Advanced search    

Search: authors:"Jacek Staszewski"

3 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Przyczynek do życiorysu Gabriela Junoszy Podoskiego (1764 r.)

- Zaklad Historii Powszechnej i Polski XVI?XVIII wieku Jacek Staszewski PRZYCZYNEK DO ?YCIORYSU GABRIELA JUNOSZY PODOSKIEGO (1764 R.) Z a r y s t r e ? c i . 1. Mercy d'Argenteau organizuje