Advanced search    

Search: authors:"Hitoshi Wakabayashi"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

An optimal condition for the evaluation of human brown adipose tissue by infrared thermography

, Masayuki Saito, Naoki Sakane. Data curation: Shinsuke Nirengi. Formal analysis: Shinsuke Nirengi, Akiko Suganuma. Funding acquisition: Shinsuke Nirengi, Hitoshi Wakabayashi, Masayuki Saito, Naoki Sakane ... . Investigation: Shinsuke Nirengi, Hitoshi Wakabayashi, Mami Matsushita, Masayuki Domichi, Shinichi Suzuki, Shin Sukino, Yaeko Kawaguchi, Takeshi Hashimoto, Masayuki Saito, Naoki Sakane. Writing ? original draft