Advanced search    

Search: authors:"Huan Wang"

4 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Hydrophilic mesoporous carbon nanospheres with high drug-loading efficiency for doxorubicin delivery and cancer therapy

Hydrophilic mesoporous carbon nanospheres with high drug-loading efficiency for doxorubicin delivery and cancer therapy Huan Wang,1,2,* Xiangui Li,1,* Zhiqiang Ma,1 Dan Wang,3 Linzhao Wang,1,2

Apoptosis and necrosis induced by novel realgar quantum dots in human endometrial cancer cells via endoplasmic reticulum stress signaling pathway

Apoptosis and necrosis induced by novel realgar quantum dots in human endometrial cancer cells via endoplasmic reticulum stress signaling pathway Huan Wang,1–3 Zhengyun Liu,4 Ying Gou,3 Yu Qin,4 Yaze

In vitro study of novel gadolinium-loaded liposomes guided by GBI-10 aptamer for promising tumor targeting and tumor diagnosis by magnetic resonance imaging

Zhang,1 Huan Wang,1 Li-Si Liu,2 Zhuo-Zhao Zheng,2 Nan-Yin Han,1 Zhen-Jun Yang,1 Tian-Yuan Fan1 1State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University

Effects of 5-aminolevulinic acid-mediated sonodynamic therapy on macrophages

Effects of 5-aminolevulinic acid-mediated sonodynamic therapy on macrophages Jiali Cheng,1,* Xin Sun,1,2,* Shuyuan Guo,1,* Wei Cao,1 Haibo Chen,1 Yinghua Jin,1 Bo Li,1 Qiannan Li,1 Huan Wang,1 Zhu