Advanced search    

Search: authors:"Kai Bu"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Mortality among People Living with HIV and AIDS in China: Implications for Enhancing Linkage

, Beijing, ChinaMeng Li, Kai Bu, Xiayan Zhang, Yibing Feng, Fangfang Chen, Wei Guo, Liyan Wang, Zhengwei Ding, Qianqian Qin, Shiliang Liu, Lu Wang & Ning WangUniversity of North Carolina Project-China ... Tang in:Nature Research journals • PubMed • Google ScholarSearch for Kai Bu in:Nature Research journals • PubMed • Google ScholarSearch for Tanmay Mahapatra in:Nature Research journals • PubMed • Google