Advanced search    

Search: authors:"H. M. J. Raghoebar-Krieger"

4 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Kanttekeningen bij het Raamplan 2001 artsopleiding

Inleiding: De eindtermen voor de basisartsopleiding zijn vastgelegd in het raamplan. Echter, de Begeleidingscommissie raamplan is van mening dat dit document niet wordt gebruikt zoals bedoeld. Vanwege het toenemende belang van eindtermen voor zowel de basisartsopleiding als de vervolgopleiding is het relevant te weten welke invloeden een rol spelen bij het gebruik van het...

Stress bij eerstejaars geneeskundestudenten in Groningen

Inleiding: Veel geneeskundestudenten ervaren stress. Stress kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid, de studie en de carrière. In dit onderzoek werd de prevalentie van stresservaring bij eerstejaars geneeskundestudenten in Groningen bepaald. Bovendien werd er gekeken naar het verschil in de mate van stresservaring tussen mannelijke en vrouwelijke eerstejaars...

Keuzeonderwijs tandheelkunde in Groningen: een analyse van de operationalisatie van kerndoelen en het bereik ervan

Inleiding: In de tandartsopleiding in Groningen krijgen specifi eke onderwerpen vorm in keuzeprojecten. Om na te gaan of deze keuzeprojecten een bijdrage leveren aan de eisen die er voor de tandartsopleiding gesteld zijn, wordt bestudeerd of de verschillende keuzeprojecten een programma realiseren conform de beoogde doelen. Tevens wordt onderzocht of deze doelen worden bereikt...

Logboeken als middel om de kwaliteit van het medisch onderwijs te evalueren

Bij het vaststellen van onderwijskwaliteit gaat het om zichtbaar te maken wat studenten geleerd hebben (output). Omdat de output van het onderwijs wordt beïnvloed door de input (leermiddelen, docenten, patiënten) en de wijze waarop studenten leren (cognitieve processen), zijn ook deze aspecten van belang om geëvalueerd te worden. In het Raamplan 1994 worden de eindtermen (o.a...