Ingezonden

International Journal of Clinical Pharmacy, Dec 1981

G. A. W. J. O. E. Paris

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF02193136.pdf

Ingezonden

22ste Federatieve Vergadering van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen Gouda, 3 december 198o. - Van 22-24 april I98I wordt in de Transitoria I en 2 van de Rijksuniversiteit te U t r e c h t de 22ste Federatieve Vergadering van Medisch W e t e n s c h a p p e l i j k e Verenigingen g e h o u d e n . O n d e r d e l e n zijn postersessies, microsymposia, didactische symposia en een plenaire zitting, waarin Prof. Dr. J. BLACK(Groot-Brittani6) zal spreken over ' A Pharmacological T o o l m a k e r ' . O o k diverse andere farmaceutische o n d e r w e r pen k o m e n aan de orde. V o o r nadere inlichtingen kan m e n zich wenden tot Mevr. M. M. C. BRUENS-DIRKS, Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen, Geert Grooteplein N o o r d 2I, 6500 HB Nijmegen, tel.nr. (o8o) 513168. I N G E Z O N D E N Plaatsing van brieven in deze rkbriek houdt niet in dat de redactie de daarin weergegeven zienswijze onderschrijfi. De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden stukken te bekorten o f te weigeren. Alte)m?eve geneesmiddelen Teneinde mijn weerzin tegen het afleveren van altenai'eve geneesmiddelen zoals Vasolastine| KH3| Pleegzuster Bloedwijn| Sanatogen| en andere altena'ieve middelen enigszins te overwinnen, voorzag ik deze spullen van een vuurrood etiket met daarop in witte letters de tekst: Dit had natuurlijk geen waarneembaar effect. Men neemt aan dat niemand een advies zalgeven dat zijn inkomen zou kunnen aantasten. De STER-reclames en de advertentiekolommen hebben een diepgeworteld wantrouwen gezaaid. Met de uA-regeling, zo denkt men, spelen artsen en apothekers elkaar de klanten toe en het inleveren en vernietigen van resten geneesmiddelen is ook niet geheel onbaatzuchtig. Niettemin blijft bet een onverteerbare zaak dat wij substanties, waarvan geen enkel farmacotherapeutisch effect bekend is, met of zonder recept blijven afleveren, waardoor wij deze spullen een status geven die ze niet verdienen. Het is niet in te zien waarom stoffen zoals krijt, gips, keukenzout, houtskool, ijzer, enzovoorts, na een duizendvoudige, een millioenvoudige - of nog veel sterkere - verdunning ineens een 'geneesmiddel' zouden moeten zijn. Het is dan ook nimmer aangetoond. Samen met de bovengenoemde zaken moet dit alles zo spoedig mogelijk opgenomen worden in het verkoopassortiment van iedere neringdoende die e~"nog wat wil bijverdienen. Ze horen thuis in de parfumerie en co~meticasfeer, al zijn ze nbg minder werkzaam. G. A. W. J. O. E. PARIS


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF02193136.pdf

G. A. W. J. O. E. Paris. Ingezonden, International Journal of Clinical Pharmacy, 1981, 132-132, DOI: 10.1007/BF02193136