Advanced search    

Search: authors:"Aykut Kence"

9 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Türkiye Balarılarında Genetik Çeşitlilik ve Korunmasının Önemi

Anadolu çok çeşitli iklim koşullarına sahip olması, bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösteren jeolojik yapısı ve Afrika, Avrupa ve Asya arasında doğal bir köprü oluşturması nedeni ile bir çok canlı türünün evriminde önemli bir rol oynamıştır. Bal arıları geçirdikleri evrim sırasında Anadolu’nun yerel iklim koşullarına ve florasına uyum sağlayarak çeşitli ırk ve ekotipleri olu...

Varroa’ya Karşı Hiveclean™ ve Perizin™ Etkisinin Karşılaştırılması

Türkiye ve dünyada arıcılığın en büyük sorunlarından olan Varroa akarının kontrolünde bilinen kimyasal mücadele ürünlerinden PerizinTM ile daha yeni olan, oksalik asit içeren HiveCleanTM’i Türkiye’de karılaştırdık. HiveCleanTM ve PerizinTM kovanların bulaşıklık düzeyleriyle oranlı olarak Varroa dökülmesini sağladılar. Ama PerizinTM yaklaşık 3,5 kat daha etkili bulundu. Etiket...