Advanced search    

Search: authors:"Adnan İncebıyık"

12 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Fetal cinsiyet sağlıklı gebelerde serum plasental alkalen fosfataz seviyelerini etkileyebilir mi?

Amaç: Normal term gebeliklerde fetal cinsiyetin maternal plasental alkalen fosfataz (ALP) seviyesine etkisinin araştırılması amaçlandı. Yöntem ve Gereçler: Termde olan 88 sağlıklı gebede serum plasental ALP ölçümü yapıldı. Bebeklerin cinsiyeti çalışmaya alınan tüm kadınların doğumları sırasında belirlendi. Plasental ALP seviyeleri kız ve erkek doğuran gebe kadınlar arasında kar...

Kliniğimizde Yapılan Laparoskopik ve Laparotomik Histerektomilerin Karşılaştırılması

Öz. Amaç: Kliniğimizde yapılan laparoskopik ve laparotomik histerektomilerin operatif özelliklerini ve komplikasyonlarını karşılaştırarak hastanemiz verilerini sunmak. Gereç ve Yöntemler: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Ocak 2010 - Aralık 2015 tarihleri arasında yapılan laparoskopik ve laparotomik toplam 159 histerektomi vakas...

Adneksiyal Torsiyonlu Hastaların Tanısında Mean Platelet Volümün Rolü Var mıdır?

Amaç: Bu çalışmada amacımız adneksiyal torsiyonlu hastalara tanı koymada mean platelet volümün (MPV) diagnostik değerini araştırmaktır. Yöntemler: Çalışmamıza adneksiyal torsiyonlu toplam 21 hasta dahil edildi. Kontrol grubu olarak; rutin jinekolojik kontrol amacıyla polikliniğimize başvuran, kronik bir hastalığı olmayan ve ilaç kullanma hikâyesi bulunmayan 25 kadın dâhil edildi...

Fetal cinsiyet sağlıklı gebelerde serum plasental alkalen fosfataz seviyelerini etkileyebilir mi?

Amaç: Normal term gebeliklerde fetal cinsiyetin maternal plasental alkalen fosfataz (ALP) seviyesine etkisinin araştırılması amaçlandı. Yöntem ve Gereçler: Termde olan 88 sağlıklı gebede serum plasental ALP ölçümü yapıldı. Bebeklerin cinsiyeti çalışmaya alınan tüm kadınların doğumları sırasında belirlendi. Plasental ALP seviyeleri kız ve erkek doğuran gebe kadınlar arasında kar...

Elektif Sezaryende Genel Anestezi’mi, Spinal Anestezi’mi Uygulanmalı?

Özet: Amaç: Çalışmamızda genel anestezi veya spinal anestezi ile elektif sezaryena alınan olgularda maternal ve fetal sonuçları karşılaştırarak her iki tekniğin avantajlarını ve dezavantajlarını belirlemeyi hedefledik. Materyal metod: Çalışmamıza 1 ile 3 arası sayıda tekrarlayan sezaryen öyküsü olan ve bu nedenle elektif sezaryen operasyonu yapılan 100 gebe dahil edildi...

Tersiyer Bir Merkezde Doğum Yapan Adolesan, Reprodüktif ve İleri Yaş Gebelerde Obstetrik ve Neonatal Sonuçların Karşılaştırılması

Amaç: Tersiyer bir merkezde doğum yapan  adolesan, reprodüktif ve ileri yaş gebelerde obstetrik ve neonatal sonuçların karşılaştırılması Gereç ve Yöntemler:   Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Bölümünde  01.08.2015 -01.08.2016 yılları arasında  doğum yapmış olan adolesan yaş(14-18), reprodüktif yaş(19-38) ve ileri yaş(39-50) gebelerden  toplam 126 hastanın dosyas...

Retrospective analysis of 14 patients who managed for adnexal torsion during pregnancy

Objective:  To assess some clinical characteristics of patients who were treated for adnexal torsion during pregnancy. Methods:  Medical records of 14 pregnant women with adnexal torsion who were surgically treated at our hospital between 1 st  January 2011 to 30 th  October 2015 were screened. In addition to the demographic features obtained from medical records, presenting...

Şiddetli gestasyonel trombositopeninin başarılı yönetimi: Nadir bir vaka sunumu

Normal gebeliğin seyri esnasında özellikle üçüncü trimesterde trombosit sayısı yaklaşık %10 civarında azalır. Azalmanın nedeni; gebelikte oluşan hemodilüsyon ve tüketimin artması olarak düşünülür. Genelde rutin kan sayımı sırasında tesadüfen saptanır ve gebelikte rastlanılan en yaygın ikinci hematolojik anormalliktir. Bir gebede trombositopeni saptandığında anne ve bebek açıs...

Gebelikte akut kolesistit: 21 hastanın retrospektif değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmada amacımız, yüksek doğum oranı olan bölgemizde akut kolesistitli gebe hastalarda tanı ve tedavi yaklaşımlarımızı değerlendirmektir. Yöntemler: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Ocak 2010- Ağustos 2014 tarihleri arasında gebeliği sırasında akut kolesistit hastalığı geçiren 21 hastanın verileri retrospektif olarak analiz edildi...

Over torsiyonu ve masif over ödemi manyetik rezonans görüntüleme bulguları

Amaç: Yazımızda, masif over ödemi (MOÖ) ve over torsiyonu (OT) hastalarında doğru tanıda pelvik manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) rolünü araştırmayı amaçladık. Yöntemler: Alt karın ağrısı ile hastanemize başvuran, B-mod USG ve Doppler USG ile masif over ödemi ve over torsiyonu ön tanısı düşünülen 4 hastaya kontrastlı pelvik MRG ve difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG) yapıld...

HIGH GRADE SERVİKAL İNTRAEPİTELİYAL LEZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KOLPOSKOPİ EŞLİĞİNDE YAPILAN BİYOPSİ İLE SERVİKAL KONİZASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Amaç: Servikal Pap smear test sonucu high grade servikal intraepiteliyal neoplazi saptanan hastalarda kolposkopi eşliğinde yapılan biyopsi ile servikal konizasyon sonuçlarını değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ocak 2013 ile Ekim 2015 tarihleri arasında retrospektif olarak gerçekleştirildi. Pap...

Oxigênio suplementar em cesariana eletiva sob raquianestesia: manejar um punhal com cuidado

BACKGROUND AND OBJECTIVES: We aimed to investigate the effect of 21% and 40% oxygen supplementation on maternal and neonatal oxidative stress in elective cesarean section (CS) under spinal anesthesia. METHODS: Eighty term parturients undergoing elective CS under spinal anesthesia were enrolled in the study. We allocated patients randomly to breathe 21% (air group) or 40% (oxygen...