Advanced search    

Search: authors:"Judith Mulder"

2 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Genomineerden Heert Dokterprijs en Casuïstiekprijs 2017

, Lagro-Janssen T. Seksueel misbruik bij verstandelijk beperkte meisjes. Huisarts Wet 2017;60:410-2. ▪ Judith Mulder - Recent is de PROFclass van start gegaan: een postacademische opleiding om de

Aios stellen toekomst centraal in jarig H&W

auteurs benaderd met het verzoek een bijdrage aan dit speciale nummer te leveren. Referenten en de reguliere redactiecommissie lazen mee om de artikelen te beoordelen. ▪ Ivo Smeele, Judith Mulder