Advanced search    

Search: authors:"Guan-ya Guo"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

A decline of LAMP- 2 predicts ursodeoxycholic acid response in primary biliary cirrhosis

, Guan-ya Guo, Jing-bo Wang, Xin-min Zhou, Qiong Yang, Zhe-yi Han, Jing-wen Zhang, Yun Cai, Xiao-li Ren, Xia Zhou, Rui-rui Chen, Yong-quan Shi, Ying Han & Dai-ming FanDepartment of Digestive Disease, 153 ... Central Hospital of PLA, Zhengzhou 450042, Henan Province, ChinaQiang Li AuthorsSearch for Lu Wang in:Nature Research journals • PubMed • Google ScholarSearch for Guan-ya Guo in:Nature Research journals