Institutional Protection Scheme w sektorze banków spółdzielczych w Polsce - modelowe rozwiązania

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, Dec 2013

Jan Koleśnik

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://czashum.hist.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia-r2013-t47-n3/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia-r2013-t47-n3-s283-291/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia-r2013-t47-n3-s283-291.pdf

Institutional Protection Scheme w sektorze banków spółdzielczych w Polsce - modelowe rozwiązania

Institutional Protection Scheme w sektorze banków spółdzielczych w Polsce - modelowe rozwiązania Oeconomia - U N I V E R S I T A T I S V O L .X L V II,3 A N N A L E S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N - P O L O N I A SECTIO H 2013 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych JA N KOLEŚNIK Institutional Protection Scheme w sektorze banków spółdzielczych w Polsce - modelowe rozwiązania Institutional Protection Scheme in the cooperative banking sector in Poland - model solutions Słowa kluczowe: banki spółdzielcze, instytucjonalne system y ochrony, m iary w ypłacalności, norm y płynności Wstęp Zgodnie z obecnie obow iązującą D yrektyw ą CRD1instytucje kredytow e (banki) we wszystkich krajach Unii Europejskiej mają możliwość tworzenia instytucjonalnych system ów ochrony - Institutional Protection Scheme (IPS), które m ają chronić te instytucje, a w szczególności gw arantow ać ich płynność i w ypłacalność w celu uniknięciaupadłości. Rola i znaczenie systemów IPS w zro śn iejed n ak istotnie 1 stycznia 2014 r., w zw iązku z przyjęciem 26 czerw ca br. przez Parlam ent Europejski i Radę p akietu C RD IV 2, zgodnie z k tórym b an k i należące do IPS zyskają dodatkowe przyw ileje regulacyjne. 1 Łącznie jako Dyrektywę CRD określa się dwie dyrektywy: Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 4 czerwca 2006 r. (2006/48/WE) oraz Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 4 czerwca 2006 r. (2006/49/WE). 2 Łącznie Pakietem CRD IV nazywa się dwa akty prawne: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. (57 5/2013 ) oraz Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. (2013/36/UE). Celem artykułujest dokonanie przeglądu zarówno obecnych,jak i nowo przyjętych zasad tworzenia IPS zawartych w regulacjach Unii Europejskiej, a także zw eryfiko­ wanie możliwości i skutków ich zastosowania w polskich bankach spółdzielczych. Powyższa analiza pozwoli zaś na przedstawienie propozycji modelowych polskich uregulowań w zakresie IPS, które nie tylko będą zgodne ze wspólnotowymi ramami w tym zakresie, ale również uwzględnią specyfikę krajowej bankowości spółdzielczej. 1. Zasady funkcjonowania Institutional Protection Scheme 1.1. Wymogi w zakresie ustanowienia W myśl postanowień D yrektywy CRD możliwość utworzenia systemu IPS w ią­ że się z obowiązkiem spełnienia przez zainteresowaną tym grupę banków szeregu warunków, z których najważniejszymi są: • ograniczenie możliwości uczestnictw a w systemie w yłącznie do instytucji kredytowych (banków), finansowych spółek holdingowych, instytucji finanso­ wych, spółek zarządzania aktywami oraz przedsiębiorstw usług pomocniczych objętych odpowiednimi wymogami ostrożnościowymi, • posiadanie przez wszystkich uczestników systemu siedziby w tym samym państwie członkowskim, • zbliżony profilu działalności wszystkich uczestników systemu, • brak przeszkód praktycznych lub prawnych o istotnym znaczeniu w szybkim transferze funduszy własnych lub spłaty należności wobec innego uczestnika systemu, • zawarcie um owy gwarantującej, że instytucjonalny system ochrony będzie w stanie dostarczać niezbędnego wsparcia, zgodnie ze zobowiązaniami, z udo­ stępnionych mu funduszy (członkowie systemu są zobowiązani do zachowania m inimum 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy), • posiadanie na szczeblu systemu odpowiednich ijednakow o zorganizowanych mechanizmów kontroli i klasyfikacji ryzyka oraz odpowiednich możliwości oddziaływania (muszą one zostać zatwierdzone i podlegać kontroli właściwych organów nadzoru w regularnych odstępach czasu), • prowadzenie na szczeblu systemu przeglądu ryzyka, którego w yniki są udo­ stępniane poszczególnym członkom, • sporządzanie i publikowanie przez system raz w roku ujednoliconych spra­ wozdań finansowych, • uniem ożliwienie wielokrotnego w ykorzystania elementów stosowanych do obliczania funduszy własnych pom iędzy członkami systemu. W przyjętym przez Parlament Europejski pakiecie CRD IV wskazane powyżej zasady tworzenia systemów IPS nie zostały zmienione. Istotnie zm odyfikowanojed INSTITUTIONAL PROTECTION SCHEME W SEKTORZE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W POLSCE... 2 8 5 nak ich status formalny. Przeniesionoje bowiem z dyrektyw y do rozporządzenia, co oznacza, iż będą one obowiązywały bezpośrednio w każdym państwie członkowskim bez konieczności ich implementacji do krajowych porządków prawnych. 1.2. Przywileje regulacyjne wobec banków należących do IPS 1.2.1. P rzyw ileje w zakresie m iar w ypłacalności Wyznaczając wartość podstawowej współczesnej m iary w ypłacalności,jakąjest współczynnik adekwatności kapitałowej, każdy bank musi wyliczyć m.in. wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego. W przypadku kiedy wymóg ten nie jest w yznaczany przez bank za pom ocą m etody wewnętrznych ratingów, bank musi wszystkie posiadane ekspozycje zważyć ryzykiem, czyli wyznaczyć sumę iloczynów wartości poszczególnych ekspozycji i odpowiednich dla nich wag ryzyka. Tym samym poziom zastosowanych wag ryzyka przekłada się na ostateczną wartość współczyn­ nika adekwatności kapitałowej danego banku. Zgodnie z obecną Dyrektywą CRD wyłącznie banki należące do IPS mogą skorzystać, za zgodą krajowego organu nad­ zoru, z dodatkowego przyw ileju,jakim jest stosowanie O-procentowej wagi ryzyka na ekspozycje wobec kontrahentów należących do tego samego IPS co bank udzielający kredytu (z wyjątkiem ekspozycji zaliczanych do funduszy własnych). Także w nowych regulacjach zawartych w pakiecie CRD IV została zachowana powyższa możliwość zastosowania O-procentowej wagi ryzyka, aczkolwiek została ona umieszczona w roz­ porządzeniu. Dodatkowo przewidziano jednak możliwość niewyłączania z funduszy zasadniczych, za zgodą organu nadzoru, udziałów w innych bankach należących do tego samego instytucjonalnego systemu ochrony. 1.2.1. P rzyw ileje w zakresie norm płynności Organy Unii Europejskiej, w ślad za Bazylejskim Komitetem Nadzoru Bankowego, któ ry ju ż w grudniu 2009 r. zaproponował wprowadzenie globalnego standardu norm płynności banków, postanowiły ująć w pakiecie CRD IV dwie normy, tj. płynności krótkoterminowej LCR oraz stabilnego finansowania NSFR. Wskaźnik LCR będzie relacją płynnych aktywów wysokiejjakości do oczekiwanych w ciągu kolejnych 30 dni kalendarzowych wypływów gotówki netto. Płynne aktywa, które będą uwzględniane w tym wskaźniku, nie będą mogły jednak stanowić zabezpieczeniajakiejkolwiek trans­ akcji czy ekspozycji i będą mogły zostać wykorzystane do pokrycia wypływów gotówki netto,jakie są prognozowane na kolejne 30 dni kalendarzowych. Natomiast w mianow­ niku wypływ gotówki będzie ujmowany w kwocie netto, uwzględniającej oczekiwane w ciągu kolejnych 30 dni kalendarzowych zarówno wpływy, jak i wypływy gotówki, przy czym konieczne będzie uwzględnianie szacowanych osadów we wkładach. Docelowo, tj. od 1 stycznia 2018 r., wartość m inim alna tego wskaźnika będzie wynosić 100%. Podobnie jak w przypadku w spółczynnika adekwatności kapitałowej, także w przypadku m iary LCR banki tworzące system IPS będą m iały istotne przywileje i korzyści polegające m.in. na: • możliwości stosowania niższej wagi ryzyka wypłaty środków przyjętychjako depozyty od innych uczestników systemu - 5% (zamiast standardowej wagi 25%), • możliwości uzyskania zgody organu nadzoru na niestosowanie wobec środków przyjętychjako depozyty od innych uczestników IPS ograniczenia wpływów do poziomu 75% wypływów. W przypadku drugiej, nowej normy płynności, czyli w skaźnika stabilnego fi­ nansowania, który m a w yrażać relację dostępnego zasobu stabilnego finansowania do wymaganego zasobu stabilnego finansowania, na razie nie przewidziano żadnych korzyści dla banków należących do IPS. 2. Możliwość i zasadność utworzenia IPS w sektorze banków spółdzielczych w Polsce 2.1. Spełnianie warunków formalnych Utworzenie systemu IPS przez polskie banki spółdzielcze wiąże się z obowiązkiem w ypełnienia przez nie warunków formalnych wskazanych w pkt 1.1. Warto przy tym zauważyć, iż część z n ic h je s tju ż spełniona. Do tej grupy należy ograniczenie moż­ liwości uczestnictwa w systemie wyłącznie dla banków, posiadanie siedziby w tym samym kraju oraz zbliżony (czy wręcz tożsamy) profil działalności wszystkich poten­ cjalnych uczestników systemu. Spełnienie większości warunków formalnych będzie jednak wym agać wspólnych działań ze strony zainteresowanych banków, nadzoru bankowego oraz ustawodawcy. W szczególności będzie to dotyczyć wyeliminowania praktycznych i prawnych przeszkód w szybkim transferze funduszy własnych lub spłaty należności wobec innego uczestnika systemu oraz wprowadzenie na szczeblu systemu zunifikowanych mechanizmów kontroli i klasyfikacji ryzyka. Wyzwaniem będzie także wprowadzenie na szczeblu systemu przeglądu ryzyka oraz uniemożli­ wienie wielokrotnego wykorzystania elementów stosowanych do obliczania funduszy własnych pomiędzy członkami systemu. Ostatni formalny wymóg, bez którego żaden system IPS nie powstanie, to zawarcie umowy pom iędzy uczestnikam i systemu. 2.2. Korzyści z utworzenia IPS 2.2.1. K orzyści w zakresie m iar w ypłacalności Nowo przyjęte regulacje w ramach pakietu CRD IV nie uwzględniają specyfiki polskich banków spółdzielczych w zakresie składników funduszy własnych z uwagi INSTITUTIONAL PROTECTION SCHEME W SEKTORZE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W POLSCE... 2 8 7 na brak możliwości dalszego zaliczania funduszu udziałowego do funduszy podsta­ wowych. Mimo iż fundusze udziałowe stanowią obecnie mniej niż 10% funduszy własnych, dla części banków spółdzielczych przyjęcie takiego rozwiązania będzie oznaczało spadek współczynnika adekwatności kapitałowej oraz nowych współczyn­ ników funduszy zasadniczych i funduszy podstawowych poniżej minimalnych progów. Tabela 1. Liczba banków niespełniających miar wypłacalności w zależności od możliwości dalszego zaliczania funduszu udziałowego do funduszy podstawowych Wartość docelowa bez funduszy udziałowych z funduszami udziałowymi Liczba banków niespełniających miar Współczynnik funduszy zasadniczych + bufor ochronny + bufor antycykliczny funduszy podstawowych adekwatności kapitałowej Źródło: [Zaleska, 2012, s. 18]. 4,5% 7,0% 9,5% 6,0% 8,0% 13 39 119 14 3 2 14 62 0 0 Utworzenie IPS zarówno zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadam i,jak i tymi, które wejdą w życie 1 stycznia 2014 r., pozwala na wydanie przez krajowy organ nadzoru zgody na stosowanie 0-procentowej wagi ryzyka na ekspozycje wewnątrz IPS. Według wyliczeń Komisji Nadzoru Finansowego użycie tej wagi pozwoliłoby na uwolnienie w sektorze banków spółdzielczych nawet do 470 m in PLN funduszy własnych. Trzeba jednak zauważyć, iż kw ota ta byłaby jednak niewystarczająca z punktu w idzenia zagrożenia wskazanego w tabeli 1, gdyż osiągnięcie docelowej wartości współczynnika funduszy zasadniczych powiększonego o bufory ochronny i antycykliczny (przy konieczności wyłączenia funduszy udziałowych) wymagałoby zwiększenia przez 119 banków funduszy zasadniczych o około 809 m in PLN. Od 1 stycznia 2014 r. będzie dodatkowo istniała możliwość (za zgodą organu nad­ zoru) niewyłączania udziałów w innych instytucjach należących do tego samego IPS z funduszy zasadniczych banku. Jednak z uwagi na fakt, iż obecnie suma wszystkich pomniejszeń funduszy podstawowych w całym polskim sektorze banków spółdziel­ czych wynosi około 100 m in PLN, wykorzystanie tej możliwości nie rozwiązałoby wskazanego powyżej problemu zwiększenia funduszy zasadniczych. 2.2.1. K orzyści w zakresie norm płynności Konstrukcja nowych norm płynności przyjęta w pakiecie CRD IV będzie sta­ nowić znacznie większy problem dla sektora banków spółdzielczych niż zmiany w zakresie m iar adekwatności kapitałowej. O ilejednak spełnienie normy płynności krótkoterminowej LCR będzie wyzwaniem zarówno dla banków spółdzielczych,jak i zrzeszających, to spełnienie zapowiadanej normy stabilnego finansowania NSFR będzie problemem tylko dla banków zrzeszających. Tabela 2. Spełnianie normy płynności krótkoterminowej LCR w bankach spółdzielczych i zrzeszających Niedobór/nadwyżka akty­ wów płynnych (mld PLN) bez IPS z IPS Źródło: [Kwaśniak, 2012, s. 910]. spółdzielczych -2,0 zrzeszających -11,4 Grupa banków +1,6 Utworzenie IPS um ożliw ijednak bankom wchodzącym w skład takiego systemu i skorzystanie z przywilejów w zakresie niższych wag w ypływ u środków przyjętych jako depozyty od innych uczestników systemu, i niestosowanie wobec środków przyjętych jako depozyty od innych uczestników systemu ograniczenia wpływów (wskazanych w pkt 1.2.1). 3. Modelowy kształt IPS w Polsce 3.1. Przynależność do IPS Przynależność do systemu IPS powinna być obowiązkowa dla każdego banku spółdzielczego należącego do zrzeszenia. Tym samym oznaczałoby to obowiązek przekształcenia obecnych zrzeszeń w systemy IPS. Jako niedopuszczalna powinna być traktow ana możliwość tworzenia kilku IPS w ramach jednego zrzeszenia oraz przynależność do IPS banku spółdzielczego spoza zrzeszenia. Banki spółdzielcze, które nie zaakceptowałyby takiego rozwiązania, musiałyby opuścić zrzeszenie i roz­ począć samodzielne funkcjonowanie (oczywiście przy utrzym aniu dotychczasowego warunku posiadania przez nie funduszy własnych na poziomie przewyższającym 5 min euro). Opuszczenie zrzeszeń przez nawet 89 banków spółdzielczych spowodowałoby jednak powstanie zagrożenia obniżenia kapitału akcyjnego banków zrzeszających oraz doprowadziłoby do konieczności przebudowy struktury ich aktywów (tabela 3). 38,6 31,8 INSTITUTIONAL PROTECTION SCHEME W SEKTORZE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W POLSCE... 2 8 9 Tabela 3. Liczba i znaczenie banków spółdzielczych mogących funkcjonować poza obecnymi zrzeszeniami Banki spółdzielcze mogące funkcjonować poza obecnymi zrzeszeniami Liczba Udział w kapitale akcyjnym banku zrzeszającego (%) Zrzeszenie BPS SGB poza zrzeszeniami 52 37 1 Źródło: [Kwaśniak, 2012, s. 12-13]. 3.2. Rola banku zrzeszającego Bank zrzeszający powinien odgrywać kluczową rolę w systemie IPS w ramach danego zrzeszenia, która polegałaby w szczególności na: • zarządzaniu systemem, w tym podejmowaniu decyzji o udzieleniu pomocy bankom spółdzielczym w ramach IPS, • wykonywaniu czynności kontroli wewnętrznej w bankach spółdzielczych, • sprawowaniu nadzoru (w porozumieniu z KNF) nad bankam i spółdzielczy­ mi, także z możliwością przeprowadzania inspekcji na miejscu oraz żądania zaprzestania działalności zagrażającej bezpieczeństwu IPS, • w prow adzeniu ujednoliconego system u pom iaru i m onitorow ania ryzyka w całym IPS. 3.3. System pomocy w ramach IPS Podstawę każdego IPS powinien stanowić fundusz pomocowy, z którego wsparcie otrzym ywałyby banki spółdzielcze w celu poprawy ich wypłacalności lub płynno­ ści. Obecnie na mocy Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych Bankowy Fundusz Gwarancyjny udziela pomocy finansowej bankom spółdzielczym z utwo­ rzonego w 2001 r. funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych (FRBS). BFG w ramach FRBS dysponuje kwotą 123,4 m in zł, która może być przeznaczona na finansowanie przez banki spółdzielcze (w których nie występuje niebezpieczeństwo niewypłacalności) m.in.: nabywania akcji banku zrzeszającego, wydatków zw iąza­ nych z łączeniem się banków spółdzielczych, jak też mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa zgromadzonych środków pieniężnych lub poprawę albo ujednolicenie standardów obsługi. Przekształcenie dotychczasowych zrzeszeń banków spółdzielczych w IPS-y w ym aga jednak nie tylko wstępnego zasilenia środkami tworzonych w nich fun­ duszy pomocowych, ale także przeniesienia na poziom IPS wsparcia rozwojowego wchodzących w jego skład banków spółdzielczych. W tej sytuacji konieczne jest zatem przekazanie środków zgromadzonych na funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych zarządzanym przez BFG poszczególnym IPS, proporcjonalnie do sumy aktywów banków spółdzielczych, które przystąpią do danego IPS. W BFG powinna pozostać jedynie część środków, odpowiadająca udziałowi banków spółdzielczych, które nie przystąpią do żadnego IPS, a które nadal mogłyby korzystać z pomocy w ramach FRBS. Docelowo system pomocy w ramach każdego z IPS powinien być zasilany z obo­ wiązkowych składek rocznych wnoszonych przez wszystkie banki należące do IPS w zależności od ich wielkości (sumy bilansowej) oraz stopnia ponoszonego przez nie ryzyka (np. wielkości wym ogu kapitałowego). Ponadto system ten: • mógłby udzielać wsparcia zarówno w formie pożyczek, gwarancj i,j ak i poręczeń, • nie byłby współwłasnością łączną uczestników, co upraszczałoby jego kon­ strukcję i oznaczałoby brak konieczności zwrotu wpłaconych przez bank opłat w przypadku zakończenia działalności przez taki bank, • musiałby mieć ex ante określony docelowy poziom środków, którego prze­ kroczenie mogłoby skutkować ograniczeniem wysokości składek rocznych. Zakończenie Podsumowując powyższe rekomendacje, m ożna stwierdzić, iż systemy IPS po­ winny być tworzone w Polsce na bazie istniejących zrzeszeń banków spółdzielczych ze szczególnym wzmocnieniem roli banków zrzeszających i powierzeniem im funkcji rzeczywistego centrum zarządzania całym zrzeszeniem. Przekształcenie istniejących zrzeszeń w IPS umożliwi nie tylko praktyczne urzeczywistnienie idei samopomocy, ale także osiągnięcie wymiernych korzyści biznesowych i regulacyjnych, z których najważniejsze to: • obniżenie wymogów kapitałowych oraz zwiększenie możliwości spełnienia nowej normy płynności krótkoterminowej LCR, • możliwość podniesienia efektywności w ykorzystania środków uczestników systemu. • możliwość ujednolicenia systemów zarządzania ryzykiem i płynnością w ra­ mach systemu, • możliwość całościowego przeglądu ryzyka poszczególnych uczestników oraz całego systemu. Tworzenie IPS-ów będzie jednak zw iązane z koniecznością wyelim inowania szeregu zagrożeń,jakie mogą się pojawić na pierwszym etapie ich tworzenia. W szcze­ gólności konieczne będzie zmniejszenie w bankach spółdzielczych obaw przed utratą niezależności w zakresie zarządzania ryzykiem i płynnością oraz koniecznością podporządkowania się regułom systemu i dominującej w nim roli banku zrzeszają­ cego. Kluczowe dla realizacji wdrożenia systemów IPS będzie także zapew nieniejuż INSTITUTIONAL PROTECTION SCHEME W SEKTORZE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W POLSCE... 2 9 1 w m om encie ich pow ołania środków, którym i zostaną zasilone utw orzone przez nie fundusze pomocowe. W chwili obecnej jedynym realnym źródłem takich środków jest fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych w BFG. Warto także pam iętać, iż utw orzenie IPS-ów w żaden sposób nie m oże ograniczyć odpowiedzialności BFG za depozyty zgrom adzone w bankach spółdzielczych. The purpose of this article is to review both current and newly admitted principles of creating IPS contained in the regulations ofthe European Union, and to validate the effects oftheir use in the Polish cooperative banks. According to the author IPS systems should be set up in Poland on the basis of the existing affiliations of cooperative banks with strengthening the role of affiliating banks and entrusting them with the functions of the effective center of management of the entire affiliation. Conversion of existing affiliations in the IPS will not only enable the practical realization of the idea of self-help, but also help with achieving measurable business and regulatory benefits. The most important benefit will be reduction of capital requirements and increase of ability to meet the new short-term liquidity standard. 1. B asel III : The L iquidity Coverage R atio a n d liquidity risk m onitoring tools , Basel Committee on Banking Supervision, Basel, January 2013 . 2. C apital a n d liquidity reform package . A nnex , Basel Committee on Banking Supervision, Basel, 26 July 2010 . 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. ( 2006 /48/WE) w sprawie podejm ow ania i prow adzenia działalności p rzez instytucje kredytow e (wersja przeredagowana) ( Official Journal Nr L 177 z 30 VI 2006 r.). 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. ( 2006 /49/WE) w sprawie adekw atności kapitałow ej f ir m inw estycyjnych i instytucji kredytow ych (wersja przeredagow ana) ( Official Journal Nr L 177 z 30 VI 2006 r.). 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. ( 2013 /36/UE) w sprawie w arunków dopuszczenia instytucji kredytow ych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego n a d instytucjam i kredytow ym i i fir m a m i inw estycyjnym i, zm ieniajqca d yrektyw ę 2002 /87/W E i uchylajqca dyrektyw y 2006 /48/W E oraz 2006 /49/ W E (Official Journal Nr L 176 z 27 VI 2013 r.). 6. International fra m e w o rk f o r liquidity risk m easurem ent, standards a n d monitoring, Consultative D ocum ent , Basel Committee on Banking Supervision, Basel, December 2009 . 7. Kwaśniak W., P ozqdane kierunki zm ian m odelufunkcjonow ania bankowości spółdzielczej , Komisja Nadzoru Finansowego , Warszawa, 17 września 2012 . 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. ( 575 / 2013 ) w sprawie wymogów ostrożnościow ych dla instytucji kredytow ych ifir m inwestycyjnych, zm ieniajqce rozporzqdzenie (UE) n r 648/2012 (Official Journal Nr L 176 z 27 VI 2013 r .). 9. Zaleska M. , W yzwania i szanse w bankowości w P olsce w 2012 r., Narodowy Bank Polski , Warszawa, 12 marca 2012 .


This is a preview of a remote PDF: http://czashum.hist.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia-r2013-t47-n3/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia-r2013-t47-n3-s283-291/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia-r2013-t47-n3-s283-291.pdf

Jan Koleśnik. Institutional Protection Scheme w sektorze banków spółdzielczych w Polsce - modelowe rozwiązania, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2013, 283-291,