Advanced search    

Search: authors:"Ali Yakar"

13 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Duyuşsal Farkındalığa Dayalı Öğretimin Akademik Başarı ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi

Bu çalışma, duyuşsal farkındalığın öğrenme-öğretme sürecinde kullanılmasının akademik başarı ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlar üzerindeki etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim yılında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 62 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmi...

On the fundamental solutions of a discontinuous fractional boundary value problem

The main purpose of this study is to investigate a fractional discontinuous Sturm-Liouville problem with transmission conditions. We shall consider a fractional boundary value problem involving an operator with two parts. It is shown that the eigenvalues and corresponding eigenfunctions of the main problem coincide with the eigenvalues and corresponding eigenfunctions of the...

On the fundamental solutions of a discontinuous fractional boundary value problem

The main purpose of this study is to investigate a fractional discontinuous Sturm-Liouville problem with transmission conditions. We shall consider a fractional boundary value problem involving an operator with two parts. It is shown that the eigenvalues and corresponding eigenfunctions of the main problem coincide with the eigenvalues and corresponding eigenfunctions of the...

On the fundamental solutions of a discontinuous fractional boundary value problem

The main purpose of this study is to investigate a fractional discontinuous Sturm-Liouville problem with transmission conditions. We shall consider a fractional boundary value problem involving an operator with two parts. It is shown that the eigenvalues and corresponding eigenfunctions of the main problem coincide with the eigenvalues and corresponding eigenfunctions of the...

Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık Ölçeği

Cumhuriyet International Journal of Education 2147-1606 The Scale of Affective Awareness towards Instruction Bilal DUMAN, Ali YAKAR Summary Students' affective awareness improves through

Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul Branş Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışlarının İncelenmesi

Cumhuriyet International Journal of Education 2147-1606 The Examination of Behaviors of Primary and Secondary School Teachers' Learner Autonomy Support Salih U?UN, Ali YAKAR, Orhan KAHYA Summary

Monotone Iterative Technique with Initial Time Difference for Fractional Differential Equations  ABSTRACT  |  FULL TEXT

Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics Volume MONOTONE ITERATIVE TECHNIQUE WITH INITIAL TIME DIFFERENCE FOR FRACTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS Co?skun Yakar 0 Ali Yakar 0 0 Communicated by A

Initial time difference quasilinearization for Caputo Fractional Differential Equations

This paper deals with an application of the method of quasilinearization by not demanding the Hölder continuity assumption of functions involved and by choosing upper and lower solutions with initial time difference for nonlinear Caputo fractional differential equations. Thus, we construct monotone flows that are generated by solutions of linear fractional differential equations...

Initial time difference quasilinearization for Caputo Fractional Differential Equations

Ali Yakar 0 0 tr Department of Statistics, Gaziosmanpasa University , Tasliciftlik Campus, 60250 Tokat , Turkey This paper deals with an application of the method of quasilinearization by not

Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanı Niteliklerine İlişkin Bilişsel Kurguları: Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının ideal öğretim elemanı niteliklerine yönelik bilişsel kurgularını karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Çalışma nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik desene uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve Muğla Üniversitesi (MÜ) Eğitim Fakülteleri‟nde...

Existence Results for Solutions of Nonlinear Fractional Differential Equations

of Primary Mathematics Education, Mevlana University, 34528 Konya, Turkey Received 15 February 2012; Accepted 1 April 2012 Academic Editor: Allaberen Ashyralyev Copyright © 2012 Ali Yakar and

A Refinement of Quasilinearization Method for Caputo's Sense Fractional-Order Differential Equations

, Kocaeli 141-41400, Turkey Received 29 March 2010; Revised 15 May 2010; Accepted 22 June 2010 Academic Editor: Dumitru Baleanu Copyright © 2010 Coşkun Yakar and Ali Yakar. This is an open access article