Advanced search    

Search: authors:"Şeyda Özçalışkan"

3 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Correction to: Parents’ Translations of Child Gesture Facilitate Word Learning in Children with Autism, Down Syndrome and Typical Development

The original version of the article unfortunately contained mistake in the “Methods/Participants” section (p. 224) as “[M TD = 168.26 (SD = 125.18) vs. M AU = 172.91 (SD = 195.88) vs. M DS = 145.43 (SD = 88.78); Kruskal–Wallis, χ 2(2) = 2.42, p = .30], and for word types [M TD = 28.43 (SD = 26.89) vs. M AU = 39.65 (SD = 49.07) vs. M DS = 18.35 (SD = 22.78); χ 2(2) = 3.15, p = .21...

Kadın ve Erkeklerde Küfür Kullanımı Üzerine

Bu çalışmanın amacı, Türk kültürü içerisinde kadın ve erkeklerin küfürlü konuşma biçimlerini ayırdetmek ve küfür kullanımı açısından bir cinsin diğer cins için beklentilerini açığa çıkarmaktır. Bu araştırmanın çıkış noktasını Staley'in (1978) yaptığı çalışma oluşturmaktadır. Çalışmanın teorik çerçevesini ise Lakoffun (1973), kadının kullandıg...

Vladimir Propp'un Biçimbilimsel Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Keloğlan Masalının İncelenmesi

Anlatı analizi dilbilim, psikoloji, edebiyat, antropoloji gibi pek çok disiplinin araştırma alanı olmuştur. Bu geniş erimli uygulama alanı, metinlerin yapısını incelemeyi amaçlayan pek çok sayıda teorinin ya da Culler'in (1975) deyimiyle " üst-dilin " gelişmesine neden olmuştur. Bu teorilerin her biri kendine özgü terminolojisi, anlatı birimlerini tanımlaması ve kendi...