Advanced search    

Search: authors:"Andrzej Ślisz"

9 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

"Prasa polska w Rosji w dobie wojny i rewolucji (1915-1919)", Andrzej Ślisz, Warszawa 1968 : [ recenzja]

artą pracę analityczną i drugą, również zw artą — opisową. Ale są to rozważania oderwane, ogólnikowe. Tak czy inaczej bowiem, i to niezależnie od własnych „gustów’ recenzenta, Andrzej Ślisz zapre­