Advanced search    

Search: authors:"Andrzej Kamieński"

15 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Działania dyplomacji brandenburskiej w Polsce podczas elekcji 1674 roku

activities of the Brandenburg diplomacy during the 1674 election in Poland Andrzej Kamieński Su m m ar y Frederick William, Elector of Brandenburg, took advantage of the political crises in Poland to

Sprawa sukcesji Hohenzollernów brandenburskich na Górnym Śląsku w epoce wczesnonowożytnej (do 1740 roku)

przypaść miała na zawsze Marii Teresie i jej potomkom37. Andrzej kamieński The qUeSTio N oF BrANdeNBUrg hoheNzollerN’S SUCCeSSio iN Upper SileSiA iN The eArly ModerN period (Till 1740) N S U M M A r y The

"Stany Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku", Andrzej Kamieński, Olsztyn 1995 : [recenzja]

wzór szlacheckiej Polski — ogólnokrajowej reprezentacji stanowej”3— czego przyczyną było m.in. to, że ich problemy rozmijały się w czasie z absolutystycznymi dążeniami władcy. Andrzej Kamieński