Bij- en nascholing

Tandartspraktijk, Mar 2018

Bohn Stafleu van Loghum

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-018-0019-0.pdf

Bij- en nascholing

Bohn Stafleu van Loghum 0167-1685 Bij- en nascholing 0 Redactiesecretariaat: Bohn Stafleu van Loghum , Postbus 246, 3990 GA Houten , USA 1 Eindredactie Wim van de Kerkhof , Simone Dekker 2 Redactie Irfan Abas, tandarts-implantoloog en restauratief tandarts (EPA) , Teun Domburg, tandarts, dr. Véronique Gerardu, tandarts, Marleen de Groot, tandarts, dr. Erik Meijer, tandarts-parodontoloog (NVvP), dr. Nynke Tymstra, tandarts TandartsPraktijk Tandartspraktijk (TP) is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. Het is een vaktijdschrift dat zich tot doel stelt te fungeren als intermediair bij de education permanente van de tandarts (algemeen practicus). De redactie is onafhankelijk. Hoewel TP geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. Basis vormgeving Twin Media bv; Culemborg - Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd tenzij twee maanden voor de vervaldatum is opgezegd via het daarvoor bestemde formulier op www.bsl.nl/klantenservice. Als vakblad hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. We gaan er vanuit dat u het abonnement uit hoofde van uw beroep hebt afgesloten. Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van de tenaamstelling en/of adres verzoeken wij u de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te sturen naar de afdeling klantenservice of wijzigingen door te geven via het formulier op www.bsl.nl/klantenservice. Voorwaarden Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden van Springer Media B.V. van toepassing, tevens raadpleegbaar op www.springermedia.nl. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen en berichten uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de Standaardpublicatievoorwaarden van Springer Media B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 3210/635, van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Standaardpublicatievoorwaarden voor tijdschriften zijn in te zien op www.bsl.nl/schrijven-bij-bohn-stafleu-vanloghum/auteursinstructies of kunnen bij de uitgever worden opgevraagd. www.bsl.nl Na jarenlange inspanning van collega-tandartsen en diverse verenigingen om bij- en nascholing in ons mooie beroep te registreren en binnen zelfopgestelde kaders te verplichten, lijkt deze inspanning een vastere vorm te krijgen. Het verplichten van bij- en nascholing moet primair gericht zijn op het op peil houden van de kennis die nodig is om als tandarts te functioneren. Voor veel tandartsen is bij- en nascholing een vanzelfsprekendheid en voor deze groep verandert er wellicht weinig, omdat zij deze op eigen initiatief volgen binnen het eigen interesseveld of binnen een verondersteld kennishiaat. Wat er mogelijk verandert, is dat bij het volgen van scholing ook verschillende deelgebieden van de tandheelkunde aan de orde moeten komen. Op die manier kan de tandarts algemeen practicus up-to-date blijven van de ontwikkelingen in het breder geworden en wordende vakgebied. Voor een kleinere groep stuit het verplichtend karakter op weerstand – zoals vaak bij een verandering en meer nog als het om een verplichting gaat. Gelukkig is een kleine groep makkelijker te bewegen dan een grote. In de tandheelkundige agenda kunt u vrijwel elke week op verschillende locaties nascholen, zowel in binnen- als buitenland. Zo nam ik op een zaterdag een kijkje bij onze zuiderburen die buiten hun kliniekuren graag een deel van hun scholingspunten verzamelen. De grote Belgische club ziet erop toe dat verschillende onderwerpen in toerbeurten behandeld worden. De congresbijeenkomsten zijn in het voor- en najaar voor de nationaal verplichte punten en de andere punten mag ge zelf sprokkelen. Zou het niet ideaal zijn om alle huidige inspanningen van wetenschappelijke verenigingen (meer dan 16!) en cursusaanbieders – het is een grote markt – te bundelen ? Zoals de verenigingen in de FTWV (Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen) die intensief samenwerken: minder (vice)voorzitters, bestuursleden en penningmeesters, minder logo’s, minder vergaderingen en iedereen komt aan de beurt om vakinhoudelijke bij- en nascholing te verzorgen. Zou het niet ideaal zijn om samen een bij- en nascholingsagenda te maken voor de tandarts algemeen practicus ofwel TAP’er? In januari radiologie, in februari endodontologie, in maart medische interactie, in april implantologie, in mei kindertandheelkunde en in een volgend kalenderjaar elke maand een ander onderwerp (lees: een andere vereniging/aanbieder) zodat in 5 jaar toch alle onderwerpen bijgeschoold kunnen worden? De organisatie van bij- en nascholing van meer dan 8000 tandartsen vergt nog meer idealen. Alleen gebundelde krachten kunnen deze realiseren. Véronique Gerardu, tandarts algemeen practicus, NWVT vice-voorzitter


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-018-0019-0.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Bij- en nascholing, Tandartspraktijk, 2018, 3-3, DOI: 10.1007/s12496-018-0019-0