Noty o autorach.

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Dec 2011

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://czashum.hist.pl/media//files/Czasy_Nowozytne_periodyk_poswiecony_dziejom_polskim_i_powszechnym_od_XV_do_XX_wieku/Czasy_Nowozytne_periodyk_poswiecony_dziejom_polskim_i_powszechnym_od_XV_do_XX_wieku-r2011-t24/Czasy_Nowozytne_periodyk_poswiecony_dziejom_polskim_i_powszechnym_od_XV_do_XX_wieku-r2011-t24-s311-313/Czasy_Nowozytne_periodyk_poswiecony_dziejom_polskim_i_powszechnym_od_XV_do_XX_wieku-r2011-t24-s311-313.pdf

Noty o autorach.

Czasy NwżyotNe - BoGuCkA MAriA – prof. dr hab., jest członkiem czynnym PAu, honorowym członkiem PtH i Międzynarodowej komisji Dziejów Miast, doktorem honoris causa uniwer sytetu Gdańskiego, laureatką wielu nagród i wyróżnień (m.in. nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w nowym Jorku w 1996 r. i Premiera rP w 1999 r.). Przez ponad 50 lat była związana z iH PAn, obecnie wykłada na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Brała udział w licznych międzynarodowych kongresach i konferencjach, wykładała gościnnie na uniwersytetach w uppsali i Sztokholmie, kopenhadze, Brukseli, Genewie, Lejdzie, Antwerpii, Gandawie, Bielefeldt. Autorka ponad 1200 publikacji naukowych wydanych w Polsce i zagranicą (w tym 40 książek). Specjalizuje się w historii społecznej i szeroko pojętej historii kultury (życie codzienne, obyczaje, mentalność, problemy gender studies). Zajmuje się także zagadnieniami teoretyczno-metodologicznymi. CHACHAJ MAriAn (ur. 1946) – dr hab., prof. uMCS, pracuje w iH uMCS w Lublinie. Badacz staropolskiej kultury, a szczególnie wykształcenia różnych warstw społecznych i stosunków kulturalnych polsko-włoskich. Główne publikacje:Zagraniczna edukacja Radziwiłłów od początku XVI do połowy XVII wieku, Lublin 1995; Związki kulturalne Sieny i Polski do końca XVIII wieku. Staropolscy studenci i podróżnicy w Sienie. Sieneńczycy i ich dzieła w Polsce, Lublin 1998 . DyGDAłA JErZy (ur. 1945) – prof. iH PAn. Prowadzi badania nad historią społeczną i polityczną Polski XViii w. oraz historią kultury materialnej tej epoki. Adres: Zakład Historii Pomorza i krajów Bałtyckich iH PAn, ul. Szeroka 36, 87–100 t oruń. kiZik EDMunD (ur. 1960) – prof. dr hab. kierownik Zakładu Historii nowożyt nej uniwersytetu Gdańskiego oraz Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski w iH PAn. Członek Międzynarodowego komitetu Historii Miast. Specjalizuje się w historii kultury nowożytnej Polski, regionu nadbałtyckiego, niemiecko-polskiego pogranicza kulturowego. Jest członkiem komitetu nauk Historycznych PAn. Autor i wydawca 11 książek oraz prawie 200 artykułów naukowych. opublikował m.in.: Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej (1998); Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku (2001, tłum. niemieckie 2008) oraz edycje źródłowe:Nicolausa Volckmara „Viertzig Dialogi” 1612. Źródło do badań nad życiem codziennym w dawnym Gdańsku (2005); Sowiźrzał krotochwilny i śmieszny. Krytyczna edycja staropolskiego przekładu Ulenspiegla, Gdańsk 2005 (wraz z radosławem Grześkowiakiem). koPCZyńSki MiCHAł (ur. 1964) – dr hab., prof. uW. Zatrudniony w instytucie Hi storycznym uW i w Muzeum Historii Polski. Zajmuje się demografią historyczną, historią gospodarczą i dziejami techniki. PALuCHoWSki Piotr – magister historii uniwersytetu Gdańskiego i pracownik merytoryczny Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. obecnie doktorant Studium Dok toranckiego Historii uniwersytetu Gdańskiego. Przygotowuje rozprawę na temat czasopiśmiennictwa gdańskiego XViii w. e-mail: PuCHoWSki kAZiMiErZ – dr hab., prof. uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale nauk Społecznych. Zainteresowania naukowe skoncentrował na edukacji elit nowożytnej Europy, dziejach oświaty zakonnej i nauczaniu historii w szkołach dawnej rzeczypospo litej. Członek Gdańskiego t owarzystwa naukowego, Polskiego t owarzystwo Badań nad Wiekiem XViii i Société internationale d’Histoire Comparée du t héâtre, de l’o péra et du Ballet. Autor książek nagrodzonych przez Ministra Edukacji narodowej oraz Ministra na uki i Szkolnictwa Wyższego: Edukacja historyczna w kolegiach jezuickich Rzeczypospolitej (1565–1773), Gdańsk 1999; Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Gdańsk 2007. Współredaktor:Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, red. naukowa, wstęp L. Piechnik i k. Puchowski, kraków 1996. SALMonoWiCZ St AniSłAW – em. prof. iH PAn i uMk w t oruniu, członek czynny PAu. Historyk prawa i kultury, specjalność: historia Pomorza, historia Prus, najnowsza historia Polski. Główne publikacje:Prawo karne oświeconego absolutyzmu, 1966; Toruńskie Gimnazjum Akademickie w l. 1681–1817, 1973; Fryderyk Wielki, 1 wyd. 1981; Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, 1 wyd. 1987; Polskie Państwo Podziemne. Z dziejów walki cywilnej 1939–1945, 1994 . Adres: ul. konopnickiej 29/4, 87–100 t oruń. SłAWińSki WoJCiECH (ur. 1966) – dr nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji kuL Jana Pawła ii. Absolwent uMk. Porzu cił (nie do końca) badania nad reformacją w Polsce na rzecz najnowszych dziejówkościo łów i związków wyznaniowych w PrL. WiErZCHoSłAWSki SZCZEPAn – prof. dr hab., zatrudniony w instytucie Historii i Archiwistyki uMk w t oruniu oraz w iH PAn w Warszawie. Badacz historii ziem polskich XiX i na początku XX stulecia, zwłaszcza Pomorza od Gryfii po królewiec, elit politycznych i społecznych, procesu modernizacji społeczeństwa polskiego. kieruje pracami nad piątym tomem syntezy Historia Pomorza, obejmującym lata 1918–1945. opublikował m.in.: Elity polskiego ruchu narodowego w Poznańskiem i w Prusach Zachodnich w latach 1850–1914, t oruń 1992; Ignacy Łyskowski 1820–1886. Polityk i publicysta, pierwszy prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t oruń 2000; Orzeł czarny i orzeł biały. Problemy modernizacji społeczeństwa polskiego prowincji Prusy Zachodnie w XIX i na początku XX wieku, olsztyn 2011. WiJACZkA JACEk (ur. 1960) – prof. zw. dr hab. w instytucie Historii i Archiwistyki uMk w t oruniu. Badacz dziejów Prus książęcych i królewskich w XVi–XViii w., sto sunków polsko-niemieckich w czasach wczesnonowożytnych, procesów o czary, a także dziejów Żydów w rzeczypospolitej w czasach nowożytnych. opublikował m.in.: Stosunki dyplomatyczne Polski z Rzeszą Niemiecką w czasach panowania cesarza Karola V (1519– 1556), kielce 1998; Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI– XVIII wieku, t oruń 2007; Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490–1568). Ostatni mistrz zakonu krzyżackiego i pierwszy książę „w Prusiech”, olsztyn 2010. ZAJEWSki WłADySłAW (ur . 1930 w Wilnie) - intelektualista, historyk, poeta . Absolwent uł ( 1955 ), doktorat 1961 . Habilitację uzyskał na uMk w t oruniu (1967), a tytuł prof . w iH PAn ( 1991 ), gdzie pracował w latach 1963-2000; od 2006 prof . zw. w „Ateneum” (Gdańsk). Członek Gdańskiego t owarzystwa naukowego, współredaktor półrocznika „universitas Gedanensis”. Autor ponad 650 publikacji drukowanych (książki, arty - kuły, eseje, recenzje naukowe). recenzent licznych przewodów doktorskich i habilitacji . Ważniejsze publikacje: Powstanie listopadowe 1830 - 1831 . Dzieje wewnętrzne - Militaria - Europa wobec powstania, red . W. Zajewski, Warszawa 1980 (wyd . 2: 1991 ) ; Trzy Powstania Narodowe, red . W. Zajewski, S. kieniewicz i A. Zahorski, wyd. 5 , Warszawa 2006; Europa i świat w epoce Restauracji , Romantyzmu i Rewolucji 1815 -1849, red . W. Zajewski, t. 1 - 2 , Warszawa 1991; Józef Wybicki: konfederat - organizator Legionów - mąż stanu w dobie Napoleona, wyd . 4, t oruń 2003; Powstanie Listopadowe (Polityka - Wojna - Dyplomacja), t oruń 2003 ; Wolne Miasto Gdańsk pod znakiem Napoleona , olsztyn 2005 ; Polska - Belgia - Europa, olsztyn 2007 . Drukował także w „t ygodniku Powszechnym” i „Znaku” w latach 1957-1962 . Wydał tom poezji autobiograficznej Most Przechodni - Wilno - Nowy Świat ( Gdańsk 2007 ).


This is a preview of a remote PDF: http://czashum.hist.pl/media//files/Czasy_Nowozytne_periodyk_poswiecony_dziejom_polskim_i_powszechnym_od_XV_do_XX_wieku/Czasy_Nowozytne_periodyk_poswiecony_dziejom_polskim_i_powszechnym_od_XV_do_XX_wieku-r2011-t24/Czasy_Nowozytne_periodyk_poswiecony_dziejom_polskim_i_powszechnym_od_XV_do_XX_wieku-r2011-t24-s311-313/Czasy_Nowozytne_periodyk_poswiecony_dziejom_polskim_i_powszechnym_od_XV_do_XX_wieku-r2011-t24-s311-313.pdf

Noty o autorach., Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, 2011, 311-313,