Advanced search    

Search: authors:"Stanisław Salmonowicz"

62 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

„Historia Pomorza t. IV (1850–1918), cz. 1: Ustrój, gospodarka, społeczeństwo”, red. Stanisław Salmonowicz, Toruń 2000 : [recenzja]

podsumowaniem. Pozwala to autorom na wskazanie głównych trendów zachodzących w opisanych dziedzinach. Stanisław Salmonowicz przygotował następny rozdział, poświęcony administracji i prawu w prowincjach

Refleksje o Powstaniu Warszawskimi

komentarzem , Warszawa 1992 . 1 Por. II wydanie mojej pracy: Stanisław Salmonowicz (Antoni Nowosielski) Powstanie Warszawsi . Próba uporządkowania problemów genezy i oceny ogólnej , Toruń 1990 . ' K. Pużak

Dyskusja po referacie Stanisława Salmonowicza "Między strachem a manipulacją. Inteligencja polska wobec stalinizmu"

a z u p e łn ie inaczej. P ro sz ę n ie STANISŁAW SALMONOWICZ zap o m in ać, że p o d sta w o w y m fak tem sp o łeczn y m jest to, że ch ło p w ielko po lsk i już około 1820 ro k u w sz e d ł w ... u m e n to w a n e , jeżeli m a n ie z n ik n ą ć z aren y dziejow ej. N ie m a tu n a co czekać i tę pracę, k tó ra z n o w u trw a ć b ęd z ie w iele lat, n ależało b y ju ż teraz podjąć. Stanisław