Advanced search    

Search: authors:"Anna Dąbrowska"

35 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Adaptive Optics (rtx1) High-Resolution Imaging of Photoreceptors and Retinal Arteries in Patients with Diabetic Retinopathy

Background. Diabetic retinopathy (DR) is the leading cause of impaired vision in patients with diabetes mellitus. An adaptive optics retinal camera (rtx1™; Imagine Eyes, France) was used to capture images of cones and retinal arteries from patients with DR. Objective. Cone parameters (density, interphotoreceptor distance, and regularity) and retinal artery parameters (wall...

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odpowiedzialność w administracji publicznej”, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom 13 maja 2015 r.

interesujące wystąpienia podczas poszczególnych części konferencji. Dr Anna Dąbrowska: adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. E-mail: . __________________________________________

Uczestnictwo w programach profilaktycznych i oczekiwania względem profilaktyki w opinii młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych

prewencyjnych * Dr hab. Monika Szpringer, mgr Justyna Kosecka, mgr Katarzyna Surowiec, Uniwersytet Jana Kochanow­ skiego w Kielcach. ** Dr Anna Dąbrowska, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu

Konsument na rynku e-handlu w wybranych krajach Unii Europejskiej : (w świetle wyników badań)

rozwój współczesnych gospodarek 1 Anna Dąbrowska - prof. SGH, dr hab., Zakład Konsumpcji, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur. 2 M. Castello, Społeczeństwo sieci, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007

Profil klienta e-administracji w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 16 2010 ANNA DĄBROWSKA IBRKiK PROFIL KLIENTA E-ADMINISTRACJI W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Wprowadzenie Przełom XX i XXI wieku można ... financed by the Ministry of Science and Higher Education. The author is the manager of the project. Translated by Anna Dąbrowska 4 W. Cellary , Globalizacja w ujęciu informacyjno-komunikacyjnym, w

Hydrolysis with Cucurbita ficifolia serine protease reduces antigenic response to bovine whey protein concentrate and αs-casein

In the present study the effect of hydrolysis with non-commercial Cucurbita ficifolia serine protease on a reduction of the IgE and IgG binding capacity of whey protein concentrate and αs-casein was investigated. The intensity of the protein degradation was analyzed by the degree of hydrolysis, the free amino groups content and RP-HPLC. The ability to bind the antibodies by...