Advanced search    

Search: authors:"Stanisław Salmonowicz"

62 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Marcin Opitz i środowisko intelektualne toruńskie lat trzydziestych XVII w.

- Zakład Historii Pomorza PAN Stanisław Salmonowicz MARCIN OPITZ I ŚRODOWISKO INTELEKTUALNE TORUŃSKIE LAT TRZYDZIESTYCH XVII W. Z a r y s t r e ś c i . O kulturze Torunia pierwszej poł. XVII w

Odpowiedź recenzenta

. Osobiście uważam, że prace te obowiązują, choć zgodzę się z poglądem, iż ich. przeoczenie jest bardziej zrozumiałe niż publikacji powszechnie dostępnych. Stanisław Salmonowicz W SPRAWIE ANGIELSKIEJ WERSJI

"Słowiańskie mity historyczne w literaturze polskiego Oświecenia", Julian Maślanka, Wrocław [etc.] 1968 : [recenzja]

na uwagę nie tylko historyków literatury Stanisław Salmonowicz W. G. S i r o t к i n, Duel dwuch dipłomatii. Rossija i Francija, w 1801— 1812 gg., Izdatielstwo „Nauka” , M oskwa 1966, s. 212. W

"Allgemeines Landrecht und Klassenkampf", Uwe Jeus Heuer, Berlin 1960 : [recenzja]

­ czego, pozostaje pozycją bardzo pożyteczną. Stanisław Salmonowicz Biografie osób drugo- czy trzeciorzędnych w brew pozorom nie należą do te­ m atów łatwych. Wymagają bowiem dobrej znajomości tem atyki