Advanced search    

Search: authors:"Barbara Gierszewska"

2 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Inżynier Edmund Libański-popularyzator nauki i techniki we Lwowie w początkach XX wieku

pochwycony rys, ale brak im pal?cych iskier satyry i tego nerwu, bez kt?rego monolog jest nudny?. Pozytywnie wed?ug Recenzent: prof, dr hab. Zbigniew S. Olesiak Barbara Gierszewska EDMUND LIBA?SKI