Advanced search    

Search: authors:"J. O. Busari"

8 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Hypnotherapy or transcendental meditation versus progressive muscle relaxation exercises in the treatment of children with primary headaches: a multi-centre, pragmatic, randomised clinical study

Many children suffer from headaches. Since stress may trigger headaches, effective techniques to cope with stress are needed. We investigated the effectiveness of two mind-body techniques, transcendental meditation (TM) or hypnotherapy (HT), and compared them with progressive muscle relaxation (PMR) exercises (active control group). Children (9–18 years) suffering from primary...

De managementcompetenties van Nederlandse arts-assistenten*

Inleiding In 2005 werd een nieuw curriculum ingevoerd voor de Nederlandse specialistenopleidingen waarin zeven competenties centraal staan. Een van deze competenties is de arts als manager. Echter, op dit moment lijkt deze rol in de opleiding minder aandacht te krijgen dan de andere competenties. Het doel van dit onderzoek was om erachter te komen hoe Nederlandse artsen (niet) in...

Leren leren – leren doceren: een cursus didactische professionalisering voor aios

SamenvattingDe opleiding van medisch specialisten verandert in hoog tempo naar een model van competentiegericht opleiden. Hierin gaan artsen in opleiding tot specialist (aios) een grotere verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen opleiding. Daarnaast kunnen aios ook een belangrijke bijdrage leveren aan de opleiding van collega's en coassistenten. Er is tot op heden echter...

Aios vaardig aan het roer

SamenvattingIn verschillende opleidingsregio’s volgen artsen in opleiding tot specialist (aios) een training die hen aanmoedigt om actiefin hun opleiding te staan en zelf meer regie te voeren over het leren en de eigen ontwikkeling. Het is één van de antwoorden op de uitdagingen die de modernisering van de vervolgopleidingen met zich meebrengt. Met een beschrijving van...

Supervisie in de medische praktijk: het oordeel van specialisten in opleiding. Arts-assistenten kindergeneeskunde beoordelen supervisoren*

Inleiding: De begeleiding van arts-assistenten in opleiding tot medische specialist (aios) valt onder de verantwoordelijkheid van medisch specialisten. Veel van hen zijn echter niet bekend met de principes van het geven van gestructureerde supervisie en onderwijs. Dit is opvallend, omdat het behoort tot een van de voornaamste taken van klinische docenten. Hoewel supervisie veelal...

Buitenlandse keuzestage in de specialistenopleiding van de baan?

De medisch specialistenopleidingen worden geherstructureerd en sinds begin 2007 door een speciaal Opleidingsfonds van het ministerie van VWS gefinancierd. Recent heeft het ministerie van VWS eenzijdig besloten de buitenlandse keuzestages in de medische vervolgopleidingen buiten de vergoeding van het Opleidingfonds te houden. Dit maakt het voor een groot aantal specialisten in...

In VIVO anderhalf jaar onderweg!

SamenvattingIn 2004 werden, op voorspraak van het Centraal College Medische Specialismen (CCMS), de wettelijke kaders voor de opleiding van medisch specialisten aangepast aan de moderne inzichten voor volwassenen-educatie. De gynaecologen en kinderartsen waren de eersten die hun curriculum moderniseerden; deze bevinden zich in het kader van het In VIVO-project in de...