Advanced search    

Search: Political Philosophy

3,450 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Koncepcje schyłku myśli politycznej we współczesnej politologii

: The Recovery of Political Philosophy, [w:] A. de Crespigny, K. Minogue (ed.), Contemporary Politi­ cal Philosophers, London 1976, s. 88. zanie granic pomiędzy dobrem i złem w nauce, co totalitaryzm ... . 29-48; ten­ że, Raison d'Etat in Machiavelli, [w:] J. De Lamar, Machiavelli: Cynic, Patriot or Political Scientist?, Boston 1960 (dostępne na http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=34624137); L. Strauss

The 14th International ‘Lodz’ Conference on Political "Geography and IGU CPG Workshop Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage", Łopuszna, 15–17 sierpnia 2014 r.

Międzynarodowej Unii Geograficznej . Tematem konferencji były „Geograficzno-polityczne aspekty transgranicznej ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego” (Geographical-political aspects of the transborder

Between Knowledge and Grotesque: how Wojciech Sady Understands the History of Religion, Philosophy, and Science

Religion, Philosophy, and Science: Thales of Miletus to Mohammed], Wydawnictwo ANTYK Marek Derewiecki, Kęty 2010, 672 p. In 2010 Marek Derewiecki, a well-known Polish publishing house which specializes ... mostly in philosophy, published Wojciech Sada’s “Dzieje religii, filozofii i nauki” [“The History of Religion, Philosophy, and Science”] in the series Fundamenta. Studia z historii filozofii [Fundamenta

"Rossica" jako środek opisu i interpretacji życia politycznego we współczesnej Polsce = "Rossica" as a means of describing and interpreting political life in contemporary Poland

POLITYCZNEGO WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE ROSSICA AS A MEANS OF DESCRIBING AND INTERPRETING POLITICAL LIFE IN CONTEMPORARY POLAND MICHAŁ SARNOWSKI Michał Sarnowski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław – Polska

Pomiędzy wolnością polityczną a bezpieczeństwem = Between Political Freedom and Safety

między oma­ wianymi pojęciami. K e y w o r d s : safety, political freedom. A b s t r a c t The relationship between freedom and sa­ fety has been undergoing changes throughout the ages. One always ... manner in which both categories are viewed. The article pertains to the relationship between the ancient and modern understanding of safe­ ty and political freedom. It was written to outli­ ne the

Spory wokół obrony przez kulturę w kontekście debat na temat wielokulturowości

the question of legitimacy of culture defence as a crucial question bounded up with political philosophy, not exclusively embraced by the philosophy of law. Wprowadzenie Procesy globalizacji cechujące ... , Philosophy and the Human Sciences . Philosophical Papers , t. 2 , Cambridge. Taylor Ch ., 1994 , The Political of Recognition [w:] Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition, red . A. Gutmann

"Projekt matematyczny" a idea "przewrotu kopernikańskiego" w filozofii Immanuela Kanta = "Mathematical Project" and the Idea of "Copernicus Revolution" in the Philosophy of Immanuel Kant

, René Descartes, modern philosophy, project (Entwurf). S t r e s z c z e n i e Jose Ortega y Gasset (w eseju Wokół Gali­ leusza ) oraz Martin Heidegger (w rozprawie Pytanie o rzecz) sformułowali

Marsyliusz z Padwy jako teolog

2006. Gewirth A. , Marsilius of Padua and Medieval Political Philosophy , New York: Columbia University Press 1951. Gilson E. , Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tł . z fr. S ... zagadnieniom eklezjologicznym2. Celem artykułu jest charakterystyka tej niezwykle interesującej refleksji teologicznej padewskiego myśliciela. 1 Por. A. Gewirth, Marsilius of Padua and Medieval Political

Fenomenologia lingwistyczna, czyli o "chmurce filozofii w kropli lingwistyki" : (na marginesie książki A. Bogusławskiego pt. "A Study in the Linguistics-Philosophy Interface")

niezwykła: mam na myśli m-onu mentalny (612 stron) traktat filozo-lficnzgnwoistyczny pAt. Study in the Linguistics‑Philosophy Interface, który wyszedł spod pióra prof-eso ra Andrzeja Bogusławskiego. Rozprawa

Kwestia humanizmu i ludzkiego (sposobu) bycia w filozofii Heideggera = The Question of Humanism and Human (Manner of) Being in the Philosophy of Heidegger

properly the truth of being. So, it seems that Sartre fails to lead an authentic existence too. Undoubtedly, the fundamental ontology o f H eidegger is more like the „first philosophy” than the phenome­

Narodziny filozofii z ducha... muzyki = The Birth of Philosophy from the Spirit of... Music

, Deleuze. K e y w o r d s : Nietzsche, music, philosophy, G reece, Wagner, D ionizos, Apollo, Muses, aoidos, ressentiment, Deleuze. S t r e s z c z e n i e W ydaje się, że filo z o fia rzadko m iała

"A History of the Ancient States’ Political Systems. Rome", Tomasz Palmirski, Kraków 2011 : [recenzja]

they found the farms completely damaged, albo na s. 17: Besides literary sources, a precise reconstruction of the republican political order and the his tory of its development is possible also by dint ... ` Political Systems. Rome stanowi cenną pomoc dydaktyczną dla obcokrajowców studiujących w Polsce, a tytuł kryjący w sobie zapowiedź serii pozwala mieć nadzieję na wartościowe uzupełnienie niewątpliwego braku

Człowiek w przestrzeni publicznej w filozofii Hannah Arendt = Th Man in the Public Space in the Philosophy of Hannah Arendt

: public and private sphere, ci­ vil activity, internal dialogue, freedom, power, mass society. Ab s t r a c t Return to the philosophy of ancient Gre­ ece allows H. Arendt point out the ethical di­ mension

"Body consciousness : a philosophy of mindfulness and somaesthetics", Richard Shusterman, Cambridge 2008 : [recenzja]

- 2010 sztuka i filozofia Richard Shusterman, Body Consciousness. A Philosophy of Mindfulness and Somaesthetics, Cambridge University Press 2008, 240 s.1 Opublikowana w 2008 roku (poprzedzona wydaniem ... francuskim) książka Richarda Shustermana Body Consciousness. A Philosophy of Mindfulness and Somaesthetics stanowi kolejny krok na drodze, na którą autor wkroczył w  1992, publikując Pragmatist Aesthetics

Zboczony seks jako bioopór : między Foucaultem a Agambenem

)Pornography and Profanation in the Political Philosophy of Giorgio Agamben. „Theory Culture Society”, vol. 28, no. 4, s. 71–95. Raab Sara Michelle (2013) The Perpetuation and Subversion of Gender-Power Dynamics ... ) medicine, sexology, or psychiatry, and Agamben – (zoopolitical) Nazi eugenics. Both thinkers have different attitude towards the body and conceptualize the political divergently. These differences in the

Znaczenie średniowiecznego prawosławia dla filozofii rosyjskiej = The Meaning of the Medieval Prtodox Church to the Russian Philosophy

Medieval Ortodox Church to the Russian Philosophy S ł o w a k l u c z o w e : filozofia, religia, ro ­ zum, wiara, prawosławie, Bóg, człowiek. K e y w o r d s : philosophy, religion, the O r­ thodox Church ... Ojców Kościoła. Najważniejsze idee rosyjskie wypłynęły z średniowiecznej myśli religijnej. A b s t r a c t Russian philosophy was born in the Xth century, once Russia became Orthodox. Not all historians

Specyfika filozofii wychowania

, W poszukiwaniu teorii nauczania, Warszawa 1974. 7J. Dewey, Democraty and education. An introduction to the philosophy o f education, New York 1966; także w języku polskim: Demokracja i wychowanie ... prowizoryczne, które ze względu na pracę 8Zob.: Selected readings in the philosophy o f education. Edited by Joe Park, Ph.D., Professor of edu­ cation, Northwestern Uniwersity, New York 1958. 9R.L. Finney, A

Udział przedstawicieli mniejszości niemieckiej w igrzyskach olimpijskich w okresie Drugiej Rzeczypospolitej

Olympians to their settlement land. The sports movement as an important element of activities to care about the German national consciousness on foreign lands was not free from political influence ... . Nevertheless, as examples in the article show, the Polish-German cooperate on the sports field in a harmony with philosophy of Olympism under the flag of Poland was possible. Keywords: German minority, the

O treści tabliczek i misteriów orfickich (magia, psychologia, filozofia) = About the Content of Golden Leaves and Orphic Mysteries (Magic, Psychology, Philosophy)

problems o f this kind were developed in an­ other texts- poetry, drama, philosophy, and by w ell know n authors o f this tim e. Orphism, Pythagoreanism, and another mystery cults are an obvious testimony o