Advanced search    

Search: authors:"Hengchun Cao"

2 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Identifying genetic diversity of O antigens in Aeromonas hydrophila for molecular serotype detection

the strains. We thank Dr. Laiyou Wang for helpful suggestions. Author Contributions Funding acquisition: Bin Yang, Bin Liu. Data curation: Hengchun Cao, Chengqian Qian, Zhiqiu Yin, Lu Wang, Yi Wei ... , Pan Wu. Investigation: Min Wang, Qian Wang, Tingting Xu, Yuhui Du, Huiying Li, Lu Wang, Xi Guo. Methodology: Hengchun Cao, Min Wang, Bin Yang, Bin Liu. Resources: Min Wang, Qian Wang, Tingting Xu

Genetic diversity of the O antigens of Proteus species and the development of a suspension array for molecular serotyping

, Hengchun Cao. Formal analysis: Xiang Yu, Zhiqiu Yin, Hengchun Cao. Funding acquisition: Bin Liu, Lei Wang. Project administration: Lei Wang. Validation: Agnieszka Torzewska, Xinjie Zhang, Dominika