Advanced search    

Search: Wood Science & Technology

27,312 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Middle School Students’ Attitudes towards STEM Applications and Their Opinions about These Applications

, and fundamental knowledge of students about Science, Technology, Engineering and Mathematics is formed during elementary and middle school education. In this respect, the implementation of applications ... knowledge of students about Science, Technology, Engineering and Mathematics is formed during elementary and middle school education. In this respect, the implementation of Applications; and; STEM; Attitude

WOOD LAMBASI

2587-1692 Aysun Şikar Aktürk Doç. Dr. Kocaeli e-posta: aysun Wood lambası %9 nikel oksitli baryum silikattan yapılmış wood filtresi olarak isimlendirilen filtreye tutunan yüksek basınçlı civa ... tarafından oluşturulan 320400 nm geniş dalga boylu bir ultraviyole A ışığıdır.1-3 Robert W. Wood tarafından 1903 yılında bulunan wood lambası dermatolojide ilk olarak tinea kapitis enfeksiyonlarının saptanması

Mesleki Gelişim Programının Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sınıf İçi Performansına Etkisi: Bilimin Doğası Öğretimi

Bilimin Doğası Sınıf Gözlemi ve Ürün Ölçeği (Nature of Science Classroom Observation and Artifact Protocol, NOS-COP) kullanılmıştır. NOS-COP doğrultusunda analiz edilen veriler nitel veri analizi paket ... of a Professional Development Program on Science Teachers Classroom Performance: Teaching Nature of Science Gizem TEK N Nihal DO Serhat REZ 0000-0003-3294-4666, Yal? n YALAK G?ltekin ?AKMAK?I ?z

James Wood: Kurmaca Nasıl İşler?

Yazar, romancı ve eleştirmen tarafının yanı sıra 2003’ten beri Harvard Üniversitesinde edebiyat eleştirisi pratiği profesörü olan James Wood ele aldığı romanlarda çeşitli örnekleri somutlaştırarak ... her iki yöne doğru hareket eden Wood Cervantes'ten Flaubert'e, Dostoyevski'den Woolf'a kadar geniş bir romancı kadrosunu kapsayan bir panorama sunar. Eserin sonunda İngilizceden alınan terimlerin Türkçe

Bilgiye Erişimde Yeni Ufuklar Elektronik Erişim-Elsevier Science Direct Örneği

Teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak bilimsel bilgiye elektronik erişini, bilimsel araştırmalar açısından son derece önemli bir gelişme. Özellikle son beş yılda, üretilen bilimsel bilginin büyük çoğunluğu elektronik ortamda yayınlanmaya başladı. Geleneksel kütüphane hizmetinden farklı olarak bilgiye daha hızlı, kolay ve etkin bir biçimde ulaşmayı sağlayan bu ve benzeri...

Kübik Spline Regresyonların Süt Sığırcılığında Laktasyon Eğrilerinin Modellenmesinde Kullanımı

. Kübik spline regresyonların uygulanabilirli ğ i incelenirken aynı zamanda yaygın olarak kullanılan Wood modeli ile de kar ş ıla ş tırılmı ş tır. Modellere ait sonuçlar ile modellerin avantaj ve ... . White, I.M.S. , Thompson , R. , Brotherstone , S. , 1999 . Genetic and Environmental Smoothing of Lactation Curves with Cubic Splines . Journal of Dairy Science , 82 ( 3 ), 632 - 638 . Wood, P.D.P. 1967

Science Teachers and Pre-Service Science Teachers’ Scientific Epistemological Beliefs and Opinions on the Nature of Science

, scientific processes and science, technology and society, and more importantly towards the nature of science (Abd-El-Khalick & BouJaoude, 1997) . It has become important in terms of functionality of ... (2009) . For example, in a study conducted by Aslan (2009) with regard to volatility of scientific knowledge, Aslan has revealed that science and technology teachers hold the idea that scientific

Siber Zorbalıkla İlişkili Faktörler ve Olası Çözüm Önerileri Üzerine Bir İnceleme

yılları arasında sınırlandırılarak güncel bilgilere erişim hedeflenmiştir. Web of Science veritabanı ve ulaşılan makalelerin referans listelerinin incelenmesi sonucunda çalışmanın kapsamına uygun 55 makale ... Science and Google Scholar databases, 77 articles that fit the scope of the study were identidfied and analyzed. Results revealed that gender, anonymity, moral disengagement, traditional bullying, frequency

İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Algıları ve Medya Okuryazarlığı Eğitimine Yaklaşımları

Okuryazarlığı dersinin etkinliği saptanmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmada elde edilen veriler, SPSS 24.0 (Statistical Package for Social Science) paket programında işlenerek analiz edilmiş ve tablolar halinde ... ?r. Yap?lan ?al??mada elde edilen veriler, SPSS 24.0 (Statistical Package for Social Science) paket program?nda i?lenerek analiz edilmi? ve tablolar halinde sunulmu?tur. Ara?t?rma sonucunda Medya

GOD, NATURE AND THE CAUSE: ESSAYS IN ISLAM AND SCIENCE

Bu yazıda, Ürdün/Yermük Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. M. Bâsil et-Tâî 'nin " God, Nature and the Cause: Essays in Islam and Science" isimli eseri tanıtılmıştır. Eser,  Kalam ... 2602-2710 K?TAP TANITIMI / BOOK REVIEW: NATURE 0 THE CAUSE: ESSAYS IN ISLAM 0 SCIENCE 0 0 Ahmet Mekin KANDEMI?R Ars?. Go?r. , Konya NEU?. I?lahiyat F. orcid.org/0000-0002-0030-8297 Din-bilim ili

Türkiye Adresli “Kompost” Yayınlarının Science Citation Index (SCI) Veri Tabanındaki Etkinliğinin Analizi

Bu çalışmada, Türkiye adresli kompost çalışmaları Web of Science Core Collection (WoS) veri tabanı kullanılarak analiz edilmiştir. “Compost*” anahtar kelimesi kullanılarak 1970 – 2016 yılları ... , Türkiye In this study, Web of Science Core Collection database (WoS) was used to analyze Turkey addressed compost publications. “Compost*” was used as the keyword in topic, title, abstracts and keywords

MODERNİZMLE BİRLİKTE BAUHAUS AKIMI VE TREND OLAN MOBİLYALAR

concepts. The concept of 'trend', which is defined as the concept of consumption that determines the tendency of consumption of the society in the sense of the word, is confronted as science, technology ... Bilimleri Dergisi'nde yay?nlanmak u?zere sec?ilmis?tir. 957 Industrialization has caused changing of production and consumption habits. The rational solution proposal coming with technology has brought

Investigations on morphology of the European Hornet (Vespa crabro) nest and biological development situations of the larvae

approximate height of 33-60 cm, a diameter of 20-40 cm and 3-9 floors, and cells on each floor. It has been found that a thin and fragile board of wood is constructed from the stems of plant fibers and bees own ... Dolichovespula media (Retzius, 1783) (Hymenoptera: Vespidae) . International Conference on Environmental Science and Technology , Cappadocia Nevsehir, Turkey. Ba?r?a??k N. 2013b . Some structural features of nest

Akademik işbirliklerinin yeni bir çizge olarak modellenmesi ve istatistiki analizi

oluşturulmuş ve Türkiye’nin akademik işbirlikleri çizge kullanılarak modellenmiştir. Veri tabanı oluşturulurken, Web of Science (WOS) verileri kullanılarak, yazar, üniversite, bölüm, araştırma alanı ve yayın ana ... used in the modeling was extracted from the Web of Science (WOS) database with an application developed and saved as relational database format. The application covers studies that have been published

İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinde Arşiv Stajı Algısı - Uygulamalı Bir Çalışma -

fields to complete each other and to actualize an integrated education. As well as the li-brary science and documentation- informatics courses which are taught in In-formation and Document Management ... Departments in Turkey, archival science courses have the need of being supported with an applied training in similar way. The problem of applied training related with the archival science in Turkey, is tried to

KAVALA ŞEHRİNİN (YUNANİSTAN) TURİZM POTANSİYELİ

aktiviteye ev sahipliği yapar. Philippi, Wood Water, Uluslararası Cosmopolis vb. festivallerde dans ve müzik grupları, sinema ve katılımcı ülkeler kendi geleneksel milli mutfaklarını sergiler. Kavala, Antik ... other sport activities such as equestrianism, parkour, climbing. This city's old downtown hosts, mostly in summer, variety of cultural activities such as Phillipi, wood water, international cosmopolis etc

Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerle Yapılan Okul Dışı STEM Eğitiminin Değerlendirilmesi

STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), fen bilimleri ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin tasarım ve uygulamaları ile entegre edilmesini sağlayan bir ... ?nemlisi STEM e?itim yakla??m?d?r (Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-M?hendislik ve Mathematics-Matematik). Amerika Birle?ik Devletleri (ABD) k?kenli bir kavram olan STEM fen ve matemati?in

Investigation of Teacher Candidates’ Occupational Anxiety Status and Technology Acceptance and Condition of Use

. Venkatesh , V. , & Davis , F. D. ( 2000 ). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies . Management science , 46 ( 2 ), 186 - 204 . Y?ld?r?m , A. , ve ?im?ek, H ... expectations. The widespread, continuous and active usage of technology influences the formation of a community which produces and consumes knowledge more rapidly. This situation bears the necessity to raise

Dental Anksiyete , Dental Fobi ve Hipnoz

recent advances in dental technology have minimized pain or disturbing feelings during treatments, there has been virtually no reduction in the number of patients complaining of dental phobia and anxiety

Cyberloafing Tendency in Applications of Students who have Tourism and Culinary Training

In the process of reaching organizational goals, businesses need to use both human resources and technology properly. With the use of the right technology in the global competition system, the costs