Advanced search    

Search: authors:"Kazimierz Puchowski"

8 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

"Portret szlachty czasów stanisławowskich epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich", Dariusz Rolnik, Wrocław 2009 : [recenzja]

niekiedy charakter dyskusji, Kazimierz Puchowski 1 A. Stasiak , Patriotyzm w my?li konfederat?w barskich, Lublin 2005 . 2 T. Kostkiewiczowa , ?ycie publiczne i ?ycie prywatne w czasach saskich wed?ug

"Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit", Kazimierz Puchowski, Gdańsk 2007 : [recenzja]

odpowiedzie? Kazimierz Puchowski, profesor Uniwersytetu Gda?skiego, kt?ry od lat zajmuje si? szkolnictwem jezuickim, a jego ksi??ka Edukacja histoiyczna w kolegiach jezuickich Rzeczpospolitej z 1999 roku rzuci ... ?ci, a powi?zania wynik?w w?asnych bada? z historiografia europejsk? stanowi osi?gni?cie zupe?nie wyj?tkowe. Sw?j zamys? Kazimierz Puchowski sformu?owa? we wst?pie w spos?b nast?puj?cy: ?Celem bada? by

"Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej 1565-1773", Kazimierz Puchowski, Gdańsk 1999 : [recenzja]

raczej nauczycielom, a nie uczniom, jak to sugeruje autor (s. 165). Kazimierz Puchowski bardzo lubi pro blematykę nauczania historii i stara się j ą w różny sposób dowartościować. Napisał w tym celu dużą

"Wizja Kościoła i państwa w kazaniach ks. Piotra Skargi", Stanisław Obirek, Kraków 1994 : [recenzja]

??no go w tej mierze wini?. Zacofanie umys?owe nie on wywo?a?, acz mu si? skutecznie nie opar?". Przypisy Kazimierz Puchowski (Gda?sk) Recenzowana ksi??ka nie trafi?a na rynek ksi?garski. Zosta?a