Advanced search    

Search: authors:"Akif TABAK"

10 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme

Üzerinden Bir Değerlendirme Doctoral Theses in Turkey 0 Hüseyin Emre Coşkun 0 Akif Tabak 0 0 Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik analiz , Anahtar kelime analizi, Yoğunluk analizi, Ağ analizi, Örgütsel

Kamu Politikası Disiplininin Kavramsal Gelişimini Bibliyometri Kullanarak Anlamak Mümkün Mü?: 1980-2014 Döneminin Bilimsel Haritalama Analizi

, What is a Boolean https://library.alliant.edu/screens/ boolean.pdf, Eri?im Tarihi: 14.04.2016. Eri?im Operator?, Akif Tabak, Gazi ?niversitesinde y?netim organizasyon alan?nda 1997 y?l?nda y?ksek ... ? bulunmaktad?r. Akif Tabak graduated from Gazi University MBA Program in 1997 and obtained his PhD degree from the same branch at Karadeniz Technical University in 2004. He gave lectures on management

Kültürel Değerlerin Yönetsel Kapsamda Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması

Say? Bakanl?klar/ANKARA E-posta: Akif TABAK Kara Harp Okulu Dekanl?k Bakanl?klar/ANKARA E-posta: Bakanl?klar/ANKARA E-posta: Bu ?al??man?n amac?; stat?sel, demografik ve ekonomik fakt?rlerin k

DENETİM ODAĞININ BİREYLERİN BELİRSİZLİKLE BAŞETME DÜZEYLERİNE ETKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Say? Akif TABAK Ahmet ERKU? ODA?ININ B?REYLER?N BEL?RS?ZL?KLE * Yard.Do?.Dr., Kara Harp Okulu, Sistem Y?netim Bilimleri B?l?m Ba?kanl???, Kara Harp Okulu Dekanl???, Bakanl?klar/ANKARA, ?? Dr

Otantik Liderlik Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

kullanılamaz. "İŞ, GÜÇ" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi "IS, GUC" Industrial Relations and Human Resources Journal Doç.Dr. Akif TABAK - Dr. Mustafa POLAT - Serkan COŞAR - Tolga TÜRKÖZ Kara Harp

İŞ PERFORMANSININ ARTIRILMASINDA PROSEDÜR ADALETİ, DAĞITIM ADALETİ, ETKİLEŞİM ADALETİ VE İÇSEL MOTİVASYONUN ROLÜ

Çalışan performansı organizasyonların üzerinde durması gereken önemli bir konudur. Çalışan performansını etkileyen faktörlerden birisi de örgütsel adalettir. Bu araştırmada örgütsel adalet faktörlerinin (Prosedür, dağıtım ve etkileşim adaleti) çalışan performansı üzerindeki etkisi incelenirken aynı zamanda çalışanların örgütsel adaletin içsel motivasyonu üzerindeki etkileri ile i...

THE IMPACT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND CONTINGENT REWARD LEADERSHIP STYLES ON INNOVATIVE BEHAVIOUR: MEDIATING ROLE OF LEADER-MEMBER EXCHANGE QUALITY

LEADER-MEMBER EXCHANGE QUALITY Akif TABAK 0 JEL Classification: M1, M10 0 TMA Defense Sciences Institute Ankara/ Turkey Innovation is utmost factor of organizational success during the period of

THE RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT AND EMOTIONAL LABOUR OF THE EMPLOYEES IN HOSPITAL SECTOR

Emotions of the employees of especially the sectors like banking, tourism, and health care, in which the interaction with the customers is at utmost importance, are expected by the businesses to be properly managed. While the display of emotions by the employees according to the demands of the organization in respect to the payments made has positive contributions to the...

Kültürden Yönetim Anlayışına Bir Gezinti: Türk ve Kırgız Atasözlerinde Yönetim Olgusu

Bu çalışmada, Türk ve Kırgız kültürlerinde yönetim alanıyla ilgili yer alan atasözleri ve bu atasözlerinin yönetim alanındaki alt disiplinlerle ilişkileri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın evrenini ise Türk ve Kırgız atasözleri oluşturmaktadır. Bu çerçevede; çalışma metodolojisi olarak Türk ve Kırgız kültürlerinde literatürde yer alan atasözleri, yönetim yazını çer...

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM ÖLÇÜM ARACI GELİŞTİRMEDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA: BİR ÖRNEK OLAY UYGULAMASI

ANALYTIC HIERARCHY PROCESS AND FUZZY COGNITIVE MAPPING AT THE DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL CHANGE'S MEASUREMENT TOOL: AN APPICATOIN Murat TEKE 0 Akif TABAK 1 Mehmet KABAK 2 Mazlum ?EL?K 3 Murat