Advanced search    

Search: Political Philosophy

7,567 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Poprawność polityczna Murzynka Bambo i małpki Fiki-Miki : (wariacje języka teorii w badaniach postkolonialnych - studium przypadków)

?yczk? angloj?zycznego political correctness i oznacza mniej wi?cej spos?b u?ywania j?zyka w dyskursie publicznym w ten spos?b, by nie urazi? strony przeciwnej. Przez poprawno?? polityczn? rozumie si ... humanistyka, ?Znak? 2009, nr 653, s. 13. 66 J. Searle, The Storm over University, w: Debating P.C. The Controversy over Political Correctness on College Campuses, red. P. Berman, New York 1992, s. 100, cyt. za

Rewolucja naukowo-techniczna a walory rozwiniętego socjalizmu

assessment. The political-economic centre must aim at overcoming the impulsive and spontaneous character of the processes of science and technology developments and at gaining control over them by proficient ... by the political-economic centre inevitably leads to disproportions, economic tensions, and social conflicts.

Słowo o Jubilacie

. prof, dr hab. Andrzej Walicki w swej pracy, wydanej w j?zyku angielskim pt. The Enlightenment and the Birth o f Modem Nationhood Polish Political Thoughtfrom Noble Republicanism to Tadeusz Ko?ciuszko

Zapiski strajkowe : dziennik 12.05 - 22.05.1990

: transform acja ustrojowa, strajk, 1990 rok, studenci W yższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) w Olsztynie, pozyskanie nowego budynku dla W SP w Olsztynie Key w ords: political system transform ation, strike, the

Praktycystyczna koncepcja filozofii człowieka jako podstawa rozumienia prawa naturalnego : (na przykładzie ujęcia Pawła z Worczyna)

. Korolec, dz. cyt., s. 190. Prcitsa Wciznor turlna oahtnr W yhtoer In the late medieval political philosophy one can observe the original concept of natural law. It has been innovative doctrine when ... shifts in legal and political ideas could occur only after an appropriate patterns of thought had been created in the sphere of pure philosophy. For Villey metaphysics always comes before jurisprudence

Liberalizm a dobro wspólne

. 25 Rawls, Teoria sprawiedliwości, 13. 26 Gray, Liberalizm, 72. 27 Szacki, Liberalizm po komunizmie, 241. 28 John Rawls, „Kantian Constructivism in Moral Theory”, The Journal of Philosophy 77, 9 (1980 ... Naukowe PWN , 2006 . Novak , Michael. Wolne osoby i dobro wspólne . Kraków: Znak , 1998 . Rawls , John. „Kantian Constructivism in Moral Theory”. The Journal of Philosophy 77 , 9 ( 1980 ): 515 - 572 . Rawls

Społeczeństwo i państwo z perspektywy "rodu ludzkiego" Stanisława Staszica = Society and the state from the perspective of "human ancestry" by Stanisław Staszic

polska, filozofia spo?eczna, filozofia polityczna Key words: theory of the state, theory of society, Polish philosophy, social philosophy, political philosophy Urodzony w 1755 roku w Pile (Wielkopolska ... the special textbook including the recipe for the future and the best political rules, independently from nationality and social state. S?owa kluczowe: teoria pa?stwa, teoria spo?ecze?stwa, filozofia

Tönnies i społeczeństwo cywilne: Źródla nowoczesnej koncepcji społeczeństwa

Hegel's Political Philosophy . Cambridge: Cambridge University Press. ------ ( 1998 ) Wolno??, pa?stwo, spo?ecze?stwo: Hegel a problemy wsp??czesnej filozofii politycznej . Wroc?aw: Wydawnictwo Uniwersytetu ... Wroc?awskiego. Polanyi , Karl ( 1944 ) The Great Transformation . Boston: Beacon Press. Poulantzas , Nicos ( 1978 ) Political Power and Social Classes . London: Verso. Riedel , Manfred ( 1970 ) B

O cnotach obywatelskich na przykładzie koncepcji instrumentalnego republikanizmu Williama Kymlicki

, 'Virtue', [w:] A Companion to Contemporary Political Philosophy , R.E. Goodin , P. Pettit , T. Pogge (eds), 2nd ed., vol. II, Blackwell 2007 , s. 842 - 851 . Graham [2004] - G. Graham, Eight Theories of ... , Krak?w 1995 . MacIntyre [2003] - A . MacIntyre, ?Is Patriotism a Virtue??, [w:] Debates in Contemporar Political Philosophy . An Anthology , D. Matravers , J. Pike (eds.), Routledge 2003 , s. 286 - 300

Demokracja jako praktyka codziennego życia w przedszkolu : z doświadczeń nauczycielek

Political Science . Washington, DC, CQ Press. Helm J.H. , Katz L.G. ( 2003 ), Mali badacze: metoda projektu w edukacji elementarnej . Warszawa, CODN. Korczak J. ( 2012 ), Prawo dziecka do szacunku . Warszawa ... . Malaguzzi L. ( 1998 ). History, Ideas, and Basic Philosophy . W: C. Edwards i in. (red .), The Hundred Languages of Children. Wyd. 2 . Santa Barbrara , Calif, Ablex Publishing. Moss P. ( 2007 ), Bringing

"Problems in mind. Readings in contemporary philosophy of Mind", Jack S. Crumley II, Mountain View-London-Toronto 2000 : [recenzja]

. Readings in Contemporary Philosophy of Mind, Mayfield Publishing Company, Mountain View – London – Toronto 2000, ss. 614. Istnieje wiele antologii prac z zakresu filozofii umysłu, jak choćby The Philosophy ... of Mind V. C. Chappella (red.); Materialism and the Mind-Body Problem D. M. Rosenthala (red.); Readings in Philosophy of Psychology N. Blocka (red.); A Historical Introduction to the Philosophy of Mind

Perspektywa wykorzystania badań nad systemem-światem w analizie stosunków międzynarodowych w XXI wieku

?cia jest w Polsce znikomy (Czaputowicz, ?awniczak, Wojciuk, 2015) . Jednakowo?, niedawna popularyzacja mi?dzynarodowej ekonomii politycznej (international political economy, IPE) w dyskursie po?wi ... afiliowane przy American Sociological Association (sekcja Political Economy of the World System)2. Jednocze?nie nale?y zauwa?y?, ?e w innych towarzystwach naukowych (International Studies Association

Ukryty Smok : chińska polityka wobec Arabii Saudyjskiej

and trade cooperation. However, due to its friendly economic and strategic partnership with Iran – Saudi Arabia’s enemy – China is walking a political tightrope in the Middle East while trying to ... Evolution of International Political Economy: A Reader (s . 122 - 140 ). New York: Oxford University Press. Kołodziej , M. ( 2016 ). Islam we współczesnych Chinach . Przegląd Geopolityczny , 16 , 43 - 58

Między wiedzą naukową a mądrością w pedagogice – w obszarze filozofii wychowania

w pedagogice – w obszarze filozofii wychowania between Scientific knowledge and wisdom in education – in the Area of the philosophy of education AbStrAkt Artykuł podejmuje problem tożsamości ... , dialektycznej i systemowej), które – podejmując Słow A kluczowe filozofia wychowania, wiedza naukowa, mądrość, pedagogika keywordS the philosophy of education, scientific knowledge, wisdom, pedagogy wyzwania

Koncepcja filozofii i pedagogiki narodowej Bronisława F. Trentowskiego : (z dziejów polskiej myśli filozoficznej epoki romantyzmu) = Trentowski’s Conception of National Philosophy and National Pedagogics

con? cerning Trentowski?s conception. I curry on a contriversy with interpretation acording to which the philosophy of B. F. Trentowski performed only political functions. I empha? size educational ... Philosophy and National Pedagogics Humanistyka i Przyrodoznawstwo - HUMANISTYKA I PRZYRODOZNAWSTWO 9 Ewa Starzy?ska-Ko?ciuszko InstytutFilozofii Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Institute

Pojęcie sacrum w ekofilozofii Henryka Skolimowskiego = The Conception of Sacrum in Eco Philosophy by Henryk Skolimowski

. K e y w o r d s : philosophy, ecophilosophy, sac? rum, profanum, life, Skolimowski. S t r e s z c z e n i e W fdozofii Skolimowskiego istotnym faktem jest konieczno?? ochrony ?rodowiska, kt?ra nada

Z działalności Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas

znaczenie w społeczeństwie, [w:] Filozofia publiczna i edukacja demokratyczna/Public Philosophy and Democratic Education, Poznań 2015, s. 77-102. 5. Stosowanie i wykładnia prawa unijnego, [w:] W. Dziedziak ... , Lublin 2015 , ss. 510 . Opublikował ponadto rozdział w monografii: Teoria i metodologia myśli polityczno-prawnej czasu postmodernizmu (Theory and Methodology Political and Juridical Thought in the

Etyka troski jako filozofia polityki

?ej mierze inspirowane my?l? feministyczn?. Nie s? to jednak wierne i?pe?ne wcielenia teorii troski, jedynie pierwsze jask??ki integracji troski z?polityk?. Care Ethics as a?Political Philosophy The ... article is an attempt at a?comprehensive study of the political theory of care.-Through a?rear rangement of the way that particular trend of philosophy has been described and understood the author proposes

Międzynarodowy Komitet Olimpijski jako aktor dyplomatyczny

of Public Diplomacy, „Annals of the American Academy of Political and Social Science” 2008, vol. 616, nr 1, s. 57–58. 26 Sport and Active Society Programmes, A Guide to Implementation, IOC, 2015, s. 4 ... for a Theory of Public Diplomacy, „Annals of the American Academy of Political and Social Science” 2008 , vol. 616 , nr 1, s. 55 - 77 ; http://dx.doi.org/10.1177/0002716207312142. Kobierecki M.M