Ergotherapie goed voor kwetsbare ouderen

Huisarts en wetenschap, Aug 2017

Ergotherapie verbetert het functioneren in ADL, sociale participatie en mobiliteit, aldus onderzoekers uit Leuven en Nijmegen. Zij verrichtten een systematisch literatuuronderzoek naar het effect van ergotherapie op het functioneren van thuiswonende, fysiek kwetsbare ouderen.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0234-1.pdf

Ergotherapie goed voor kwetsbare ouderen

Ergotherapie goed voor kwetsbare ouderen hulpmiddelen, risicoreductie in huis en coaching. Het functioneren in ADL nam toe (gestandaardiseerd gemiddeld verschil 0,3 (95%-BI 0,11 tot 0,50)), net als sociale participatie (gestandaardiseerd gemiddeld verschil 0,4 (95%-BI 0,19 tot 0,69)) en mobiliteit (gestandaardiseerd gemiddeld verschil 0,45 (95%-BI 0,12 tot 0,78)). De grootte van deze uitkomsten wijst op een matig effect. Helaas ontbreken gegevens over andere belangrijke uitkomsten als kwaliteit van leven en ziekenhuisopnames. - Ergotherapie verbetert het functioneren in ADL, sociale participatie en mobiliteit, aldus onderzoekers uit Leuven en Nijmegen. Zij verrichtten een systematisch literatuuronderzoek naar het effect van ergotherapie op het functioneren van thuiswonende, fysiek kwetsbare ouderen. De auteurs includeerden negen gerandomiseerde trials met in totaal 3163 patiënten. Onderzoeken bij ouderen met cognitieve beperkingen werden uitgesloten. In zeven van de onderzochte trials was ergotherapie onderdeel van een multidisciplinaire behandeling, in de andere twee onderzoeken was ergotherapie een op zichzelf staande interventie. Het aantal contacten van de ergotherapeut met de patiënt varieerde van een tot negen per patiënt. Het contact betrof steeds een thuisbezoek of een telefonische follow-up. Onderdelen van de ergotherapie waren metingen, informatievoorziening en educatie, preventie, oefeningen, advies over en instructie bij het gebruik van Statines na je 65e, een kwestie van maatwerk Voor patiënten die eerder een cardiovasculair event doormaakten of diabetes mellitus hebben, is het voorschrijven van een statine haast vanzelfsprekend. Voor de indicatie primaire preventie na je 65e is de keuze voor een statine minder vanzelfsprekend, omdat statines dan weinig voordeel lijken op te leveren. In de ALLHAT-LLT trial volgden onderzoekers gedurende zes jaar bijna 3000 deelnemers van 65 jaar en ouder. De ene helft kreeg pravastatine 40 mg dd, de controlegroep de gebruikelijke behandeling zonder statines. De patiënten werden geselecteerd op basis preventie in aanmerking komen, met een statine te behandelen. Op basis van beide onderzoeken heeft slechts een kleine subgroep ouderen baat bij primaire preventie met statines. Voor wie rekening wil houden met risicofactoren, mogelijke bijwerkingen en de wensen van de patiënt is het voorschrijven van statines bij 65-plussers nog een hele klus. ▪


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0234-1.pdf

Victor van der Meer. Ergotherapie goed voor kwetsbare ouderen, Huisarts en wetenschap, 2017, 382-382, DOI: 10.1007/s12445-017-0234-1