Ton van de Ven

Pallium, Apr 2011

De Stichting Roparun Centra opent dit voorjaar de deuren van het eerste centrum. Ton van de Ven, een van de twee directeuren van de Stichting, tekende eind vorig jaar de huurovereenkomst en gaf daarmee het startsein voor het centrum in de nieuwe Rotterdamse zorgboulevard ‘Medimall’.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12479-011-0019-3.pdf

Ton van de Ven

0 Piet van Leeuwen, hospice-arts en redactielid van Pallium - Als je werkzaam bent in de palliatieve zorg ben je vaak een bron van informatie voor al diegenen die zelden of nooit hebben stilgestaan (letterlijk of figuurlijk) bij het stervensproces. Die groep neemt steeds meer in grootte toe en men is vaak ontredderd als het proces zich live openbaart. Men meent dan al snel dat het anders hoort te zijn dan zoals het gaat. Kreten van ontzetting en verbazing zijn het gevolg. Dit is toch niet normaal? Dit is toch mensonterend! Helaas wordt menig arts en verpleegkundige geplaagd door dezelfde onzekerheid of onervarenheid. Een collega ontdekte onlangs een publieksfolder over dit onderwerp. Het wordt gebruikt in een boeddhistisch genspireerd hospice in Amerika. Het beschrijft het stervensproces deels als een mysterieus gebeuren met diverse spirituele facetten en deels als een fysiologisch proces met een aantal kenmerkende fenomenen. Zon beschrijving biedt houvast voor eenieder die zich met het stervensproces moet verstaan. U begrijpt het al: we zijn inmiddels volop bezig met de ontwikkeling van een Nederlandse folder. Ruim honderd artsen/verpleegkundigen en leken hebben ons al geholpen door hun commentaar op het concept te geven. Het streven is om de tekst te integreren met de tekst voor het Zorgpad stervensfase. De tijd lijkt er opeens helemaal rijp voor te zijn. Mijn verzoek aan u is: gaat u ondertussen alstublieft gewoon door met het laten slingeren van uw Pallium, waar dan ook. En gebruik uw ervaring om anderen te helpen aan een realistische kijk op het natuurlijke stervensproces. Sterven de normaalste zaak van de wereld? Alleen als we onze kennis hierover op alle mogelijke manieren met anderen delen. Ik gun u (en de anderen na u) veel leesplezier met dit nummer. 14 april 2011 Symposium Behandelen en keuzes in de palliatieve zorg Dit symposium in het Arsenaaltheater te Vlissingen is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen en wordt georganiseerd door de Werkgroep Deskundigheidsbevordering van het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland. Sprekers zijn o.a. dr. Alexander de Graeff (UMC Utrecht) en Bert Keizer (specialist ouderengeneeskunde). Meer informatie en aanmelden: (Marian van der Hooft-Bimmel) of (Petra de Rijke). 20 april Caf Doodgewoon Friesland en Groningen In de provincies Friesland en Groningen worden op 9 locaties informele bijeenkomsten over palliatieve zorg gehouden onder de naam Caf Doodgewoon. Ze zijn bedoeld voor een breed publiek: mantelzorgers, vrijwilligers, patinten, maar ook professionals uit de zorg. Op 20 april is er een Caf Doodgewoon in Dokkum, Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Drachten, Groningen, Appingedam, Winschoten en Stadskanaal. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Voor meer informatie: . 19-21 mei 2011 EAPC-congres, Lissabon, Portugal De European Association for Palliative Care organiseert dit congres voor de 12e keer met als thema Palliative Care Reaching Out. Onderwerpen: o.a. ethische kwesties, palliatieve zorg bij jongeren, dementie. Meer informatie: www.eapcnet.org. 26 mei 2011 17e symposium voor verpleegkundigen en paramedici NKI-AVL In de Meervaart in Amsterdam wordt het 17e symposium georganiseerd over ontwikkelingen in de oncologische zorg, bedoeld voor verpleegkundigen en paramedici. Het symposium wordt georganiseerd door het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL). Meer informatie: www.nki.nl. De Stichting Roparun Centra opent dit voorjaar de deuren van het eerste centrum. Ton van de Ven, een van de twee directeuren van de Stichting, tekende eind vorig jaar de huurovereenkomst en gaf daarmee het startsein voor het centrum in de nieuwe Rotterdamse zorgboulevard Medimall. Wat gaat er in het Roparun Centrum gebeuren? Het is een multifunctioneel centrum waar allerlei vormen van ondersteuning voor mensen met kanker en hun naasten is te vinden. Een inloophuis, pscyhosociale zorg, informatie, revalidatie en rentegratie. De gedachte is dat we niet als stichting zelf die zorg gaan aanbieden, maar juist samenwerken met bestaande zorginstellingen. Zoals ondersteuningscentrum De Vruchtenburg ook een locatie in de Medimall zal openen? Ja, bijna alle partijen die zorg aanbieden in het centrum, doen dat ook elders. Woonzorginstelling Laurens neemt waarschijnlijk de inloop voor zijn rekening en van rentegratiebureau Return zal er bijvoorbeeld op bepaalde tijden een medewerker aanwezig zijn. Hoe is dit idee tot stand gekomen? Eigenlijk is dat al een paar jaar geleden ontstaan. De Stichting Roparun haalt natuurlijk elk jaar een groot bedrag op voor mensen met kanker, maar de overkoepelende Stichting Roparun Palliatief wilde graag meer dan dat. Toen is het Roparun Centrum Rijnmond bedacht, dat op het terrein van het Erasmus MC zou komen. Door allerlei redenen is dat niet doorgegaan, waarna het idee is ontstaan om verschillende centra in het hele land op te zetten. En Rotterdam mag de spits afbijten? Het is wel afhankelijk van het succes hier of het concept landelijk vervolg krijgt. Als het voorziet in de behoefte van patinten, de samenwerking tussen de partijen goed verloopt en verwijzers en zorginstellingen tevreden zijn, dan is het centrum een succes.


This is a preview of a remote PDF: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12479-011-0019-3.pdf

Anouk Brinkman. Ton van de Ven, Pallium, 2011, 2, DOI: 10.1007/s12479-011-0019-3