Advanced search    

Search: authors:"Femke Hohman"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Aan de slag met spuitende slagaders

Dit mooi vormgegeven kinderboek trekt met zijn prikkelende titel en kleurrijke illustraties gelijk de aandacht. Het boek wil kinderen ervan bewust maken dat iedereen betrokken kan raken bij een kleine of grote ramp en vertelt wat je dan kunt doen voor jezelf en het slachtoffer. De auteurs beginnen met de vier belangrijkste regels: zorg voor veiligheid, kijk wat er is gebeurd en...