Advanced search    

Search: authors:"Jacek Staszewski"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Na granicy z Prusami Książęcymi

Jacek Staszewski - N a granicy z Prusami Ksi???cymi* Kiedy niedaw no pisa?em przyczynek do dziej?w stronnictw a pruskiego w Polsce w pierwszej po?ow ie X V III w., nie s?dzi?em, i? poruszy?em ... naukowej po?wi?cona zosta?a problematyce wschodniopruskiej. To wszystko sprawia, ?e ten m a?y przyczynek ofiarowuj? memu Przyjacielowi ze szczeg?lnym wzruszeniem. 1 Jacek Staszewski, Emigracja polska w