Advanced search    

Search: authors:"Jacek Staszewski"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Wielka wojna północna i jej skutki

Jacek Staszewski (Toru?) Wielka wojna p??nocna i jej skutki W ielka wojna p??nocna okre?lona jest datami 1700-1721. S? to daty odnosz?ce si? do udzia?u Rosji w rozpocz?ciu dzia?a? i zako?czeniu