Advanced search    

Search: authors:"Jerzy Sikora"

12 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

A palaeoenvironmental reconstruction of the rampart construction of the medieval ring-fort in Rozprza, Central Poland

During archaeological excavations of a medieval stronghold in Rozprza, a buried thick deposit of deep black (Dark Earth type) soil was discovered. A multianalytical (sedimentological, geochemical and archaeobotanical) study was carried out in order to identify traits the Rozprza Dark Earth. The analyses demonstrated that the soil was formed as an effect of surface accumulation of...

Przepowiadanie ks. Jana Twardowskiego i ks. Józefa Tischnera do dzieci - studium porównawcze w aspekcie komunikacyjnym

zbiorach utworów literackich dla dzieci Twardowski wygłosił też (w całości lub częściowo) jako kazania Ks. Jerzy Sikora – dr nauk humanistycznych; adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XX wieku UKSW; adres

"Poetyka fragmentu" w polskiej poezji współczesnej

"Poetyka fragmentu" w polskiej poezji wsp??czesnej Studia E?ckie KS. JERZY SIKORA Warszawa - E?k ?POETYKA FRAGMENTU? W POLSKIEJ POEZJI WSP??CZESNEJ Analizuj? ?poetyk? fragmentu? - jak uj??em w

The Analysis of Receptor-binding Cancer Antigen Expressed on SiSo Cells (RCAS1) immunoreactivity within the microenvironment of the ovarian cancer lesion relative to the applied therapeutic strategy

RCAS1 is involved in generating the suppressive profile of the tumor microenvironment that helps cancer cells evade immune surveillance. The status of the cells surrounding the cancer nest may affect both the progression of the cancer and the development of metastases. In cases of ovarian cancer, a large number of patients do not respond to the applied therapy. The patient’s...

Sprawy ostateczne w młodej poezji polskiej

- Biał. Droh. Łom. 9 (1991) KS. JERZY SIKORA SPRAW Y OSTATECZNE W MŁODEJ POEZJI POLSKIEJ T r e ś ć : I. Młoda poezja polska (1975-1985) — charakterystyka w ujęciu poko­ leniowym ; II. Poezja jako