Advanced search    

Search: authors:"Jerzy Dygdała"

15 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Synteza Pomorza Nadwiślańskiego

jeszcze białe plam y naszej historiografii, zajm ującej się dziejam i P ru s K rólewskich. Jerzy Dygdała III Przedm iotem moich u w ag są dzieje obszaru nazw anego przez zespół a u ­ torski Pom orzem N