Advanced search    

Search: authors:"Chao Wang"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Redirecting T cells to glypican-3 with 28.41BB.ζ and 28.ζ-41BBL CARs for hepatocellular carcinoma treatment

developed as a promising agent for HCC. FOOTNOTES Haili Ma, Siye Chen, Yan He, Jingwei Huang, Yanhong Xu, Chao Wang, Cheng Lei, Ting Lu, Shengdong Xiao, Jinming Mao, Yiyun Xu, Hao Guo, Bohua Li, Minghui