Nieprawidłowości funkcjonowania rynku NewConnect - aspekty prawne i organizacyjne

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, Dec 2012

Roman Asyngier

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://czashum.hist.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia-r2012-t46-n4/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia-r2012-t46-n4-s11-21/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia-r2012-t46-n4-s11-21.pdf

Nieprawidłowości funkcjonowania rynku NewConnect - aspekty prawne i organizacyjne

Nieprawidłowości funkcjonowania rynku NewConnect - aspekty prawne i organizacyjne Oeconomia - V O L . X LV I, 4 A N N A L E S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N - P O L O N I A S E C T IO H 2012 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Rynków Finansowych ROM AN ASYNGIER Nieprawidłowości funkcjonow ania rynku NewConnect - aspekty praw ne i organizacyjne Irregularities in the functioning of the N ew C onnect m arket - legal and organizational aspects S łow a k luczo w e: N ew C on nect, ry n ek kapitałow y, altern aty w n y system obrotu, G iełd a P apierów W ar­ tościow ych w W arszaw ie K ey w o rd s: N ew C onnect, capital m arket, m u ltilateral trad in g facilities, W arsaw S tock E xchange Wstęp Giełdy na świecie podlegają nieustannym , szybkim zmianom. Presja ze strony udziałowców i ambicje zarządzających decydują o fuzjach i przejęciach1. Połączone rynki, mogące zaoferować inwestorom łatw iejszy i tańszy dostęp do notowanych aktywów, stają się silniejsze w walce konkurencyjnej. W dobie narastającej konku­ rencji pom iędzy największymi rynkam i obrotu wtórnego giełdy poszukują także nisz rynkowych, które m ogą zagospodarować. Sprzyja to tworzeniu wielosegmentowej struktury obrotu instrum entam i finansowymi. Jednymi z najdynamiczniej rozwijającym i się segmentów tej złożonej struktury handlu instrum entam i finansow ym i są platformy obrotu papieram i wartościowym i, nazywane zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego alternatywnymi systemami 1 Zob: R. Asyngier, Zm iany na głównych rynkach giełdow ych w , [w:] R ynekfinansow y. Inspira­ cje z integracji europejskiej, P. Karpuś, J. W ęoławski (red.), W ydawnictwo UM CS, Lublin 2008, s. 364-370. obrotu (ASO)2. W zamyśle rynki obrotu alternatywnego są tworzone dla spółek nowo powstających, innowacyjnych, działających w branżach dynam icznie rozwijających się, opartych n a aktyw ach niem aterialnych (branże now oczesnych technologii). Cechują się podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym, ale pozwalają również inw e­ storom osiągać ponadprzeciętne stopy zw rotu, teoretycznie o wiele wyższe niż na regulowanych rynkach giełdowych. W artykule zostanie zaprezentowana analiza danych statystycznych pokazująca rozwój rynku NewConnect oraz jego pozycję na tle innych alternatywnych systemów obrotu w Europie. Podjęta zostanie również próba uwypuklenie praktyk stosowanych przez emitentów i inwestorów wpływających na negatyw ne postrzeganie rynku. Ma to posłużyć realizacji celu artykułu. Jest nim zdefiniowanie obszarów działalności rynku NewConnect, które ham ują jego rozwój, oraz wskazanie niezbędnych działań, jakie powinny zostać podjęte w celu poprawy jego funkcjonowania. A rtykuł stanowi początek większych badań mających na celu uw ypuklenie niedoskonałości funkcjo­ nowania polskiego rynku kapitałowego. 1. NewConnect n a tle alternatyw nych systemów obrotu w Europie Historia rynków alternatywnego systemu obrotu w Europie łączy się nierozerwalnie z powstaniem brytyjskiego rynku Alternative Investm ent Market. AIM , stworzony przez giełdę londyńską, stanowi nie tylko pierw szy tego typu rynek w Europie. Był i jest wzorem do naśladowania dla nowo tworzonych rynków ASO w Europie3. A IM to obecnie zdecydowany lider tego segmentu obrotu pod niem al każdym względem. Prawie połowa kapitalizacji europejskich ASO i 75% ich obrotu przypada właśnie na ten rynek (tabela 1). Co ciekawe, kapitalizacja AIM , w ynosząca ponad 61 m ld euro, jest w yższa od kapitalizacji rynków giełdowych m.in. w Luksem bur­ gu, Grecji i Czechach, nieznacznie ustępuje giełdzie wiedeńskiej, a od kapitalizacji giełdy warszawskiej jest dw ukrotnie większa. Przy obrotach wynoszących ponad 15 m ld euro (tylko w pierwszych czterech miesiącach 2012 r.) byłby średniej w iel­ kości rynkiem giełdowym w Europie, nieznacznie ustępującym pod tym względem naszej rodzimej giełdzie4. 2 A lternatyw ne system y obrotu (ang. M ultilateral Trading Facilities) definiuje D yrektyw a 2004/39/W E Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kw ietnia 2004 r. w sprawie rynków instrum entów finansowych (MiFID). 3 Krótki opis organizacji rynku AIM i innych liczących się rynków ASO w Europie m ożna znaleźć m.in. w książce: G iełdy kapitałowe w Europie, U. Ziarko-Siwek (red.), CeDeWu, W arszawa 2007. Zobacz również D. Kordela, A lternatyw ne rynki papierów wartościow ych w E uropie —geneza, system atyka i , [w:] F inanse 2009 —teoria i praktyka. R ynki fina nsow e i ubezpieczenia, W Tarczyński, D. Zarzecki (red.), „Z e­ szyty Naukowe U niw ersytetu Szczecińskiego” nr 550, „Ekonom iczne Problemy U sług” nr 40, Szczecin 2009. 4 Dane na koniec kw ietnia 2012 r. Wyliczenia własne na podstawie danych statystycznych FESE oraz LSE: www.fese.eu/en/?inc=art&id=4 oraz www.londonstockexchange.com/statistics/markets/aim/aim.htm (7. 05.2012 ). T abela 1. D ane statystyczne altern aty w n y ch system ów obrotu w E uropie (dane n a koniec k w ietn ia 2012 r.) Rynek A SO G iełd a prow ad ząca ry n ek ASO Kapitalizacja spółek i obroty n a New Connect są nieporów nyw alnie m niejsze w stosunku do wartości osiąganych na rynku AIM. Na tle pozostałych ASO w Europie NC jest pod tym względem typow ym średniakiem. Zajmuje jednak drugie miejsce w zestawieniu liczby notowanych spółek. Jest to spowodowane niespotykaną na in ­ nych rynkach liczbą debiutów, które w latach w latach 2010-2011 plasowały ogólnie polski rynek giełdowy na czołowych pozycjach n a świecie5. Pozostałe statystyki zaprezentowane w tabeli 1 są ju ż dla naszego rodzimego ASO bardzo niekorzystne. Średnia kapitalizacja spółki na rynku europejskim jest dziesięciokrotnie w yższa od średniej dla NewConnect, a przeciętny obrót przypada­ jący na jed n ą spółkę prawie dwadzieścia pięć razy wyższy. Pod względem wartości transakcji NC pozostaje zdecydowanym outsiderem. W sierpniu 2007 r. Giełda Papierów W artościowych w Warszawie uruchom iła rynek NewConnect, w zorowany n a innych tego typu rynkach n a świecie. Polski ASO został stworzony z m yślą o spółkach nowo powstających, z dużym potencja­ łem technologicznym i rozwojowym, poszukujących kapitału od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu m ln złotych6. Działanie rynku określa przede wszystkim Regulam in Alternatywnego Systemu Obrotu, stworzony przez organizatora rynku, czyli giełdę warszawską7. Od początku swego istnienia NC charakteryzował się zaskakująco szybkim tempem rozwoju, wyrażanym przede wszystkim dynam icznym wzrostem liczby notowanych spółek. W raz z rosnącą liczbę em itentów rokrocznie zw iększała się kapitalizacja rynkow a spółek. Nawet załam ania rynkowe w 2008 i 2011 r. nie zastopowały tej tendencji. W całym badanym okresie rosły rów nież obroty oraz liczba zawieranych na rynku transakcji. Warto jednak zwrócić uwagę, że dynam ika w zrostu była tu znacz­ nie m niejsza i nie dorów nyw ała przyrostow i liczby spółek. Średnia kapitalizacja notowanych podm iotów oraz średnia wartość transakcji sesyjnych najwyższa była na początku istnienia rynku, a jedyny znaczący w zrost tych param etrów zanotowano przejściowo tylko w roku 2010. W tedy też najw yższą wartość osiągnął średni obrót akcjam i przypadający n a jednego em itenta, po c zy w roku 2011 gw ałtow nie się zmniejszył. 5 Szczegółowe dane statystyczne opublikowane w raportach rocznych Światowej Federacji Giełd: www. w orld-exchanges.org/statistics/annual-statistics-reports (7. 05.2012 ). 6 R. Pastusiak, Przedsiębiorstw o na rynku kapitałowym : operacje giełdow e rynku publicznego i nie­ publicznego, CeDeWu, W arszawa 2007, s. 375. 7 Opis organizacji NC nie jest tem atem tego artykułu. Szeroko o organizacji tego rynku traktuje książka A. Jagielnickiego, N ew C onnect —nowa szansa na duże , Helion, Gliwice 2009. Aktualne zasady funkcjo­ now ania oraz akty praw ne regulujące działanie NC m ożna znaleźć również na stronie w w w .new connect.pl. Tabela 2. Podstawowe statystyki rynku N ew Connect w latach 2007-2012 Rok Liczba notowanych spółek Liczba debiutów Stopy zw rotu NCIndex (%) K apitalizacja rynkow a (mln zł) W artość obrotów ogółem (mln zł) Średnia kapitalizacja spółek (mln zł) Średnia obrót przypadający na spółkę (mln zł) Średnia w artość transakcji na sesję (w zł) 2007 24 24 44,17 1185 152 49,4 6,33 2008 84 61 O ile niską w artość obrotów przypadającą na jedną spółkę oraz wartość pojedyn­ czej transakcji w latach 2008-2009 m ożna w ytłum aczyć sytuacją rynkową, o tyle danych za rok 2011 i pierwsze miesiące 2012 r. - ju ż nie. Świadczą one o odwracaniu się inwestorów od NewConnect i zniechęceniu do podejm owania inwestycji. Należy zadać pytanie o to, jakie czynniki determ inują problemy rozwojowe NC i w pływ ają na opisany wyżej stan rzeczy. 3. Problem y regulacyjne ryn ku NewConnect Do najważniejszym zdefiniowanych problemów NC należy zaliczyć niedostateczny nadzór nad rynkiem ze strony organizującego obrót - GPW w Warszawie - oraz K o­ misji Nadzoru Finansowego. Objawia się to już na etapie wprowadzania instrumentów do publicznego obrotu. Dokum enty inform acyjne wielokrotnie zawierają obietnice zysków niemające nic wspólnego z realną prognozą. W tej kwestii jednym z najciekawszych przypadków z ostatnich miesięcy jest historia spółki Inwazja PC. Jest ona obecna na rynku od kw ietnia 2011 r., a w c zerwcu 2011 r. opublikowała dokum ent inform acyjny w zw iązku z nową em isją akcji. W do­ kum encie zawarła prognozy na pierw szy rok obrotowy, tj. od 13 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. Prognozowane przychody m iały przekroczyć 163 m ln zł, a zysk 2 m ln zł. 15 grudnia spółka dokonała korekty prognoz finansow ych do poziomów odpowiednio 95 m ln zł i 1,71 m ln zł. 5 m arca w stosownym kom unikacie emitent znów skorygował prognozy. Przychody m iały spaść nieznacznie - do poziomu prawie 90 m ln zł, ale zysk netto m iał wynieść ju ż tylko 490 tys. zł. Spółka jako przyczynę korekty prognozowanych w yników podała powódź w Tajlandii. Co ciekawe, we wcześniejszym komunikacie zdarzenie to zostało wym ienione jako ostatnie. N iespeł­ na miesiąc później (31 marca) em itent złożył w sądzie wniosek o upadłość spółki z m ożliwością zawarcia układu8. N iedotrzym yw anie prognoz finansow ych i ich znaczące korekty po debiucie giełdowym stają się na rynku NewConnect nagm inną praktyką, a firm y w tej kwestii stają się coraz bardziej bezczelne. Dowodem na to są dwa kom unikaty z początku maja 2012 r. W jednym z nich Acreo SA obniżyła prognozę zysków o 88%, w drugim spółka Nemex odwołała prognozy, tłumacząc to prowadzeniem działań przynoszących pozytyw ne w yniki finansow e, trudne do oszacow ania w przyszłości9. Kolejna p rak tyk a polega na przeprow adzeniu niew ielkich ofert pryw atnych, w których sprzedaw ane są m ałe, w stosunku do w szystkich w prow adzanych do obrotu akcji, oferty celem określenia wysokiego kursu odniesienia w dniu debiutu. Podobny efekt nieuczciwy em itent może osiągnąć, przeprowadzając przed debiutem giełdowym transakcje n a akcjach spółki. Najbardziej spektakularny w tej kwestii jest casus spółki Atlantis Energy10. N a początku 2010 r. Giełda nie zgodziła się na debiut giełdowy em itenta z kursem odniesienia równym ostatniej transakcji przed debiutem, zrealizowanej po cenie 3,20 zł, ustalając ostatecznie ten param etr na p o ­ ziomie 30 groszy. Problem em NC je s t rów nież praw idłow a kom unikacja em itenta z rynkiem . Wskazówkę dla prawidłowych zachowań em itenta względem akcjonariuszy stanowi przyjęty przez giełdę w arszaw ską dokum ent „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”. Zawiera on szereg zaleceń, których przestrzeganie nie jest wymagane, ale wskazane11. W ym ienione w dokum entach m etody relacji inwestorskich, takie ja k cykliczne spotkania z zarządem , w spółpraca em itenta z analitykam i rynkow ym i, są n a co dzień niezw ykłą rzadkością. Em itenci coraz częściej ignorują nawet e-maile w y­ syłane na oficjalne dane kontaktowe, zam ieszczone na stronie organi zatora rynku. W 2011 r. jeszcze 2/3 firm odpowiadało na w ysłane wiadom ości elektroniczne, je d ­ nak według badań tegorocznych przeszło połow a e-m aili inwestorów pozostaje bez odpow iedzi12. 8 N a podstawie raportów okresowych spółki Inw a zja PC z okresu grudzień 2011 -m arzec 2012 r., http:// w w w .new connect.pl/index.php?page=raporty_spolek_EB I (8. 05.2012 ). 9 w w w .new connect.pl/index.php?page= 1045& ph_m ain_content_start= show & ncc_index= A C R & id =26120& id_tr=1, w w w .new connect.pl/?page=1045& ph_m ain_content_start=show & ncc_index=N M X & id =30724&id_tr=1 (8. 05.2012 ). 10 w ww.parkiet.com /artykul/892883.htm l. 11 w w w .odpow iedzialni.gpw .pl/pub/files/Zalacznik_N r_1_dobre_praktyki.pdf (8. 05.2012 ). 12 A. Szczepkowski, N ew C onnect —inwestor indyw idualny niekoniecznie , „Trend”, kwiecień 2012, s. 20-22. 4. Problem notowań spółek groszowych Coraz większym problemem NC stają się notowania spółek groszowych. W teorii w artość rynkow a pow inna zawierać w artość inform acyjną, określającą właściwą wycenę instrum entów finansow ych. Dla licznej grupy notowanych na NC akcji, których kurs kształtuje się poniżej 10 groszy, a nawet 3 groszy, funkcja ta jest za względów oczywistych niespełniona. N a przykład kurs spółki Novian od kilku m ie­ sięcy w aha się m iędzy 1 a 2 groszami. K ażda zm iana ceny powoduje spadek o 50 lub w zrost o 100%. Obecnie aż 47% akcji na NewConnect stanowią spółki, których cena jednostkow a akcji wynosi poniżej jednego złotego. Akcje co dwunastej spółki kosztują poniżej 10 gorszy13. W pływ na taki stan rzeczy miało przyzwolenie organizatora rynku na częste operacje splitu akcji, które doprowadzały do skokowego obniżenia wartości nom inal­ nej oraz rynkowej do wysokości kilk u -k ilk u n astu groszy, a nawet jednego grosza14. Kolejnym czynnikiem wpływającym na tak dużą liczbę spółek o niskiej wartości rynkowej m iały nowe emisje akcji, często kierowane na rynek po minim alnej cenie jednego grosza, prowadzące do absurdalnego rozwodnienia kapitału spółki. W chwili obecnej trzy notowane n a NewConnect spółki wyem itowały ponad m iliard akcji. Są to PCZ, IndexCopernicus oraz Novian. Niebawem dołączy do tego grona Stark Development, która 25 kw ietnia zam knęła emisję przeszło m iliarda akcji15. Kolejne 24 spółki wyemitowały ponad 100 m ln akcji. W większości przypadków cena no­ m inalna akcji wynosi 1 grosz16. To rodzi praktyki z pogranicza prawa, mające w zam ierzeniu osób je stosujących odnieść określony skutek. Na pierwszy plan wysuwają się „mikrotransakcje” o wartości od kilku-kilkudziesięciu złotych do nawet kilku groszy, mające na celu ustawienie kursu na fixingu notowań (otwarcie/zamknięcie), a tym samym kursu odniesienia na poszczególne fazy sesji w danym dniu lub kolejnym dniu sesyjnym17. Proceder „drukowania cen” w fazach fixingów jest szczególnie uciążliwy w przypadku spółek o wartości rynkowej jednej akcji poniżej 5 groszy. Obowiązujące w idełki statyczne wynoszące + /- 20% nie pozwalają n a dokonanie transakcji po cenie innej niż kurs 13 W yliczenia własne na podstawie statystyk rynku NewConnect. Stan na koniec kw ietnia 2012 r. 14 Proceder głębokich splitów początkowo był praktykow any również na rynku regulowanym , ale po dośw iadczeniach takich spółek ja k np. FON i M ewa giełda w prow adziła listę alertów. Akcje spółek zakw ali­ fikowane do tego segm entu były przenoszone karnie do notowań jednolitych, a w późniejszym okresie Giełda nakazała również przeprow adzanie respiltów, czyli operacji scalenia akcji, którym w iększość groszowych spółek się poddała. 15 R aport bieżący n r 27/2012 spółki Stark D evelopm ent z dnia 11 m aja 2012 r., w w w .new connect. pl/?page=1045& ph_m ain_content_start=show& ncc_index=STR&id=30571& id_tr=1. 16 Stan na koniec kw ietnia 2012 r. 17 Kurs odniesienia na otwarcie sesji giełdowej jest określany przez kurs zam knięcia sesji poprzedniej. Kurs otw arcia decyduje o kursie odniesienia na notow ania ciągłe. otwarcia18. „Drukowanie cen” jest stosowane przez uczestników obrotu po to, aby w yw rzeć błędne w rażenie uczestników rynku co do rzeczywistej wyceny akcji. Inny powód to uniemożliwienie zawarcia transakcji po cenach innych niż kurs odniesienia. 5. Dotychczasowe k ary nakładane n a uczestników ry n k u NewConnect W obliczu opisanych niepraw idłow ości w ydaje się, że K N F w sposób n ie ­ dostateczny lustruje rynek podw yższonego ryzyka inwestycyjnego. Spośród 266 kar nałożonych przez K NF od początku jej działalności tylko trzy dotyczą rynku NewConnect. Pierw sza nałożona przez K NF kara na uczestnika rynku NC m iała miejsce w czerwcu 2010 r. W ynosiła ona 10 tys. zł i obciążono nią akcjonariusza spółki Copernicus International SA za niezawiadom ienie w ustawowym term inie spółki i KNF o zm niejszeniu udziałów w spółce poniżej 5% głosów na WZA. Dwie pozostałe kary, w wysokości 20 tys. i 2 tys. zł, dotyczyły dwóch osób fizycznych, akcjonariuszy upadłej firm y Perfect Line SA, za nieprzekazyw anie w ustawowym term inie zawiadomień o dw ukrotnym przekroczeniu i dw ukrotnym zejściu poniżej 5% ogólnej liczby głosów na W ZA em itenta w okresie sierpień-grudzień 2010. Tym samym łączna sum a kar nałożonych na uczestników rynku NC w yniosła tylko 32 tys. zł19. Sama G iełda rów nież bardzo rzadko korzysta ze swoich praw przysługujących organizatorowi rynku. Pierwszy raz karę zawieszenia notowań nałożyła n a firm ę inform atyczną Positive Advisory za nieprzekazanie raportu za rok 2009 oraz I kw ar­ tał 2010 r. Jednocześnie Giełda ukarała publicznym i ostrzeżeniam i 12 innych em i­ tentów za naruszenie obowiązków inform acyjnych20. W późniejszym okresie GPW w W arszawie sporadycznie korzystała ze swojego praw a karania spółek łamiących lub naruszających przepisy ASO. Wykluczenie z obrotu giełdowego spółki Avtech za zatajenie postępowania upadłościowego w dokumencie informacyjnym oraz skreślenie z listy autoryzowanych doradców wprowadzającego - firm y Goadvisers, to jeden z nielicznych przykładów z ostatniego okresu21. Zakończenie Po blisko pięciu latach istnienia NewConect znalazł się w momencie ważnym dla jego dalszego istnienia. Z jednej strony dynam icznie się rozwija, co obrazuje niespotykany na innych rynkach w zrost liczby notowanych instrumentów. Z drugiej strony nie idzie to w parze z poprawą jakości tego rynku. Sytuację ekonomiczną wielu spółek trudno uznać za dobrą. Tylko nieliczne notują regularne zyski i w ypłacają dyw idendy22. Ponadto spółki notorycznie nie przestrzegają relacji inwestorskich, a notowania ich akcji podlegają znacznym wahaniom. Zniechęca to inwestorów do inwestycji w te papiery wartościowe, co skutkuje zbyt słabym wzrostem wolumenu obrotów, nieadekwatnym do wzrostu liczby notowanych akcji. W opinii autora artykułu NC bez poważnych zmian regulacyjnych porządkujących organizację jest skazany na stagnację. Niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania w przyszłości wydają się zm iany dotyczące nadzoru nad nim oraz m odyfikacja dobra praktyk, zarówno jeśli chodzi o emitentów, jak i i autoryzowanych doradców. Giełda pow inna jak najszybciej wprowadzić wytyczne dla autoryzowanych do­ radców dotyczące w szczególności analizy w yników finansow ych i oceny prognoz zamieszczanych przez emitentów w dokumentach informacyjnych. Niewłaściwa ocena danych zawartych w dokum entach inform acyjnych podlegałaby karze i obciążała zarówno emitenta, jak i doradcę (kary finansowe, odebranie statusu autoryzowanego doradcy). Celem byłoby w yelim inowanie praktyk publikowania nierealnych prognoz finansow ych, jak również zmuszenie autoryzowanych doradców do należytego w y­ pełniania swoich funkcji. Kwestią do rozw ażenia w kolejnym etapie regulacji rynku jest także przyjrzenie się ju ż notowanym spółkom pod kątem prowadzonej działalności i osiąganych w y­ ników. Spółki nieprowadzące żadnej działalności operacyjnej mogłyby być karnie przenoszone do notowań jednolitych lub nawet wykluczane z obrotu. G iełda pow inna jak najszybciej zająć się również spółkam i groszowymi. Propo­ nowane rozwiązanie mogłoby polegać na nakazie przymusowego przeprowadzenia operacji scalenia akcji, gdy ich cena spadnie poniżej 5 groszy. Do czasu przeprowa­ dzenia resplitu akcje m ogłyby być przenoszone do notowań jednolitych lub m ożna by ich notowania zawieszać. G iełda nie pow inna również pozwalać na przeprowadzanie ogromnych emisji akcji groszowych, które problem pogłębiają. Niezbędny dla prawidłowego funkcjonow ania rynku wydaje się nadzór KNF. Komisja pow inna bezwzględnie karać wszelkie uchybienia wobec zapisów ustaw o­ wych. Konieczne jest również wyelim inowanie m anipulacji cenami akcji, polegające 22 N a koniec 2011 r. niecałe 60% em itentów osiągnęło zysk, 29 spółek w ypłaciło dywidendy, co ósma m iała w artość księgową nieprzekraczającą 1 m ln zł. A naliza sytuacji ekonomicznej i w yników finansow ych spółek notowanych na NewConnect zostanie podjęta w jednym z kolejnych opracowań autora. Jak zaznaczono we wstępie, niniejszy artykuł stanowi początek szerszych badań mających wskazać obszary niedoskonałego funkcjonow ania polskiego rynku kapitałowego. na okresow ym zaw yżaniu lub zaniżaniu notowań oraz „drukow aniu cen” w fazach otw arcia i zam knięcia notowań. Pocieszające w kw estii w prow adzenia nowych regulacji są zapow iedzi zm ian ogłoszone przez prezesa GPW Ludwika Sobolewskiego po w ydarzeniach związanych z niepraw idłow ościam i przy w prow adzaniu n a NC spółki Avtech. W w yw iadzie zapow iedział on m.in. zw iększenie obowiązków inform acyjnych, w ym agań doty­ czących dokum entów inform acyjnych oraz uzupełnienia dobrych praktyk zarówno dla em itentów, ja k i autoryzow anych doradców 23. W opinii autora zm iany te, po konsultacjach z KNF, pow inny być bezw zględnie wprowadzone. Opisane działania nie stanow ią gw arancji harm onijnego rozwoju ry n k u N ew Connect w przyszłości, ale są niezbędne dla w yelim inow ania czynników ham ujących jego rozwój. B ib lio g rafia A s y n g ie r R., Zmiany na głównych rynkach giełdowych w Europie, [w:] Rynekfinansowy. Inspira­ cje z integracji europejskiej, P. K arp u ś, J. W ęcław ski (red.), W y d aw n ictw o U M C S , L u b lin 2008. D ow g ielski B., Balticon i Serenity —magicy z NC, „G az eta G iełd y P a rk ie t” z d n ia 20 g ru d n ia 2011 r., n r 293. D y re k ty w a 2 0 0 4 /3 9 /W E P arlam en tu E u ro pejskiego i R ady z 21 k w ie tn ia 2 004 r. w spraw ie ryn k ó w in stru m e n tó w fin an so w y ch (M iF ID ). Jag ieln ick i A ., NewConnect —nowa szansa na duż e zyski, H elion, G liw ice 2009. K ordela D., Alternatywne rynki papierów wartościowych w Europie —geneza, systematyka i rozwój, [w:] Finanse 2009 —teoria ipraktyka. Rynkifinansowe i ubezpieczenia, W. T arczy ński, D. Z arzeck i (red.), „ Z e sz y ty N au k o w e U n iw e rsy te tu S zczec iń sk ieg o ” n r 550, „E k o n o m iczn e P roblem y U słu g ” n r 40, S zczecin 2009. P a stu s ia k R ., Przedsię biorstwo na rynku kapitałowym: operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego, C eD eW u, W arsz aw a 2007. S zczep kow ski A ., NewConnect —inwestor indywidualny niekoniecznie poż ą dany, „T rend”, k w ie ­ cień 2012. Z ia rk o -S iw ek U. (red.), Giełdy kapitałowe w Europie, C eD eW u, W arszaw a 2007. S tro n y internetow e w w w .b lo g i.b o ssa .p l/. w w w .fe s e .e u . w w w .k n f.g o v .p l. w w w .lo n d o n s to c k e x c h a n g e .c o m . w w w .n e w c o n n e c t.p l/. w w w .p a rk ie t.c o m . w w w .p u lsinw e stora.pb.pl. 23 W yw iad L udw ika Sobolewskiego dla „Pulsu B iznesu” z dnia 13 lutego 2012 r. dostępny pod adresem: http://pulsinw estora.pb.pl/2557104,80071,sobolew ski-zapow iada-czyszczenie-na-gpw -video (10. 05.2012 ). Irregularities in the functioning o f the N ewC onnect market - legal and organizational aspects In the article an an aly sis o f statistical d a ta show ing d evelopm ent o f the N e w C o n n ect m ark et w ill be presen ted an d its p o sitio n a g a in st the b ack g ro u n d o f o th e r m u ltila teral tra d in g facilitie s in E urope. A n attem p t at em p h asizin g p ractices u sed by issu ers and in v esto rs w hich affe ct a n egative p ercep tio n o f the m ark et w ill be m ad e as w ell. It is to be u se d fo r realiz a tio n o f the goal o f the article. A n d th e goal is to define activ ity field s o f th e N e w C o n n ect m ark et w hich in h ib it its develo p m en t an d to ind icate necessa ry actio n s w h ich should be u n d e rta k e n in o rd e r to im prove its fu n ctio n in g . T he article is th e b eg in n in g o f larg er resea rch w hose aim is to h ig h lig h t im p erfectio n s in th e fu n ctio n in g o f th e P olish cap ital m arket. 2. Rozwój rynku NewConnect w latach 2007 -2012 18 Każde zlecenie, które m ogłoby być w tych w arunkach zrealizowane, ale po kursie innym niż otwarcia, i w znow ieniu notow ań w idełki są rozszerzane i obejm ują kurs transakcji po równoważeniu. 19 Wykaz kar nałożonych przez Komisję N adzoru Finansowego, www .bip.knf.gov.pl/pliki/kary_KNF_ 08 - 05- 12 _tcm 6- 27121 .pdf ( 10 . 05 . 2012 ). 20 U chw ała nr 696/2010 oraz uchw ały od num eru 700 do 711 Z arządu G iełdy Papierów W artościowych w W arszawie SA z dnia 20 lipca 2010 r., www.new connect.pl/index.php?page=uchw aly (8 . 05 . 2012 ). 21 Spraw niew yw iązania się em itentów z obowiązków inform acyjnych, czy w ręcz zatajania informacji, z dnia 20 grudnia 2011 r., nr 293, s. 7 oraz blog Bossa . pl, Takie num ery tylko na NewConnect, ww w .blogi. bossa.pl/ 2011 /12/20/takie-% E2% 80% 98num ery% E2% 80 % 99 - tylko- na -new connect/ (7 . 05 . 2012 ).


This is a preview of a remote PDF: http://czashum.hist.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia-r2012-t46-n4/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia-r2012-t46-n4-s11-21/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia-r2012-t46-n4-s11-21.pdf

Roman Asyngier. Nieprawidłowości funkcjonowania rynku NewConnect - aspekty prawne i organizacyjne, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2012, 11-21,