"Sport Nutrition. An Introduction to Energy Production and Performance", Asker Juekendrup, Michael Gleeson : [recenzja]

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy, Dec 2006

Stanisław Poprzęcki, Michael Gleeson (aut. dzieła rec.), Asker Juekendrup (aut. dzieła rec.)

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Bibliotheca_Nostra_slaski_kwartalnik_naukowy/Bibliotheca_Nostra_slaski_kwartalnik_naukowy-r2006-t3-n3/Bibliotheca_Nostra_slaski_kwartalnik_naukowy-r2006-t3-n3-s26-27/Bibliotheca_Nostra_slaski_kwartalnik_naukowy-r2006-t3-n3-s26-27.pdf

"Sport Nutrition. An Introduction to Energy Production and Performance", Asker Juekendrup, Michael Gleeson : [recenzja]

Stanis?aw Poprz?cki "Sport Nutrition. An Introduction to Energy Production and Performance", Asker Juekendrup, Michael Gleeson : [recenzja] Bibliotheca Nostra : ?l?ski kwartalnik naukowy - RECENZJE Bibliotheca Nostra Stanis?aw Poprz?cki Recenzja wydawnicza: Asker Juekendrup i Michael Gleeson Sport Nutrition. An Introduction to Energy Production and Performance1. Ksi??ka wydana przez oficyn? Human Kinetics pt Sport Nutrition jest moim zdaniem bestsellerem na rynku wydawniczym w zakresie ?ywienia sportowc?w zawieraj?c? bogat? interpretacj? biochemiczn? metabolizmu wysi?kowego cz?owieka. Ogromn? warto?? poznawcz? tej ksi??ki mo?emy zawdzi?cza? autorom pracy: Askerowi Jeukendrupowi i Michaelowi Gleesonowi, kt?rzy wi??? w niej nauk? z praktyk?. Obydwaj s? wykszta?conymi biochemikami i fizjologami. A. Jeukendrup jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie biochemii i fizjologii wysi?ku fizycznego oraz specjalist? w zakresie ?ywienia. Czynnie uprawia? sport, szkoli? trener?w i zawodnik?w, obecnie jazda na rowerze sta?a si? jego hobby. Drugi wsp??autor Michael Gleeson jest profesorem w dziedzinie nauk o sporcie i wysi?ku fizycznym w uniwersytecie Longhborough w Leicestershire (Anglia). Pracowa? przez wiele lat z trenerami i elit? zawodnik?w jako konsultant ?ywienia. Obydwaj autorzy maj? na swoim koncie ponad sto prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. Jeden i drugi wsp??autor by? zapraszany jako wyk?adowca przez Mi?dzynarodowy Komitet Olimpijski na r??nego rodzaju kongresy naukowe. Moim zdaniem Sport Nutrition jest podr?cznikiem, kt?ry nale?y poleca? trenerom, studentom wychowania fizycznego i innym pasjonatom ?ywienia. W naszej Uczelni pozycja ta jest wykorzystywana jako uzupe?niaj?cy podr?cznik do nauczania biochemii, szkolenia trener?w oraz w ACSS. Ksi??ka zawiera 13 rozdzia??w u?o?onych w logiczny spos?b, cytowane jest ponad 600 pozycji pi?miennictwa na 410 stronach monografii. Na wst?pie autorzy prezentuj? informacje na temat og?lnych zasad ?ywienia, ?r?de? energii dla metabolizmu wysi?kowego i pracy mi??ni, samej energii oraz uk?adu trawiennego. Kolejne rozdzia?y po?wi?cone s? metabolizmowi w?glowodan?w, t?uszcz?w i bia?ek w po??czeniu z zasadami wspomagania diety tymi specyfikami w r??nych okresach treningu i wysi?ku fizycznego. Dalej autorzy poruszaj? problem zapotrzebowania organizmu na wod?, witaminy, minera?y oraz podaj? propozycje uzupe?niania diety specjalnymi suplementami. W ksi??ce zawarte s? tak?e informacje o zaburzeniach funkcjonowania organizmu spowodowanych nieodpowiedni? diet? w aspekcie np. utrzymania sta?ej masy cia?a. Ponadto autorzy zamie?cili w monografii rozdzia? dotycz?cy problem?w immunologicznych wysi?ku fizycznego. Ksi??ka jest bogato ilustrowana, posiada ponad 200 tabel i wykres?w. Inn? zalet? tej monografii jest jej gruntowna biologiczno-biochemiczno-fizjologiczna interpretacja metabolizmu zachodz?cego u cz?owieka w spoczynku i podczas wysi?ku fizycznego. W aspekcie tym mo?na wspomnie? o b??dnej polityce naszego szkolnictwa wy?szego, kt?re sukcesywnie zmniejsza liczb? godzin nauczania biochemii w szko?ach wychowania fizycznego, kszta?c?cych trener?w i nauczycieli wychowania fizycznego. Brak rzetelnej wiedzy fizjologicznej i biochemicznej u trener?w, student?w i og?lnie ludzi zajmuj?cych si? szeroko poj?tym treningiem sportowc?w ograniczy zrozumienie i interpretacj? informacji zawartej w recenzowanej ksi??ce i jej podobnych. Znanym jest, ?e jako?? ?ywienia i dozwolonego wspomagania w sporcie w oko?o 40% przyczynia si? do sukcesu sportowego. Oficyna wydawnicza Human Kinetics oferuje dalsze interesuj?ce ksi??ki na temat ?ywienia i dozwolonego wspomagania w sporcie przyk?adowo autorstwa Melindy Manore i Janice Thompson - Sport Nutrition for Health and Performance oraz Nancy Clark?s Sports Nutrition - Guidebook. Ponadto z zakresu monitoringu treningu proponuje ksi??k? autorstwa Atko i Mehis Viru Biochemical Monitoring of Sport Training. Dr hab. Stanis?aw Poprz?cki, prof. nadzw AWF jest pracownikiem Zak?adu Biochemii AWF w Katowicach.


This is a preview of a remote PDF: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Bibliotheca_Nostra_slaski_kwartalnik_naukowy/Bibliotheca_Nostra_slaski_kwartalnik_naukowy-r2006-t3-n3/Bibliotheca_Nostra_slaski_kwartalnik_naukowy-r2006-t3-n3-s26-27/Bibliotheca_Nostra_slaski_kwartalnik_naukowy-r2006-t3-n3-s26-27.pdf

Stanisław Poprzęcki, Michael Gleeson (aut. dzieła rec.), Asker Juekendrup (aut. dzieła rec.). "Sport Nutrition. An Introduction to Energy Production and Performance", Asker Juekendrup, Michael Gleeson : [recenzja], Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy, 2006, 26-27,