Advanced search    

Search: authors:"Jacek Staszewski"

8 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

IL-6, PF-4, sCD40 L, and homocysteine are associated with the radiological progression of cerebral small-vessel disease: a 2-year follow-up study

IL-6, PF-4, sCD40 L, and homocysteine are associated with the radiological progression of cerebral small-vessel disease: a 2-year follow-up study Jacek Staszewski,1 Renata Piusińska-Macoch,1 Bogdan

Significance of Haemodynamic and Haemostatic Factors in the Course of Different Manifestations of Cerebral Small Vessel Disease: The SHEF-CSVD Study—Study Rationale and Protocol

December 2012 Academic Editor: Atul Goel Copyright © 2013 Jacek Staszewski et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use

Significance of Haemodynamic and Haemostatic Factors in the Course of Different Manifestations of Cerebral Small Vessel Disease: The SHEF-CSVD Study—Study Rationale and Protocol

December 2012 Academic Editor: Atul Goel Copyright © 2013 Jacek Staszewski et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use

55 lat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

nieniu po?m iertnym napisa?, i? ?pruski to, a nie polski um ar? kr?l? . R O C Z N I K T O R U ? S K I Jacek Staszewski Dopiero niedawno, przed pi?ciu laty, mia?em zaszczyt przed? staw ienia zarysu

Wielka wojna północna i jej skutki

Jacek Staszewski (Toru?) Wielka wojna p??nocna i jej skutki W ielka wojna p??nocna okre?lona jest datami 1700-1721. S? to daty odnosz?ce si? do udzia?u Rosji w rozpocz?ciu dzia?a? i zako?czeniu

Na granicy z Prusami Książęcymi

Jacek Staszewski - N a granicy z Prusami Ksi???cymi* Kiedy niedaw no pisa?em przyczynek do dziej?w stronnictw a pruskiego w Polsce w pierwszej po?ow ie X V III w., nie s?dzi?em, i? poruszy?em ... naukowej po?wi?cona zosta?a problematyce wschodniopruskiej. To wszystko sprawia, ?e ten m a?y przyczynek ofiarowuj? memu Przyjacielowi ze szczeg?lnym wzruszeniem. 1 Jacek Staszewski, Emigracja polska w

Przyczynek do życiorysu Gabriela Junoszy Podoskiego (1764 r.)

- Zaklad Historii Powszechnej i Polski XVI?XVIII wieku Jacek Staszewski PRZYCZYNEK DO ?YCIORYSU GABRIELA JUNOSZY PODOSKIEGO (1764 R.) Z a r y s t r e ? c i . 1. Mercy d'Argenteau organizuje