Advanced search    

Search: authors:"Anuj Kumar"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Ürik Asidin Antioksidan ve Pro-Oksidan Özellikleri ile İlgili Kavram ve Tartışmalarının Derlemesi

Ürik asit, insanlarda pürin metabolizmasının son ürünüdür, gutta kristallerinin yoğun olarak (>7 mg/dl) biriktiği bilinmektedir. İnsanlarda, yüksek konsantrasyonda ürik asitin evrimsel bir avantaj  olduğu düşünülmektedir.Aynı zamanda, insanlarda yüksek ürik asit konsantrasyonunun; evrim  sürecinde kaybolan askorbik asitin antioksidan kapasitesini telafi ettiği hipotezi ortaya at...