Advanced search    

Search: authors:"Barbara Okoniewska"

4 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Barriers to discharge in an acute care medical teaching unit: a qualitative analysis of health providers’ perceptions

Barriers to discharge in an acute care medical teaching unit: a qualitative analysis of health providers’ perceptions Barbara Okoniewska,1 Maria Jose Santana,1 Horacio Groshaus,2 Svetlana Stajkovic,3

"Prawo Rolnika" : jego wydawcy i czytelnicy w drugiej połowie lat dwudziestych

-2998 BARBARA OKONIEWSKA (Gdańsk) „PRAWO ROLNIKA” - JEGO WYDAWCY I CZYTELNICY W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DWUDZIESTYCH Realizacja idei szerokiej współpracy środowisk ziemiańskich i chłopskich, propagowanej