Geen preventieve medicatie bij koortsconvulsies

Huisarts en wetenschap, Nov 2017

Continu of intermitterend gebruik van zowel anti-epileptica, antipyretica, alsook zink wordt afgeraden bij kinderen met koortsconvulsies. Dat is de conclusie van een Cochrane-review naar de effectiviteit en veiligheid van preventief gebruik van deze middelen om een recidief koortsconvulsie bij kinderen te voorkomen.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0375-2.pdf

Geen preventieve medicatie bij koortsconvulsies

Geen preventieve medicatie bij koortsconvulsies Universiteit Maastricht 0 afdeling Huisartsgeneeskunde 0 Maastricht: Angel Schols 0 arts-onderzoe- 0 0 ker; Eefje de Bont , aiotho • Correspondentie: - Continu of intermitterend gebruik van zowel anti-epilep- zijn gebleken in het verminderen van het aantal recidieven, tica, antipyretica, alsook zink wordt afgeraden bij kinderen is het effect van deze middelen slechts kortdurend. Dit voormet koortsconvulsies. Dat is de conclusie van een Cochrane- deel dient te worden afgezet tegen de mogelijke bijwerkingen review naar de effectiviteit en veiligheid van preventief ge- en de vraag of koortsconvulsies überhaupt behandeld moeten bruik van deze middelen om een recidief koortsconvulsie bij worden. Wanneer we namelijk 100 kinderen behandelen met kinderen te voorkomen. diazepam of fenobarbital kunnen er ongeveer tien recidieven worden voorkomen, maar zullen ongeveer 33 kinderen Koortsconvulsies of koortsstuipen komen voor bij 2 tot 5% van bijwerkingen ervaren. Mogelijke bijwerkingen zijn slecht onde kinderen met koorts, meestal tussen de 6 maanden en 6 derzocht en variëren van verminderd begrip, sedatie, gedragsjaar met een piekincidentie rond 18 maanden. Eén op de drie veranderingen, slaapstoornissen tot bewegingsstoornissen kinderen krijgt na een eerste aanval een recidief. De auteurs en gastro-intestinale klachten. Twee onderzoeken naar het van deze Cochrane-review keken naar de effectiviteit en vei- gebruik van antipyretica (onder andere NSAID’s en paracetaligheid van preventief gebruik van anti-epileptica en anti- mol) lieten geen effect zien op het aantal recidieven. Hoewel pyretica ter voorkoming van een recidief koortsconvulsie bij er weinig onderzoek is gedaan naar het profylactisch gebruik kinderen. Ook keken ze naar eventuele andere medicatieop- van antipyretica, zijn deze onderzoeken wel van goede kwaties waarvoor een goede biologische rationale bestaat. liteit. De auteurs includeerden artikelen van 30 gerandomis- Deze review ondersteunt het huidige advies van de NHGeerde trials met 4256 gerandomiseerde kinderen. Dertien in- Standaard, waarin het geven van paracetamol niet wordt terventies van zowel continue als intermitterende profylaxe aanbevolen om de kans op een recidief koortsconvulsie te werden geanalyseerd. Er werd een significante vermindering verlagen. In de geïncludeerde onderzoeken van de review is in het aantal recidief koortsconvulsies na 6, 12, 18, 24, 36 en vooral naar het effect van NSAID’s gekeken; het gebruik van 48 maanden gevonden bij intermitterend gebruik van diaz- paracetamol is nauwelijks onderzocht. Zowel de standaard als epam versus een placebo of geen behandeling. Ook continu de review benadrukken terecht het onschuldige karakter van gebruik van fenobarbital versus placebo of geen behandeling koortsconvulsies en het belang van goede voorlichting aan reduceerde het aantal recidieven op 6, 12 en 24 maanden, maar ouders. niet op 18 of 72 maanden. Het aantal kinderen dat behandeld Ondanks dat intermitterend gebruik van diazepam en moest worden om 1 convulsie te voorkomen (NNT) varieerde continu gebruik van fenobarbital het aantal recidiverende van 5 tot 14. Bijwerkingen waren wisselend in ernst en traden koortsconvulsies vermindert, wordt gebruik van deze antiop tot bij 30% van de kinderen die fenobarbital kregen en bij epileptica dus afgeraden. Niet alleen omdat de kans op bi36% van de benzodiazepinegebruikers. De andere onderzochte jwerkingen groter is dan de kans op een gunstig effect, maar anti-epileptica, alsook antipyretica en zinksulfaat hadden ook omdat een typische koortsconvulsie onschuldig is. Voor geen significant effect op de recidiefkans van koortsconvul- andere anti-epileptica, antipyretica en zink is zeker geen sies. plaats bij de profylactische behandeling van kinderen met De methodologische kwaliteit van de meeste onderzoeken koortsconvulsies, aangezien deze nooit effectief zijn gebleken. was matig tot slecht. Randomisatie en blindering voldeden Belangrijk is dat de huisarts zich bewust is van de impact die vaak niet aan de huidige standaarden. Ook was er sprake van een koortsconvulsie kan hebben op ouders en zorgdraagt voor een duidelijk risico op bias doordat behandeling vaak werd een goede ondersteuning en voorlichting, ook over medicavergeleken met geen behandeling in plaats van een placebo. tiegebruik. ■ Onschuldig karakter koortsconvulsies Huisartsen worden regelmatig geconfronteerd met vragen van ouders over en angst rondom koortsstuipen bij kinderen. Om ouders adequaat te ondersteunen en informeren is het van belang dat huisartsen kennis hebben over de beperkte effectiviteit en kans op bijwerkingen van verschillende preventieve medicamenteuze behandelingen. Hoewel intermitterend diazepam- en continu fenobarbitalgebruik effectief 1 Offringa M , Newton R , Cozijnsen MA , Nevitt SJ . Prophylactic drug management for febrile seizures in children . Cochrane Database Syst Rev 2017 , Issue 2 . Art . No.: CD003031 .


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0375-2.pdf

Angel Schols, Eefje de Bont. Geen preventieve medicatie bij koortsconvulsies, Huisarts en wetenschap, 2017, 621-621, DOI: 10.1007/s12445-017-0375-2