Advanced search    

Search: authors:"Huan Wang"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Improved survival ratios correlate with myeloid dendritic cell restoration in acute-on-chronic liver failure patients receiving methylprednisolone therapy

Ji-Yuan Zhang Hong-Wei Yu Yu-Lan He Jing-Jing Zhao Juan Li Yue-Ke Zhu Qin-Wei Yao Jin-Huan Wang Hai-Xia Liu Shu-Yun Shi Zheng-Sheng Zou Xiang-Sheng Xu Chun-Bao Zhou Fu-Sheng Wang Qing-Hua Meng Acute