Nieuw: flashmobonderzoek Huisarts HART Week

Huisarts en wetenschap, Nov 2017

In slechts één week met zoveel mogelijk huisartsen in Nederland gegevens verzamelen bij patiënten met klachten van een mogelijk acuut coronair syndroom (ACS). Weer eens wat anders dan jarenlang durende onderzoeken. Universiteit Maastricht organiseert dit flashmobonderzoek tijdens de Huisarts HART Week van 20 tot en met 26 november 2017.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0365-4.pdf

Nieuw: flashmobonderzoek Huisarts HART Week

Onderzoek naar optimale aios-training Shared Decision Making Angel Schols, Jochen Cals 0 Universiteit Maastricht , Vakgroep Huisartsgeneeskunde: A.M.R. Schols, arts-onderzoeker; dr. J.W.L. Cals, universitair docent, huisarts • Correspondentie: 1 Universiteit Maastricht , Vakgroep Huisartsgeneeskunde: A.H.F. Baghus, aiotho • Correspondentie: - Shared Decision Making ofwel Samen Beslissen is een hot item in de zorg. Vooral in de huisartsgeneeskunde met zijn persoonsgerichte zorg is hier veel aandacht voor. Momenteel loopt er een onderzoek naar de optimale training van huisartsen-in-opleiding in Samen Beslissen. De eerste resultaten zijn beschikbaar in 2018. Een onderwijsprogramma volgt medio 2022. In de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 is Samen Beslissen een belangrijk speerpunt.1 Thuisarts.nl en de informatie in recente NHG-Standaarden over voor- en nadelen van verschillende behandelopties zijn hier goede voorbeelden van. Samen Beslissen is ook onderdeel van het Landelijk Opleidingsplan (2014). De manier waarop de verschillende opleidingsinstituten hier vorm aan geven is echter divers. Grote variatie Tijdens een spreekuur in de huisartsenpraktijk zijn er veel keuzemomenten. In de besluitvorming zal de huisarts steeds rekening houden met de patiënt. Bovendien is de huisarts door de langdurige relatie met de patiënt een belangrijke coach en raadgever. Veel patiënten willen betrokken zijn bij de besluitvorming. Samen Beslissen wordt dan ook gezien als een belangrijk element voor een goede arts-patiëntrelatie en tevredenheid over het besluit van zowel arts als patiënt.2 Het is niet eenvoudig om modellen voor Samen Beslissen toe te passen in de dagelijkse praktijk. Uit de literatuur is bekend dat de grote variatie aan patiënten met hun individuele informatiebehoefte en gezondheidsvaardigheden, een breed scala aan ziektebeelden en organisatorische drempels hierbij een rol spelen.2 Het is van belang om de patiënt in dit proces te begeleiden en hierbij af te stemmen op diens behoeftes en vaardigheden.3 Dit vergt van de huisarts een flexibele aanpak waarbij kennis, vaardigheden en een positieve attitude geïntegreerd worden toegepast. Hier zal de aios in getraind moeten worden, waarvoor de werkplek een bij uitstek geschikte leeromgeving is.3 Het is echter nog onduidelijk hoe aios optimaal ondersteund kunnen worden om Samen Beslissen op de werkplek te leren. De bedoeling is immers dat zij deze competentie gebruiken bij de consultvoering. Meer inzicht in het leerproces helpt in de verdere ontwikkeling van het onderwijs in Samen Beslissen. ▪ Literatuur In slechts één week met zoveel mogelijk huisartsen in Nederland gegevens verzamelen bij patiënten met klachten van een mogelijk acuut coronair syndroom (ACS). Weer eens wat anders dan jarenlang durende onderzoeken. Universiteit Maastricht organiseert dit flashmobonderzoek tijdens de Huisarts HART Week van 20 tot en met 26 november 2017. In de Huisarts HART Week kan elke huisarts of aios in Nederland met negen consultvragen patiënten registreren met als doel om in één week uit te vinden of de bestaande (Marburg Heart Score) of een aangepaste klinische beslisregel huisartsen in de toekomst kan ondersteunen bij spoedverwijzingen naar de Eerste Hart Hulp. 1-3 Een dergelijk onderzoek is nog niet eerder uitgevoerd binnen de huisartsgeneeskunde in Nederland. Spoedverwijzingen bij vermoeden van een ACS komen vaak voor (125.000 keer per jaar). Gezien de mogelijke ernstige gevolgen van een ACS verwijzen huisartsen laagdrempelig, terwijl de meerderheid van deze patiënten een onschuldige aandoening blijkt te hebben. De huisarts beschikt nog niet over een goede en veilige bloedtest om ACS uit te sluiten. Wel is er de Marburg Heart Score. Meer informatie vindt u op www.huisartshartweek.nl. Via de website kunt u ook patiënten insluiten tijdens de Huisarts HART Week, overdag en tijdens de dienst. Bij deze editie van Huisarts en Wetenschap vindt u een folder over de Huisarts HART Week inclusief het onderzoeksformulier. ■ Literatuur 1 Landelijke Huisartsen Vereniging , Nederlands Huisartsen Genootschap. Toekomstvisie Huisartsenzorg: Modernisering naar menselijke maat, huisartsenzorg in 2022 . Utrecht: LHV/NHG, 2012 . 2 Stiggelbout AM. Pieterse AH , De Haes JC. Shared decision making: concepts, evidence and practice . Pat Educ and Couns 2015 ; 98 ( 10 ): 1172 - 9 . 3 Salmon P , Young B. A new paradigm for clinical communication: critical review of literature in cancer care . Med Educ 2017 : 51 ; 258 - 68 . 1 Bosner S , Haasenritter J , Becker A , et al. Ruling out coronary artery disease in primary care: development and validation of a simple prediction rule . CMAJ 2010 ; 182 : 1295 - 300 . 2 Haasenritter J , Bosner S , Vaucher P , et al. Ruling out coronary heart disease in primary care: external validation of a clinical prediction rule . Br J Gen Pract 2012 ; 62 : e415 - 21 . 3 Haasenritter J , Donner-Banzhoff N , Bosner S. Chest pain for coronary heart disease in general practice: clinical judgement and a clinical decision rule . Br J Gen Pract 2015 ; 65 : e748 - 53 .


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0365-4.pdf

Angel Schols, Jochen Cals. Nieuw: flashmobonderzoek Huisarts HART Week, Huisarts en wetenschap, 2017, 603-603, DOI: 10.1007/s12445-017-0365-4