Advanced search    

Search: authors:"Antonette Smelt"

4 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Protonpompremmers slecht voor nieren

VraagstellingProtonpompremmers (PPI’s) worden frequent voorgeschreven. Dit is echter niet geheel ongevaarlijk, aangezien PPI-gebruik mogelijk leidt tot chronische nierinsufficiëntie. Zorgen PPI’s voor achteruitgang in de nierfunctie (Chronische Nier Schade, CNS) gedefinieerd als een glomerulaire filtratie (eGFR) < 60 ml/min/1,73 m?

Amoxicilline bij kaakontsteking

Vraagstelling Incisie en drainage door de tandarts of kaakchirurg is de eerst aangewezen behandeling bij een dentoalveolaire infectie of kaakontsteking.

Inspanning bij chronisch atriumfibrilleren

Inleiding Patiënten met atriumfibrilleren krijgen vaak het advies om inspanning te vermijden, omdat deze aanvallen kan uitlokken, maar lichamelijke inspanning heeft mogelijk juist een positief effect op de klachten. Wij onderzochten of lichamelijke inspanning bij eerstelijnspatiënten met chronisch atriumfibrilleren een positieve invloed heeft op de inspanningstolerantie...

Gemiddelde, mediaan en spreidingsmaten

De eerste tabel van een onderzoeksartikel geeft vaak een beschrijving van de populatie waarin het onderzoek is gedaan. Voor een aantal variabelen wordt het gemiddelde en de standaarddeviatie (SD) gepresenteerd.