Behandeling hyperhomocysteïmie voorkomt hartinfarct niet

Huisarts en wetenschap, Dec 2017

Hyperhomocysteïnemie is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Behandeling door suppletie met B-vitamines verlaagt de kans op een hartinfarct of sterfte echter niet, zo blijkt uit recent onderzoek. Vitamine B heeft echter wel een klein positief effect op de kans op een CVA.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0390-3.pdf

Behandeling hyperhomocysteïmie voorkomt hartinfarct niet

Behandeling hyper- homocysteïnemie voorkomt hartinfarct niet Lidewij Broekhuizen Martí-Carvajal AJ, et al. Homocysteinelowering interventions for preventing cardiovascular events. Cochrane Database Syst Rev 2017;8:CD006612. Smith SM, et al. Antibiotics for acute bronchitis. Cochrane Database Syst Rev 2017;6:CD000245. - Hyperhomocysteïnemie is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Behandeling door suppletie met B-vitamines verlaagt de kans op een hartinfarct of sterfte echter niet, zo blijkt uit recent onderzoek. Vitamine B heeft echter wel een klein positief effect op de kans op een CVA. Het aminozuur homocysteïne staat in de belangstelling, omdat een hoog homocysteïnegehalte samenhangt met een hogere kans op hart- en vaatziekten. Voor de omzetting van homocysteïne naar andere aminozuren zijn Acute bronchitis gaat vanzelf over Er is nog altijd weinig noodzaak om antibiotica voor te schrijven aan patiënten met acute bronchitis. Mogelijke uitzondering op die regel zijn oudere of kwetsbare patiënten. Toch is het ook bij hen de vraag of de bescheiden voordelen opwegen tegen de nadelen. Helaas kan deze recente Cochrane-review hierover geen duidelijk geven. Smith et al. gingen na of antibiotica het herstel bij acute bronchitis bevorderen en of het gebruik nadelen heeft. Zij doorzochten hierop de literatuur en vonden 17 geschikte trials, met in totaal ruim 5000 deelnemers. Aan het eind van de behandeling bleek er geen statistisch significant verschil in het gerapporteerd klinisch herstel tussen de patiënten die antibiotica kregen en de placebogroep. Patiënten die antibiotica kregen, hoestten statistisch gezien weliswaar minder vaak en minder lang en hadden minder nachtelijke hoestbuien, maar de verschillen waren klein B-vitamines nodig. Dit was de aanleiding voor verschillende onderzoeken naar het effect van orale suppletie met B-vitamines op de kans op hart- en vaatziekten. De auteurs van deze Cochranereview, alweer de derde update, vatten het effect samen van homocysteïneverlagende behandeling bij mensen met en zonder bekende hart- en vaatziekten. De auteurs vonden 15 gecontroleerde trials, waarvan 3 nieuwe (sinds de vorige update) met in totaal 71.422 deelnemers. De follow-up varieerde van 1 tot 7,3 jaar. Behandeling om het homocysteïnegehalte te verlagen met de vitamines B6, B9 en B12 had geen effect op het optreden van een myocardinfarct vergeleken met placebo: 7,1% versus 6,0% (RR 1,02; 95%-BI 0,95 tot 1,10). Er was evenmin verschil in totale sterfte en klinisch niet relevant. Het aantal ziektedagen was minder bij de antibioticagebruikers, maar was gemiddeld toch niet meer dan een halve dag. Het aantal patiënten met bijwerkingen was wel significant hoger bij de antibioticagebruikers. Van iedere 24 patiënten die antibiotica kregen, was er één extra patiënt met bijwerkingen als misselijkheid, uitslag, diarree, hoofdpijn of braken. Alle besproken onderzoeken waren van hoge kwaliteit en hadden dezelfde conclusie: antibiotica hebben geen toegevoegde waarde bij de behandeling van patiënten met acute bronchitis. In verband met de bijwerkingen voor de individuele patiënt en de nadelen op bevolkingsniveau, zoals resistentie en kosten, is terughoudendheid bij het voorschrijven geboden. Aangezien kleine subgroepen van patiënten, bijvoorbeeld kwetsbare ouderen of patiënten met comorbiditeit, vaak ondervertegenwoordigd zijn in de trials, zouden zij mogelijk wel baat kunnen hebben bij antibioticagebruik tijdens acute bronchitis. Voor de overige patiënten is het beter dat ze geen antibiotica krijgen of bijwerkingen. Wel verminderde de homocysteïneverlagende behandeling de kans op een CVA iets: 4,3% versus 5,1% (RR 0,90; 95%-BI 0,82 tot 0,99) in 10 trials van hoge kwaliteit, met 44.224 deelnemers. De auteurs adviseren om in volgende trials te onderzoeken in hoeverre homocysteïneverlagende behandeling boven op behandeling met antihypertensiva de kans op een CVA verlaagt. Voorlopig lijkt suppletie met vitamine B niet zinnig om een hartinfarct te voorkomen. ▪ voorgeschreven. Het beleid van de NHGStandaard Acuut hoesten van 2011 blijft dus onveranderd actueel. ▪ Bèr Pleumeekers De berichten, commentaren en reacties in het Journaal richten zich op de wetenschappelijke en inhoudelijke kanten van het vak. Bijdragen van lezers zijn van harte welkom (redactie@nhg. org).


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0390-3.pdf

Lidewij Broekhuizen. Behandeling hyperhomocysteïmie voorkomt hartinfarct niet, Huisarts en wetenschap, 2017, 619-619, DOI: 10.1007/s12445-017-0390-3