Advanced search    

Search: authors:"Ishak Afşin Kariper"

5 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

İzopropil ksantat ile Cloud Point metodu

Bu çalışma için izopropil ksantat sentezlendi ve Pb(II), Fe(III), Cd(II), Mn(II), Cu(II), Ni(II) in zenginleştirilmesinde kullanıldı, FAAS ile analizleri yapıldı. Bilindiği gibi ksantatlar miseller oluştururlar ve metalleri de hemen kompleksleri halinde tutarlar, bundan yararlanılarak izopropil ligand olarak kullanıp cloud point metoduyla eser düzeydeki elementlerin zenginle...

Cadion ile birlikte çöktürmeden sonra Fe, Cr, Pb eser elementlerinin atomik absorpsiyon spektrometresiyle tayini

Bu çalışma cadion ile birlikte çöktürülen Fe, Pb ve Cr un AAS de tayinini üzerinedir. Metot üzerine cadionun miktarı, örnek hacmi, matriks etkisi ve bekleme süresi gibi birçok etkinin analit iyonlarının geri kazanımına olan etkileri incelenmiştir. Hatta santirifüjleme süreleri bile incelenmiştir. Pb, Fe ve Cr için tayin sınırları 0.300, 0.090, 0.060 mgL-1 olarak belirlenmiştir...