Advanced search    

Search: authors:"Jacek Staszewski"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

55 lat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

nieniu po?m iertnym napisa?, i? ?pruski to, a nie polski um ar? kr?l? . R O C Z N I K T O R U ? S K I Jacek Staszewski Dopiero niedawno, przed pi?ciu laty, mia?em zaszczyt przed? staw ienia zarysu