Zo werkt de huisartsenzorg

Huisarts en wetenschap, Dec 2017

Dit prachtig en functioneel vormgegeven boek is duidelijk en begrijpelijk. Het biedt inzicht in de Nederlandse huisartsenzorg, maar neemt geen voorschot op komende veranderingen.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0416-x.pdf

Zo werkt de huisartsenzorg

ECG's beoordelen én begrijpen 0 KTS Konings, RTA Willemsen, GJM Bertholet. De ECG 10 1 methode. Houten: Bohn Stafleu van Loghum , 2017. 317 pagina's (leerboek), 149 pagina's (oefenboek met casuïstiek). Prijs: € 65. ISBN 978-90-368-9 Eddy Reynders - Een aanrader voor huisartsen die ervaring hebben met ECG’s en hart- en vaatziekten. Het leerboek bestaat uit vier onderdelen: indicatie en kwaliteit van ECG-beoordeling, basale elektrocardiografie, systematische beoordeling volgens ECG 10+-methode en een appendix met begrippen en afkortingen. Het oefenboek bevat 31 casus: van alledag en ook zeldzamere. De hoofdstukken zijn rijk geïllustreerd, fraai vormgegeven en hebben een duidelijke uitleg. Er is plaats voor verdieping en extra stof. Ook komen de gevolgen voor de kliniek uitgebreid aan bod. De auteurs betogen dat het ECG geen ‘magisch diagnosticum’ is en geven een duidelijke argumentatie voor de indicatie van het ECG in de eerste lijn: bij ritme- of geleiZo werkt de huisartsenzorg K Wessels, K Kraaijeveld. Zo werkt de huisartsenzorg. Amsterdam: De Argumentenfabriek, 2017. 116 pagina’s. Prijs: € 20,00 (boek), € 10,00 (e-boek). ISBN 978-90-823-29384. Dit prachtig en functioneel vormgegeven boek is duidelijk en begrijpelijk. Het biedt inzicht in de Nederlandse huisartsenzorg, maar neemt geen voorschot op komende veranderingen. Het boek is bestemd voor ‘iedereen die samenwerkt met de huisarts en wil weten hoe de huisartsenzorg functioneert, en niet in de laatste plaats voor de huisartsen (in opleiding) zelf’. Het beschrijft de feiten uit het jaar 2016. De beschrijvingen zijn kort en bondig. De auteurs beschrijven in het hoofdstuk ‘de huisarts’ zijn rol, onder andere als eerste aanspreekpunt, 24/7 zorgverlener en poortwachter. Verder leggen ze de werking en relevantie voor de huisarts uit van de vier stelselwetten: de zorgverzekeringswet, de wet langdurige zorg, de jeugdwet en de wet maatschappelijke ondersteuning. Het hoofdstuk ‘wetten’ beschrijft waarmee de huisarts rekening moet houden bij de uitoefening van het vak. De auteurs hebben de wetten ingedeeld in wetten die de organisatie en markt reguleren, wetten ten behoeve van de beroepsuitoefening en kwaliteit en wetten waarmee de huisarts in bijzondere situaties te maken dingsstoornissen, stabiele angina pectoris, maar niet bij sportkeuringen of bij acuut coronair syndroom. Alle onderdelen van het ECG worden systematisch besproken. Er is aandacht voor zowel veelvoorkomende aandoeningen als voor aandoeningen die minder in de aandacht staan, zoals verlengde QT-tijd. De casus in het oefenboek komen uit de huisartsenpraktijk, SEH en HAP. De ECG’s worden voorafgegaan door de klinische setting en eindigen altijd in een advies voor beleid. De auteurs schuwen de lastiger te beoordelen ECG’s niet: het is smullen geblazen! Bij dit opus magnum zijn ook enkele bedenkingen: waarom komt in de ECG 10+- verslaglegging het hoofdstukje ‘ritme en geleiding’ pas op de tiende plaats en niet, zoals gebruikelijk en overzichtelijker is, in het begin voor of na de hartfrequentie? De uitputtende checklist met de vele invulhokjes schrikt af en doet wat bureaucratisch aan. Het uitdrukken van de tijd van de verschillende ECG-onderdelen in millimeters in plaats van seconden, is verwarrend. De berekening van de elektrische hartas is ingewikkeld en niet altijd correct. En de ECG’s zijn aan de kleine kant afgedrukt, zodat de afzonderlijke millimeters moeilijk te onderscheiden zijn. Ondanks de lijvigheid is het boek voor gevorderden een aanrader en een welkome aanwinst voor de toch al schaarse ECG-literatuur voor niet-cardiologen. ▪ Waardering: ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ Wim van Geldrop kan krijgen, zoals de wet veiligheidsregio’s. In het hoofdstuk over geldstromen wordt beschreven waar het geld voor de huisartsenzorg vandaan komt, hoe het geld bij de huisartsenpraktijk terechtkomt (bijvoorbeeld via HAP en ketenzorg) en het inkomen van de zelfstandig gevestigde huisarts. Dit boek biedt de huisarts, die vooral met patiëntenzorg bezig is, een breder beeld van de organisatie van zijn vak. Samenwerkingspartners, zoals gemeenteambtenaren, biedt het een basaal inzicht. De LHV-kleur groen staat het boek goed. Ieder onderwerp wordt in tekst en in stroomschema’s weergegeven. Referenties en bronnen zijn duidelijk en goed te raadplegen. Er is een online versie. Niet altijd is duidelijk wat meer en minder belangrijk is. Wat beschreven is klopt, is duidelijk en begrijpelijk. Dat is een knappe prestatie, want de huisartsenzorg is ‘soms best complex’. ▪ Waardering: ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0416-x.pdf

Eddy Reynders. Zo werkt de huisartsenzorg, Huisarts en wetenschap, 2017, 675-675, DOI: 10.1007/s12445-017-0416-x