Erratum to: Risk factor profiles, drug usage, and prevalence of aspirin-associated gastroduodenal injuries among high-risk cardiovascular Japanese patients: the results from the MAGIC study

Journal of Gastroenterology, Sep 2013

Erratum to: J Gastroenterol DOI 10.1007/s00535-013-0839-5 The original version of this article unfortunately contained errors in the Appendix. The “List of participating investigators” section should read: (National Center for Global Health and Medicine) Gastroenterology Junichi Akiyama, Naomi Uemura Cardiology Michiaki Hiroe, Osamu Okazaki (Hiroshima University Hospital) Gastroenterology Rie Hanaoka, Hiroki Imagawa, Shinobu Imagawa, Shosuke Kitamura, Takayasu Kuwahara, Taiji Matsuo, Sayaka Oba, Toshiko Onitake, Youji Sanomura, Takayoshi Shisido, Akemi Takamura, Masana Tatsugami, Yoshihiro Wada, Shigeto Yoshida Neurology Toshiho Ohtsuki (Tokai University School of Medicine) Gastroenterology Jun Koike, Masashi Matsushima, Tetsuya Mine, Takayuki Shirai, Takayoshi Suzuki, Kenichi Watanabe Cardiology Shinya Goto, Teruhisa Tanabe, Koichiro Yoshioka Neurology Shigeharu Takagi Neurosurgery Mitsunori Matsumae (Tokyo Medical University Ibaraki Medical Center) Gastroenterology Tsuyoshi Hirayama, Ta ...

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00535-013-0868-0.pdf

Erratum to: Risk factor profiles, drug usage, and prevalence of aspirin-associated gastroduodenal injuries among high-risk cardiovascular Japanese patients: the results from the MAGIC study

J Gastroenterol Erratum to: Risk factor profiles, drug usage, and prevalence of aspirin-associated gastroduodenal injuries among high-risk cardiovascular Japanese patients: the results from the MAGIC study Naomi Uemura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kentaro Sugano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hideyuki Hiraishi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kazuyuki Shimada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Shinya Goto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Shinichiro Uchiyama 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yasushi Okada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hideki Origasa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yasuo Ikeda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 The MAGIC Study Group 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 H. Hiraishi Department of Gastroenterology, Dokkyo Medical University , Utsunomiya , Japan 1 K. Sugano Division of Gasteroenterology, Department of Internal Medicine, Jichi Medical University , Shimotsuke , Japan 2 N. Uemura (&) Division of Gastroenterology, Kohnodai Hospital, National Center for Global Health and Medicine , Chiba 272-8516 , Japan 3 Y. Ikeda Faculty of Science and Engineering, Waseda University , Tokyo , Japan 4 H. Origasa Division of Biostatistics and Clinical Epidemiology, University of Toyama, Toyama , Japan 5 Y. Okada Department of Cerebrovascular Disease, National Kyushu Medical Center , Fukuoka , Japan 6 S. Uchiyama Department of Neurology, Tokyo Women's Medical University , Tokyo , Japan 7 Neurology Toshiho Ohtsuki (Tokai University School of Medicine) Gastroenterology Jun Koike, Masashi Matsu- shima, Tetsuya Mine, Takayuki Shirai, Takayoshi Suzuki, Kenichi Watanabe Cardiology Shinya Goto, Teruhisa Tanabe, Koichiro Yoshioka Neurology Shigeharu Takagi Neurosurgery Mitsunori Matsumae (Tokyo Medical Uni- versity Ibaraki Medical Center) Gastroenterology Tsuyoshi Hirayama, Tadashi Ikegami, Masanori Ito, Shinichi Ito, Junichi Iwamoto Cardiology Masamitsu Asano, Akihiro Fukuda, Shinji Okubo Neurology Suguru Nojima, Kaoru Yamazaki (Dokkyo Medical University Hospital) Gastro- enterology Takafumi Hoshino , Jun Ishikawa, Kazunari Kanke, Mitsunori Maeda, Masakazu Nakano, Rieko Ogura, Yutaka Okamoto, Yasuyuki Saifuku, Takako Sasai, Makoto Suzuki, Akihiro Tajima, Keiichi Tominaga, Mariko Uchiz- ono, Hidetaka Watanabe, Michiko Yamagata, Yoshimitsu Yamamoto, Kenji Yoshida Cardiology Shigeo Horinaka, Kimihiko Ishimura, Koichi Kono, Akihisa Yabe, Hiroshi 8 S. Goto Department of Medicine (Cardiology), Tokai University , Isehara , Japan 9 K. Shimada Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, Jichi Medical University , Shimotsuke , Japan - Yagi Neurology Yasuhisa Daimon, Atsuko Ebata, Hidehiro Takekawa (Uji Hospital) Gastroenterology Tadashi Higaki, Kennji Mayumi, Shohei Sawada, Kaoru Shirai, Nami Takeda (Tohoku University Graduate School of Medicine) Gastroenterology Katsunori Iijima Cardiology Ryoji Koshida, Hiroaki Shimokawa, Morihiko Takeda (Keio University School of Medicine) Gastroenterology Rieko Bessho, Eisuke Iwasaki, Tadakazu Hisamatsu, Naoki Hosoe, Hiroyuki Imaeda, Nagamu Inoue, Yousuke Ida, Juntaro Matsuzaki, Yohei Mikami, Hiromasa Nakamizo, Haruhiko Ogata, Yoshimasa Saito, Hidekazu Suzuki Cardiology Akio Kawamura, Daihiko Hakuno, Mitsushige Murata, Satoshi Ogawa, Motoaki Sano Neurology Masayuki Ohira, Shigeaki Suzuki, Toshihiko Shimizu, Shinichi Takahashi, Yutaka Tomita (Hamamatsu University School of Medicine) Clinical Research Development Center Takahisa Furuta, Mutsuhiro Ikuma, Masafumi Nishino, Satoshi Osawa, Kenichi Yoshida Neurosurgery Hisaya Hiramatsu, Hiroki Namba Clinical pharmacology Kazuhiko Takeuti, Akiko Utsumi, Hiroshi Watanabe (Teine Keijinkai Hospital) Gastroenterology Mitsuharu Fukasawa, Akio Katanuma, Toshifumi Kin, Fukuo Komaba, Akira Kurita, Takeshi Matsui, Shinya Mitsui, Hiroyuki Nishimori, Masafumi Nomura, Maki Ohtsubo, Manabu Osanai, Hayato Shida, Kuniyuki Takahashi, Kei Yane Cardiology Harutatsu Muto, Shigemichi Tanaka (University of Toyama) 3rd Dept. Internal Medicine Ayumu Hosokawa, Toshihiko Kudo, Takako Miyazaki, Tadahiro Orihara, Toshiro Sugiyama, 2nd Dept. Internal Medicine Nozomi Fujii, Tadakazu Hirai, Tomoki Kameyama, Akira Matsuki, Takashi Nozawa Neurology Yoshiharu Taguchi, Shutaro Takashima, Kortaro Tanaka Neurosurgery Shunro Endo, Hideo Hamada, Nakamasa Hayashi, Naoya Kuwayama (Oji General Hospital) Gastroenterology Tadashi Doi, Akihito Fujimi, Yuji Kanisawa, Hideaki Ohta, Toshinori Okuda, Yasuhiro Sato Cardiology Katsuhisa Ishii, Nobuo Kato, Tomoaki Matsumoto, Hitoshi Ooiwa, Daisuke Yoshida Neurosurgery Yoshifumi Horita, Shigeki Kashiwabara, Takeshi Mikami (Fujita Health University) Gastroenterology Ichiro Hirata, Tomoyuki Shibata Cardiology Masatsugu Iwase, Yukio Ozaki, Masayoshi Sarai, Eiichi Watanabe Neurology Kunihiko Asakura, Hideo Hara, Takateru Mihara, Tatsuro Mutoh, Takako Takeuchi, Akihiro Ueda (Gunma University Hospital) Endoscopy and Endoscopic Surgery Hiroko Hosaka, Osamu Kawamura, Motoyasu Kusano, Yasuyuki Shimoyama, Cardiology Masashi Arai, Yoshiaki Kaneko, Akihiko Nakano Neurology Koichi Okamoto (Kokura Memorial Hospital) Gastroenterology Tomoharu Yoshida Cardiology Yoshio Kazuno (Odate Municipal General Hospital) Gastroenterology Hitoshi Ogasawara Neurosurgery Masahiro Sasaki (Nakamura Memorial Hospital) Neurosurgery Jyoji Nakagawara, Yoshinobu Seo, Toshiiti Watanabe (Iwate Medical University) Gastroenterology Toshimi Chiba Neurology and Geriatric Kuniko Watanabe, Hisashi Yonezawa (Chiba University Graduate School of Medicine) Gastroenterology Hitoshi Maruyama Cardiology Hiroshi Akazawa, Hiroshi Hasegawa, Naoki Ishio, Nakabumi Kuroda, Yoichi Kuwabara, Hideyuki Miyauchi, Taichi Murayama, Toshio Nagai, Keiichi Nakagawa, Tohru Oka, Satoshi Shindo, Ichiro Shiojima, Hiroyuki Takano, Haruhiro Toko (Institute of Brain and Blood Vessels Mihara Memorial Hospital) Gastroenterology Takayuki Takahashi Neurology Ban Mihara, Masaki Takao, Yutaka Tomita (Tokyo Womens Medical University) Gastroenterology Shinichi Nakamura Cardiology Kagari Murasaki, Yoshio Uetsuka Neurology Tomomi Kimura, Kenji Maruyama, Yoko Masuda, Sono Tooi (Nanpu Hospital) Gastroenterology Takako Imamura, Hiromitsu Torimaru, Akio Matsuda, Tohru Niihara, Tatsuyuki Nioh, Syunji Shimaoka, Kotaro Tashiro Cardiology Kazuaki Kiyonaga, Shinichirou Toyoshima Neurosurgery Kazuhiro Kusumoto, Shunichi Yokoyama (Sapporo Medical University) 1st Dept. Internal Medicine Yoshiaki Arimura, Akira Goto, Masayo Hosokawa, Hiroyuki Okuda, Tokuma Tanuma, Hiroyuki Yamamoto, Kentaro Yamashita 2nd Dept. Internal Medicine Akiyoshi Hashimoto, Yoshinori Miyazaki, Kazuaki Shimamoto, Nobuhiko Togashi, Kazufumi Tsuchihashi Neurosurgery Masaki Saitoh (Kamiiida Daiichi General Hospital) Gastroenterology Kosuke Tachi Cardiology Satoshi Isobe (Nippon Medical University Hospital) Gastroenterology Kazumasa Miyake Cardiology Hitoshi Takano (Jichi Medical University) Gastroenterology Hironari Ajibe, Tomosuke Hirasawa, Hiroyuki Osawa, Kiichi Satoh, Toru Yoshida Cardiology Kazuo Eguchi, Yukihiro Hojo, Satoshi Hoshide, Mitsunobu Murata, Masahisa Shimpo, Nozomu Takahashi, Shuichi Ueno, Keiji Yamamoto (Nayoro City General Hospital) Gastroenterology Hiroki Saito, Neurosurgery Kazuhiro Sako (Hakodate Goryokaku Hospital) Gastroenterology Kaoru Kasahara, Toshihisa Kobayashi, Nobuaki Sugawara, Ryo Suzuki, Hiroyuki Takamaru, Hidenori Yamauchi, Atsushi Yawata Cardiology Hiroshi Oimatsu (Nihon University School of Medicine Itabashi Hospital) Gastroenterology and Hepatology Junko Honye, Shigeaki Mizuno Cardiology Masaaki Chiku, Satoshi Kunimoto, (Ichinomiya Municipal Hospital) Gastroenterology Chiyuki Chujyou, Youichi Iguchi, Shinichi Kanamori, Keiji Mizutani, Arihiro Nakano, Toshihiro Yamanaka Cardiology Masako Oosawa, Tetsuo Shibata, Michiharu Yamada (Kawasaki Medical School Hospital) Gastroenterology Akiko Shiotani Cardiology Yoji Neishi (NTT Medical Center Tokyo) Gastroenterology Nobuyuki Matsuhashi Cardiovascular Surgery Osamu Tagusari Stroke Unit Yumiko Yamaoka (Saitama Medical Center) Gastroenterology and Hepatology Toru Aoyama, Katsuya Chinen, Shuko Isida, Kazuhito Kani, Junichi Kawashima, Naoya Miyagi, Shino Ohno, Keiko Satou, Koji Yakabi, Saikatsu Yoshikawa Neurology Kyoichi Nomura (Saiseikai Kumamoto Hospital) Gastroenterology Masayoshi Uehara Cardiology Junjiroh Koyama, Neurology Toshiro Yonehara (Mie University Hospital) Endoscopy and Endoscopic Surgery Ichiro Imoto, Kyosuke Tanaka Cardiology Hiroshi Nakashima, Muneyoshi Tanimura, Akihiro Tsuji Neurology Akira Taniguchi Clinical Research Support Center Masakatsu Nishikawa (Sapporo City General Hospital) Gastroenterology Michio Nakamura, Shuji Nishikawa Cardiology Hiroyuki Fukuda Neurosurgery Masayoshi Takigami (Yokohama City University Medical Center) Gastroenterology Atsushi Kokawa Cardiovascular Center Kiyoshi Hibi, Kazuo Kimura, Kengo Tsukahara (National Hospital Organization Kagoshima Medical Center) Gastroenterology Naoko Tsubouchi, Cerebrovascular Diseases Rikuzo Hamada (Hokkaido University Hospital) Gastroenterology Mototsugu Kato, Shouko Ono Cardiology Tomoo Furumoto, Daisuke Gotou, Naoki Ishimori, Nozomu Kawashima, Mamoru Sakakibara, Takamitsu Souma (Yokohama Sakae Kyosai Hospital) Gastroenterology Hiroo Satoh Neurosurgery Motohiro Nomura, Hiroshi Shima (Komaki City Hospital) Gastroenterology Akihiro Miyata, Itaru Ohyama Cardiology Hajime Imai, Taizo Kondo (National Hospital Organization Yokohama Medical Center) Gastroenterology Shouzo Matsushima Cardiology Kazunori Iwade (Shimane University Faculty of Medicine) Gastroenterology Yuji Amano, Kenji Furuta, Norihisa Ishimura, Kenji Koshino, Masaharu Miki Cardiology Yutaka Ishibashi Neurology Hirokazu Bokura, Hiroaki Oguro, Shuhei Yamaguchi (Oita University Faculty of Medicine) Gastroenterology Tadayoshi Okimoto, Jin Tanahashi Cardiology Munenori Kotoku, Shigeru Naono, Takashi Sato, Akira Tamura (National Hospital Organization Kyushu Medical Center) Gastroenterology Naohiko Harada Cerebrovascular Diseases Shinji Satoh Neurology Toshiyasu Ogata, Yasushi Okada (Teikyo University Hospital) Gastroenterology Takatsugu Yamamoto Cardiology Shuichi Ishikawa, Satoshi Koganezawa, Ken Kozuma, Yoshitaka Shiratori, Hidenori Watanabe (Kushiro City General Hospital) Gastroenterology Kazuhiko Yonezawa Neurosurgery Toshio Imaizumi (Niigata University Medical and Dental Hospital) Gastroenterology Yuichi Sato Cardiology Yoshifusa Aizawa, Satoru Hirono Neurology Yasuhisa Akaiwa Neurosurgery Kazuhiko Nishino (University of Yamanashi Faculty of Medicine) Gastroenterology Tadashi Sato Neurosurgery Kazuya Kanemaru, Hiroyuki Kinouchi, Masao Sugita (NTT Medical Center Sapporo) Gastroenterology Shigeru Furukawa, Akihito Kobayashi, Tatsumi Koshiyama, Kimitoshi Kubo, Ken Nishi, Amane Oota, Youko Tsukuda, Akiko Yokoyama Cardiology Tetsuro Kohya, Noriyuki Miyamoto (Konan Kosei Hospital) Gastroenterology Yoji Sasaki, Cardiology Shinichi Ishikawa (Ehime University Hospital) Gastroenterology Yoshiou Ikeda, Hidehiro Murakami Cardiology Akiyoshi Ogimoto, Neurosurgery Hideaki Watanabe (Jichi Medical Unversity Saitama Medical Center) Gastroenterology Satohiro Matsumoto, Noriyoshi Sagihara Cardiology Kenshiro Arao, Shin-Ichi Momomura, Kenichi Sakakura (Tosei General Hospital) Gastroenterology Takao Hayasi, Tetsuo Matsuura, Keiichi Morita, Toyohiro Sakata, Yuko Simizu Cardiology Takahiro Kannbara, Yusuke Uemura (Saga University) Gastroenterology Yasuhisa Sakata, Ryo Shimoda, Seiji Tsunada Cardiology Shigemasa Hashimoto, Tadashi Yamamoto (Tsuchiya General Hospital) Gastroenterology Shohei Ishimaru, Masaru Shimamoto, Seiji Tao Cardiology Yasuhiko Hayashi, Tomoharu Kawase, Takehito Tokuyama (Okayama Medical Center) Gastroenterology Tomohiko Mannami, Yoshihiro Oofuji Cardiology Hiromi Matsubara (National Defense Medical College Hospital) Gastroenterology Ryota Hokari Cardiology Fumitaka Ohsuzu (Toda Chuo General Hospital) Gastroenterology Masataka Nishi Cardiology Tadashi Nagao, Takashi Uchiyama (Yamaguchi University Hospital) Endoscopy and Endoscopic Surgery Shingo Higaki, Jun Nishikawa Cardiology Toshirou Miura (Shinshu University Hospital) Endoscopy Taiji Akamatsu Cardiology Hiroki Kasai (Research Institute for Brain and Blood Vessels-Akita) Gastroenterology Tsuyoshi Mukoujima Neurosurgery Akifumi Suzuki (Suzuran Clinic) Masahide Wada.


This is a preview of a remote PDF: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00535-013-0868-0.pdf

Naomi Uemura, Kentaro Sugano, Hideyuki Hiraishi, Kazuyuki Shimada, Shinya Goto, Shinichiro Uchiyama, Yasushi Okada, Hideki Origasa, Yasuo Ikeda, The MAGIC Study Group. Erratum to: Risk factor profiles, drug usage, and prevalence of aspirin-associated gastroduodenal injuries among high-risk cardiovascular Japanese patients: the results from the MAGIC study, Journal of Gastroenterology, 2013, 958-960, DOI: 10.1007/s00535-013-0868-0